با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی پزشکی پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بازی‌های کامپیوتری با توجه به گسترش و محبوبیتی که دارند امروزه به یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگرانی در زمینه مغز و عملکرد آن تحقیق می‌کنند بدل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارت در پاسخ به بازی‌های کامپیوتری صورت گرفته و دو شبکه توجه قدامی و خلفی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش: پژوهش حاضر به شیوه شبه آزمایشی است و دو گروه از افراد ماهر و غیرماهر در بازی‌های کامپیوتری در آن شرکت دارند. افراد حاضر در هر دو گروه در حین ثبت EEG به تکلیف در خصوص بازی‌های مورد بررسی پاسخ دادند. مؤلفه‌های مورد بررسی در این پژوهش مؤلفه P1 در شبکه خلفی توجه و ناحیه پس سری و مؤلفه PP2 در شبکه توجه قدامی و ناحیه پیش‌پیشانی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد دو گروه ماهر و غیرماهر در پاسخ به بازی های کامپیوتری متفاوت هستند و گروه غیرماهر فعالیت بیشتری در مواجه با محرک از خود نشان دادند. در حالی که گروه ماهر عملکر بهتری داشتند و از هر دو شبکه توجه به طور همزمان استفاده می‌کردند. همچنین نتایج نشان داد دو شبکه توجه قدامی و خلفی در مواجه با محرک‌ها متفاوت عمل می‌کنند و شبکه قدامی فعالیت بیشتری در توجه متمرکز سوگرانه دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت بازی های کامپیوتری با فعالیت کمتر و عملکرد بهتر اما غیر تخصصی در مغز همراه است و این تفاوت در شبکه توجه قدامی به خوبی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of ERP Components in Profetional and Notice in Computer Games

نویسندگان [English]

  • Maryam Zamani 1
  • Hossein Zare 2
  • ahmad alipour 2
  • mahdyeh rahmaniyan 3
  • Vahid Malekian 4

1 PhD student of Psychology, Payame Noor University, Tehran Iran.

2 Professor of Psychology, Department of Psychology. Payame Noor University, Tehran Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran. Iran.

4 Assistant Professor of Medical Engineering, Research Institute of Cognitive Sciences, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Introduction: Computer games, due to their expansion and popularity, have become one of the favorite topics of researchers in the field of brain and its function. The aim of this study was to evaluate computer skills in computer games and to examine the two networks of anterior and posterior attention. Method: The present study is a quasi-experimental method and two groups of profetional and notice participate in computer games. participant in both groups responded to the task during the EEG recording. The components studied in this study were the P1 component in the posterior attentional network and the posterior area and the PP2 component in the anterior attentional network and pre-forehead areas. Results: The results showed that the two profetional groups and so on are different in response to computer games and the notice group showed more activity in the face of stimuli. While the profetional group performed better and used both attention networks simultaneously. The results also showed that the two anterior and posterior attentional networks act differently in the face of stimuli, and the anterior network is more active in focusing attention. Conclusion: According to the obtained results, it can be said that computer games are associated with less activity and better but non-specialized performance in the brain, and this difference can be clearly seen in the anterior attention network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention
  • Computer Games
  • Component P1
  • Component PP2
جراحی، صالح؛ عابدان زاده، رسول؛ دوستان، محمد رضا (1399). «تأثیر هشت هفته بازی ویدئویی تعاملی بر تعادل ایستا و پویایی دانش­آموزان پسر». عصب روانشناسی، 20(1)، 31-46.
گروم، دیوید و آیزنک، مایکل (1398). مقدمه ای بر روانشناسی شناختی کاربردی. ترجمه حسین زارع و سید مرتضی نظری. تهران: ارجمند.
Abid, Arooj (2018). "The Behavioral and Electrophysiological Effects of Discrimination and Inhibition Training on Visual Selective Attention: an ERP and Time-Frequency Analysis". CUNY Academic Works.
Cudo, A.; Francuz, P.; Augustynowicz, P.; Stróz˙ak, P. (2018). "The effects of arousal and approach motivated positive a_ect on cognitive control. An ERP study. Front. Hum." Neurosci. 12, 320.
Dennis-Tiwary, Tracy A.;  Denefrio, Samantha and Gelber, Shari (2018). "Salutary Effects of an Attention Bias Modification Mobile Application on Biobehavioral Measures of Stress and Anxiety during Pregnancy". Biol Psychol. 127: 148–156.doi: 10.1016/j.biopsycho .2017.05.003.
Di Russo, F.; Lucci, G,; Sulpizio, V,; Berchicci, M,; Spinelli, D,; Pitzalis, S, and Galati, G. (2016) "Spatiotemporal brain mapping during preparation, perception, and action". NeuroImage. 126:1–14
Eimer, Martin. (2014). "The Time Course of Spatial Attention: Insights from Event-Related Brain Potentials". Cognitive Neuroscience. DOI:10.1093/oxfordhb/9780199675111.013.006.
Eva, C. P.; Duven, K. W.; Müller, M. E.; Beutel, K. W. (2015). “Altered reward processing in pathological computer gamers – ERP-results from a semi-natural Gaming-Design”. Brain and behavior. Volume 5, Issue 1.
Farahat, Amr; Reichert, Christoph; Sweeney-Reed, Catherine M. and Hinrichs Hermann (2019). "Convolutional Neural Networks for Decoding of Covert Attention Focus and SaliencyMaps for EEG Feature Visualization".  Journal of Neural Engineering. http://dx.doi.org/10.1101/61 4784.
Föcker, J.; Cole, D.; Beer, AL.; Bavelier, D. (2018). "Neural bases of enhanced attentional control: Lessons from action video game players". Brain and Behavior published by Wiley Periodicals, Inc. 8(7):e01019. doi: 10.1002/brb3.1019.
Guo, Fu; Jiang, Jun-Yi; Tian, Xiao-Hui and Chen, Jia-Hao (2019). "Applying Event-Related Potentials to Measure Perceptual Experience toward the Navigation". I Symmetry. 11, 710; doi:10.3390/sym1105 0710.
Itthipuripat, Sirawaj; Sprague, Thomas C. and Serences, John T. (2019). "Functional MRI and EEG index complementary attentional modulations". J. Neurosci; 10.1523/JNEUROSCI .2519-18.2019.
O’Toole, Laura  and Dennis, Tracy A. (2012). "Attention Training and the Threat Bias: An ERP Study". Brain Cogn. 78(1): 63–73. doi: 10.1016/j. bandc.2011.10.007.
Park. M.; Choi, J-S.; Park. SM.; Lee, J-Y.; Jung, HY.; Sohn, BK.; Kim, SN.; Kim, DJ. &  Kwon, JS. (2016). “Dysfunctional information processing during an auditory event-related potential task in individuals with Internet gaming disorder”. Transl Psychiatry, e721; doi:10.1038/tp.
Perri, R. L., Berchicci, M., Bianco, V., Spinelli, D. & Di Russo, F. (2017). "Brain waves from an ‘isolated’ cortex: contribution of the anterior insula to cognitive functions". Brain Struct. Funct. 1–13, https://doi.org/10.1007/s00429-017-1560-6.
Petersen Steven E. and Posner Michael I. (2012). "The Attention System of the Human Brain: 20 Years After". Annu Rev Neurosci. 35: 73–89. doi: 10.1146/annurev-neuro-062111-150525
Recio, G.; Conrad, M.; Hansen, L.B.; Jacobs, A.M. (2014). "On pleasure and thrill: The interplay between arousal and valence during visual word recognition". Brain Lang. 134, 34–43.