با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی و مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران.

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران.

چکیده

مقدمه: توان بخشی شناختی به عنوان یک مداخله اثربخش در ارتقای کارکردهای شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه در پزوهش ها مطرح است. هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند پژوهش های انجام شده است. روش: به این منظور تمامی مقالات چاپ شده در بازه زمانی سال 2000 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفت. برای یافتن مطالعات مرتبط به زبان انگلیسی، پایگاه های داده Google scholar، Science Direct، Scopus، Academia، Database Cochrane، Research Gate و پایگاه های زیستی پزشکی شامل، PubMed، Medline،Psych Info ، و پایگاه های توان بخشی شامل PEDRO، OTseeker، Rehab data و برای یافتن مطالعات مرتبط به زبان فارسی، پایگاه های Google scholar (Persian)، SID، Magiran، IranDoc، MedLib، NoorMags، IranMedex ، با کلید واژه های انگلیسی و فارسی جستجو شد. یافته ها: 930 مقاله چاپ شده به زبان انگلیسی و فارسی بازیابی شد که در نهایت 12 مقاله مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر پژوهش ها بر طیف محدودی از کارکردهای شناختی تمرکز داشتند. نتیجه گیری: نتایج بیانگر ارتقای کارکردهای شناختی (حافظه، عملکرد اجرایی و توجه) در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بعد از توان بخشی شناختی است. بر طیق نتایج مطالعات می توان بیان نمود که توان بخشی شناختی به عنوان یک مداخله می تواند در کنار سایر مداخلات درمانی در ارتقای کارکردهای شناختی مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه موثر است.
کلید واژه ها: شناخت، توان بخشی شناختی، کارکردهای شناختی، اختلال استرس پس از سانحه، مرور نظام مند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Rehabilitation in Promoting Cognitive Functions in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Somayeh Zare 1
  • Hossein zare 2
  • ahmad alipour 3
  • Valyo allah Farzad 4

1 PhD student in psychology and instructor of psychology department at Payame Noor University, Iran.

2 Proffesor of psychology department . Payamenoor. Tehran. Iran.

3 proffesor of psychology department . payamenoor university, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University. Tehran. Iran.

چکیده [English]

Aim: Cognitive rehabilitation is considered as an effective intervention in promoting the cognitive functions of patients with post-traumatic stress disorder. This study aimed to systematically evaluate the effectiveness of cognitive rehabilitation on improving the cognitive functions of patients with post-traumatic stress disorder. Method: For this purpose, all articles published in the period 2000 to 2020 were reviewed, to find related English studies, Google Scholar Databases, Science Direct, Scopus, Academia, Cochrane Database, Research Gate, and biomedical databases include PubMed, Medline, Psych Info, and rehabilitation databases including PEDRO, OTseeker, Rehab data and to find related studies in Persian, Google Scholar (Persian), SID, Magiran, IranDoc, MedLib, NoorMags, IranMedex databases, to Search with English and Persian keywords. Findings: 930 articles published in English and Persian were retrieved, and finally 12 related articles were reviewed. In this study, most studies focused on a limited range of cognitive functions. Conclusion: The results indicate the improvement of cognitive functions (memory, executive function and attention) in patients with post-traumatic stress disorder after cognitive rehabilitation. According to the results of studies, it can be stated that cognitive rehabilitation as an intervention can be effective along with other therapeutic interventions in promoting of cognitive functions in patients with post-traumatic stress disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition
  • Cognitive rehabilitation
  • Cognitive function
  • Posttraumatic stress disorder
  • Systematic review
اورکی، محمد. ؛ فرجی، رضا. ؛ زارع، حسین. و نجاتی، وحید (1396). «اثربخشی تحریک فرا جمجمه‌ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر کارکردهای اجرایی بازماندگان جنگی مبتلا به اختلال استرس پس آسیبی». فصلنامه علمی پژوهشی عصبروانشناسی، سال سوم، شماره چهارم (پیاپی 11)، زمستان 1396.
آیزنک، مایکل دبلیو. و کین، مارک ت. روانشناسی شناختی حافظه. ترجمه: زارع، حسین (1397). تهران: آییژ.
آیزنک، مایکل دبلیو. و کین، مارک ت. روانشناسی شناختی زبان و تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری. ترجمه: زارع، حسین (1397). تهران: ارجمند.
بن ییشای، یهودا. دستنامه توان‌بخشی عصبروان‌شناختی کل‌نگر: توان‌بخشی سرپایی آسیب مغزی تروماتیک. ترجمه: زارع، حسین (1395). تهران: آییژ.
پاول، ترور جی. کتاب کار آسیب مغزی: تمرین‌هایی برای توان‌بخشی شناختی. ترجمه: زارع، حسین؛ موسوی، شکوفه (1395). تهران: ارجمند.
زارع، حسین. و شریفی، علی‌اکبر (1395). روان‌شناسی شناختی. تهران: دانشگاه پیام نور.
زارع، حسین. و عبدالله زاده، حسن (1397). مقیاس‌های اندازه‌گیری در روانشناسی شناختی. تهران: آییژ.
فیرست، مایکل بی (2013). تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5 ترجمه: رضاعی، فرزین، فروغی، علی‌اکبر. (1393) تهران: کتاب ارجمند.
کاپلان. و سادوک (2015). خلاصه روان‌پزشکی. ترجمه: رضایی، فرزین (1399). تهران: نشر ارجمند.
ویلسون، باربارا. ؛ ای، گریسی. ؛ فرگوسن، ایوانز. ؛ جاناتان، ج. و بیتمن، اندرو. مبانی نظری و راهنمای عملی توان‌بخشی عصبروان‌شناختی. ترجمه: زارع، حسین. ؛ نظری، سید مرتضی. و عابدین، مریم (1396). تهران: ارجمند.
وینسون، ریچل. ؛ ویلسون، باربارا. و بتمن، اندرو. کتاب کار توان‌بخشی آسیب مغزی. ترجمه: زارع، حسین. و حسن‌زاده، سمیرا (1398). تهران: ارجمند.
Alsafi, T. ; Nejati, V. ; Sarhan, N. A. & Maghsudloo, M. »Effect of Cognitive Rehabilitation on Reduction of Attention Bias to Frightful Effect of Cognitive Rehabilitation on Reduction of Attention Bias to Frightful Stimuli in Adolescents with Post-Traumatic Stress Disorder«. Iranian Journal of War & Public Health, 2014, 6(3):87-93.
American Psychiatric Association (2013). »Diagnostic and statistical manual ofmental disorders«. American Journal of Psychiatry, 5th ed. American Psychiatric Assosication, Washington, DC.
Amirian, MR. ; Zargham hajebi, M. & Mirza hosseini, H. »Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Academic Achievement with the Moderating Role of Emotion Regulation in Earthquake-stricken Adolescents with Post-traumatic Stress Disorder in Kermanshah«. Sci J Rescue Relief 2020, 12(2): 135-143.
Cicerone, K. ; Dahlberg, C. ; Malec, J. & et al. »Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002«. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86(8):1681–92. Https://doi.org/10.1016/j.apmr.2005.03.024.
Cicerone, K. ; Langenbahn, D. ; Braden, C. & et al. »Evidence-based cognitive rehabilitation: Updated review of the literature from 2003 through 2008«. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(4):519–30.
Crocker, L. D. ; Jurick, S. M. ; Thomas, K. R. ; Keller, A. V. ; Sanderson-Cimino, M. ; Boyd, B. ; Jack, A. J (2018). »Worse baseline executive functioning is associated with dropout and poorer response to trauma-focused treatment for veterans with PTSD and comorbid traumatic brain injury«. Behaviour Research and Therapy, 108, 68–77. Https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.07.004.
Elbogen Eric. B. ; Paul A. Dennis. ; Elizabeth E. Van Voorhees. ; Shannon M. Blakey. ; Jacqueline L. Johnson. ; Sally C. Johnson. ; H. Ryan Wagner. ; Robert M. Hamer. ; Jean C. Beckham. ; Tom Manly. & Aysenil Belger. »Cognitive Rehabilitation with Mobile Technology and Social Support for Veterans with TBI and PTSD: A Randomized Clinical Trial (2019) «.Journal Head Trauma Rehabilitation, 34(1): 1–10. Https://doi:10.1097/HTR.0000000000000435.
Faraji, R. ; Oraki, M. ; Zare, H. & Nejati V. »Inves tigating the Effect of Cognitive Rehabilitation on Executive Functions in People with War-Related Injuries and Post-Traumatic Stress«. Journal Shefaye khatam, 8(4): 20- 28. Https://DOI: 10.29252/sheaf.8.4.20.
Gilbertson, M. W. ; Gurvits, T. V. ; Lasko, N. B. & et al. »Multivariate Assessment of Explicit Memory Function in Combat Veterans with Posttraumatic Stress Disorder«. J Trauma Stress, 14, 413–432 (2001). https://doi.org/10.1023/A:1011181305501.
Harvey. ; et al. »An Intensive Outpatient Program for Veterans with Posttraumatic Stress Disorder and Traumatic Brain Injury, Cognitive and Behavioral Practice (2018)«. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.07.003.
Hasanzadeh pashing, S. ; Zare, H. ; Alipour, A. & Sharif-Alhoseini, M (2020). »The effectiveness of cognitive rehabilitation in improving visual and auditory attention in ischemic stroke patients«. Acta Nourologica Belgica. https://doi.org/10.1007/s13760-020-01288-4.
Hayes, J. P. ; VanElzakker, M. B. & Shin, L. M (2012). »Emotion and cognition interactions in PTSD: a review of neurocognitive and neuroimaging studies«. Front Integr. Neurosci, 6:89. Https://doi: 10.3389/fnint.2012.00089.
Jak, AJ. ; Jurick, S. ; Crocker, LD. & et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry Epub ahead of print: [please include Day Month Year]. Doi: 10.1136/jnnp-2018- 319315.
Johnsn. Grethe E. Asbjomse. & Arve E. (2008). »Consistent impaired verbal memory in PTSD: A meta-analysis«. Journl of Afctive diorers: volume 111, Issue 1, Pages 74-82.https://doi.org/10.1016/j.jad.2008.02.007.
Khanjani, Z. ; Farhoudi, M. ; Nazari, MA. ; Saeedi, AT. & Abravani, P. »Effectiveness of cognitive rehabilitation on selective and divided attention and executive function in adults with stroke«. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry (2018). 5(3): 81-94. http://doi:10.29252/shenakht.5.3.81.
Kluetsch, R. C. ; Theberge, T. ; Frewen, V. D. ; Calhoun, C. ; Schahl, R. & Lanius, R. »Plastic modulation of PTSD resting-state networks and subjective wellbeing by EEG neurofeedback«. Acta Psychiatrica Scaninavica/volume 130, Issue 2. P 123-136. https://doi.org/10.1111/acps.12229.
Koenen, K. C. ; Ratanatharathorn, A. ; Ng, L. ; Mc Laughlin, K. A. ; Bromet, E. J. ; Stein, D. J. & et al (2017). »Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys«. Psychol, Med. 47, 1-15. Https://doi.org: 10.1017/S0033291717000708.
Lanius, RA. ; Frewen, PA. ; Tursich, M. ; Jetly, R. ; McKinnon, MC. »Restoring large-scale brain networks in PTSD and related disorders: a proposal for neuroscientifically-informed treatment interventions«. Eu J Psychotrauma (2015), 6:27313.
Larsen, E. ; Salahadin, Lotp. ; Kenneth, P. Bennett. ; Christine, L. Larson. ; Caron Dean-Bernhoft. ; Han-Joo Lee. »A Pilot Randomized Trial of a Dual n-Back Emotional Working Memory Training Program for Veterans with Elevated PTSD Symptoms«. Psychiatry Research. https://doi.org/10.1016/j.psychres. 2019
Miklos, Z. ; Matthew, Mychailyszyn. ; Rick, Parente. »The Efficacy of Cognitive Rehabilitation Therapy: A Meta-Analytic Review of Traumatic Brain Injury and Stroke Cognitive Language Rehabilitation Literature«. American Journal of Psychiatry and Neuroscience, Vol. 3, No. 2, 2015, pp. 15-22. https://doi: 10.11648/j.ajpn.20150302.11.
Moher, D. ;. »Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement«. Ann Intern Med 2009, 151(4):264. Https://doi.org/ 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135.
Moore, S. A (2009). »Cognitive abnormalities in posttraumatic stress disorder«. Curr. Opin, Psychiatry 22, 19–24. Https://doi.org: 10.1097/YCO.0b013e328314e3bb.
Moslehi, M. ; Shahbazi, M. ; Arabameri, E. ; Tahmasbi, Boroujeni. SH. »Comparison of the Effectiveness of Various Physical, Cognitive, and Combined Rehabilitation on Memory and Attention of Veterans with PTSD«. Jundishapur Sci Med J, 2017; 16(3):293-306.
Nijdam, M. J. ; de Vries, G. ; Gersons, B. P. R. & Olff, M (2015). »Response to psychotherapy for posttraumatic stress disorder: The role of pretreatment verbal memory performance«. Journal of Clinical Psychiatry, 76(8), e1023–e1028.
Ranjbar, M. ; Hassanzadeh, S. & Arjmandniya AA. »The effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on childeren’s executive function: Systematic review on national studies«. Advances in Cognitive Sciences, 2020; 22(1): 128-136.
Rizzo, A. & Kim, G. »A SWOT analysis of the field of virtual reality rehabilitation and therapy. Presence: teleoperators and virtual«. Environments 2005; 14(2):119–46. Https://doi.org/10.1162/1054746053967094.
Sahragard, M. ; Alipour, A. ; Zare, H. ; Roshan, R. ; Moudi, M (2018). »Effectiveness of Powell’s Cognitive Rehabilitation with Neurofeedback in Executive Functions, Memory, and Attention to Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder«. Iranian Journal of War & Public Health, ISSN: 2008-2630. 2018; 10(4):187-193. Https://doi.org: 10.18869/acadpub.ijwph.10.4.187.
Schweizer, S. ; Samimi, Z. ; Hasani, J. ; Moradi, A. ; Mirdoroghi, F. ; Khaleghi, M. »Improving cognitive control in adolescents with post- traumatic stress disorder (PTSD)«. Journal Behaviour research and Therapy 93 (2017), 88-94. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2017.03.017.
Scott, J. C. ; Harb, G. ; Brownlow, J. A. ; Greene, J. ;Gur, R. C. & Ross, R. J (2017). »Verbal memory functioning moderate’s psychotherapy treatment response for PTSD-Related nightmares«. Behaviour Research and Therapy, 91, 24–32.
Scott, J. C. ; Matt, G. E. ; Wrocklage, K. M. ; Crnich, C. ; Jordan, J. ; Southwick, S. M. & Schweinsburg, B. C (2015). »A quantitative meta-analysis of neurocognitive functioning in posttraumatic stress disorder«. Psychological Bulletin, 141(1), 105–140. Https://doi.org/10.1037/a0038039.
Steenkamp, M. ; Brett T. Litz. ; Charles W. Hoge. ; Charles R. Marmar (2015). »Psychotherapy for Military-Related PTSD A Review of Randomized Clinical Trials«. Clinical Review & Education, 314 (5):489-500. Https://doi:10.1001/jama.2015.8370.
Storzbach, Daniel, Twamley, Elizabeth. W. ; Roost, Mai. S. ; Golsham, Shahrokh, Williams, Rhonda. M. ; ONeil, Maya. Jak, Amy. J. ; Turner, Aaron. P. ; Kowalski, Halina. M. & Pagulayan, Kathleen. F. »Compensatory Cognitive Training for Operation Enduring Freedom/Operation Iraqi Freedom/Operation New Dawn Veterans with Mild Traumatic Brain Injury«. J Head Trauma Rehabilitation (2016). Https://doi: 10.1097/HTR.0000000000000228.
Twamley, Elizabeth. W. ; Jak, Amy. J. ; Delis, Dean. C. ; Bondi, Mark. W. & Loher, James. B. »Cognitive Symptom Management and Rehabilitation Therapy (Cog SMART) for Veterans with traumatic brain injury: Pilot randomized controlled trial (2014)«. JRRD, volume 51, number 1, pages 59-70. http://dx.doi.org/10.1682/JRRD.2013.01.0020.
Vasterling, J. J. & Arditte Hall, K. A (2018). »Neurocognitive and Information Processing Biases in Posttraumatic Stress Disorder«. Current Psychiatry Reports, 20(11), 99. Https://doi.org/10.1007/s11920-018-0964-1.
Vasterling, J. J. & Brailey, K (2005). Neuropsychological findings in adults with PTSD. In: J. J. Vasterling, & C. R. Brewin (Eds.), Neuropsychology of PTSD: biological, cognitive, and clinical perspectives (pp. 178–207). New York, NY: Guilford Press.
Vasterling, J. J. ; Verfaellie, M. & Sullivan, K. D (2009). »Mild traumatic brain injury and posttraumatic stress disorder in returning veterans: Perspectives from cognitive neuroscience«. Clinical Psychology Review, 29, 674–684.
Verfaellie, M. ; Amick, M. M. & Vasterling, J. J (2012). Effects of traumatic brain injury associated neurocognitive alterations on posttraumatic stress disorder. In J. J. Vasterling, R. A. Bryant, & T. M. Keane (Eds.). PTSD and
     mild traumatic brain injury (pp. 82–102). New York: The Guilford Press.
Wang, X. ; Georgiou, GK. & Das, J. »Examining the effects of PASS cognitive processes on Chinese reading accuracy and fluency«.Learning and Individual Differences. 2012; 22(1): 139-4.
Wild, J. & Gur, R. C (2008). »Verbal memory and treatment response in post-traumatic stress disorder«. The British Journal of Psychiatry, 193(3), 254–255.