با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ;دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه و تحریک جریان فرا جمجمه‌ای بر کاهش نشانگان اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: در این مطالعه از یک طرح کارآزمایی بالینی تصادفی شده استفاده شد. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان داوطلب با نشانگان اضطراب اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 96 - 1395 بود. شرکت‌کنندگان 30 دانشجوی داوطلب بودند که براساس ملاک‌های ورود و خروج در مطالعه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (اصلاح سوگیری توجه و تحریک فرا جمجمه‌ای) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. پیش و پس از مداخله همه آنها سیاهه‌ی هراس اجتماعی را تکمیل کردند و زمان واکنش آنها به تکالیف سوگیری توجه ثبت شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: یافته‌ها حاکی از آن‌است که هر دو روش مداخله در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری منجر به کاهش نشانگان اختلال اضطراب اجتماعی و سوگیری توجه به محرک‌های هیجانی منفی و افزایش توجه به محرک‌های هیجانی مثبت شده است. ولی بین دو روش مداخله، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجهگیری: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر بر لزوم توجه به و استفاده از رویکردهای نوین درمانی در مواجهه با اختلال اضطراب اجتماعی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of The Effect Of Transcranial Direct Current Stimulation with Attentional Bias Modification Method on Reducing Social Anxiety Disorder Syndrome

نویسندگان [English]

  • Ghafor ‎ Mohammadabadi ‎ 1
  • Siavash Talepasand 2
  • Isaac Rahimian boogar 3

1 MA student, Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Associate Professor, Department of clinical psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: the aim of this study was to compare the effectiveness of attentional bias modification ‎ and transcranial stimulation on reducing social anxiety disorder syndrome. Method: In this study a randomized clinical trial design was used. The statistical population included volunteer students with social anxiety syndrome at Ferdowsi University of Mashhad in the academic year 2016-2017. Participants were 30 students who were selected based on the inclusion and exclusion criteria in the study and were randomly divided into two experimental groups (modification of attentional bias and transcranial stimulation) and a control group. Before and after the intervention, all of them completed a social phobias inventory and their reaction time to attention bias tasks was collected. Data were analyzed by covariance model. Results: the results indicate that both methods of intervention compared to the control group significantly reduced the symptoms of social anxiety disorder and bias towards negative emotional stimuli and increased attention to positive emotional stimuli. There was no significant difference between the two intervention methods. Conclusion: The findings of the present study emphasize the need to pay attention to and use new therapeutic approaches in the face of social anxiety disorder. Applied implications were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • attention bias
  • transcranial electrical stimulation
شفیعی، حسن. ؛ زارع، حسین. ؛ علی‌پور، احمد. و حاتمی، جواد (1394). «ساخت و اعتبار یابی برنامه رایانه‌ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی». سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران.
عطری‌فرد، مهدیه. ؛ مخبریان‌نژاد، راضیه. ؛ زارعی، ابوالفضل. و حسینی، مریم السادات (1394). بررسی ساختار عاملی فرم فارسی «پرسشنامه هراس اجتماعی در یک نمونه ایرانی غیر بالینی». پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 9 (2). 51 – 40.
همایون‌امینی، همایون. ؛ شریفی، ونداد. ؛ اسعدی، سیدمحمد. ؛ محمدی، محمدرضا. ؛ کاویانی، حسین. ؛ سمنانی، یوسف. ؛ شعبانی، امیر. ؛ شهریور، زهرا. ؛ داوری آشتیانی، رزیتا. ؛ حکیم‌شوشتری، میترا. ؛ صدیق، ارشیا. و جلالی رودسری، محسن (1386). «روایی نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای اختلال‌های محور I در SCID-I) DSMIV)». پایش 1، 49-57.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. United States.
Antony, M. M. ; Coons, M. J. ; McCabe, R. E. ; Ashbaugh, A. & Swinson, R. P (2006). »Psychometric properties of the social phobia inventory: Further evaluation«. Behaviour research and therapy, 44(8), 1177-1185.
Bar‐Haim, Y (2010). »Research review: attention bias modification (ABM): a novel treatment for anxiety disorders«. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(8), 859-870.
Bar‐Haim, Y. ; Morag, I. & Glickman, S (2011). »Training anxious children to disengage attention from threat: a randomized controlled trial«. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(8), 861-869.
Beard, C (2011). »Cognitive bias modification for anxiety: current evidence and future directions«. Expert review of neurotherapeutics, 11(2), 299-311.
Borckardt, J. J. ; Romagnuolo, J. ; Reeves, S. T. ; Madan, A. ; Frohman, H; Beam, W. & George, M. S (2011). »Feasibility, safety, and effectiveness of transcranial direct current stimulation for decreasing post-ERCP pain: a randomized, sham-controlled, pilot study«. Gastrointestinal endoscopy, 73(6), 1158-1164.
Browning, M. ; Holmes, E. A. & Harmer, C. J (2010). »The modification of attentional bias to emotional information: A review of the techniques, mechanisms, and relevance to emotional disorders«. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 10(1), 8-20.
Carlbring, P. ; Apelstrand, M. ; Sehlin, H; Amir, N. ; Rousseau, A. ; Hofmann, S. G. & Andersson, G (2012). »Internet-delivered attention bias modification training in individuals with social anxiety disorder-a double blind randomized controlled trial«. BMC psychiatry, 12(1), 1-9.
Eldar, S. ; Ricon, T. & Bar-Haim, Y (2008). »Plasticity in attention: Implications for stress response in children«. Behaviour Research and Therapy, 46(4), 450-461.
Hallion, L. S. & Ruscio, A. M (2011). »A meta-analysis of the effect of cognitive bias modification on anxiety and depression«. Psychological bulletin, 137(6), 940.
Hasanvand Amouzadeh, M (2010). »The reviewing of the validity and credibility the social phobia of SPIN over the Iranian non-clinical samples (Doctoral dissertation, MA dissertation, Shahed university)«.
Heeren, A. ; Billieux, J. ; Philippot, P. ; De Raedt, R. ; Baeken, C. ; De Timary, P. & Vanderhasselt, M. A (2017). »Impact of transcranial direct current stimulation on attentional bias for threat: a proof-of-concept study among individuals with social anxiety disorder«. Social cognitive and affective neuroscience, 12(2), 251-260.
Heeren, A. ; Mogoase, C. ; Philippot, P. & McNally, R. J. (2015). »Attention bias modification for social anxiety: a systematic review and meta-analysis«. Clinical psychology review, 40, 76-90.
Heitmann, J. ; Bennik, E. C. van. ; Hemel-Ruiter, M. E. & De Jong, P. J (2018). »The effectiveness of attentional bias modification for substance use disorder symptoms in adults: a systematic review«. Systematic reviews, 7(1), 160.
Hofmann, S. G (2007). »Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: A comprehensive model and its treatment implications«. Cognitive behaviour therapy, 36(4), 193-209.
Huberty, T. J (2012). Anxiety and depression in children and adolescents: Assessment, intervention, and prevention. Springer Science & Business Media.
Huppert, J. D. ; Kivity, Y. ; Cohen, L. Strauss, A. Y. ; Elizur, Y. & Weiss, M (2018). »A pilot randomized clinical trial of cognitive behavioral therapy versus attentional bias modification for social anxiety disorder: An examination of outcomes and theory-based mechanisms«. Journal of Anxiety Disorders, 59, 1-9.
Knotkova, H. & Cruciani, R. A (2010). »Non-invasive transcranial direct current stimulation for the study and treatment of neuropathic pain«. In Analgesia (pp. 505-515). Humana Press, Totowa, NJ.
Koster, E. H. ; Fox, E. & MacLeod, C (2009). »Introduction to the special section on cognitive bias modification in emotional disorders«. Journal of abnormal psychology, 118(1), 1.
Kruijt, A. W. ; Parsons, S. & Fox, E (2019). »A meta-analysis of bias at baseline in RCTs of attention bias modification: no evidence for dot-probe bias towards threat in clinical anxiety and PTSD«. Journal of abnormal psychology, 128(6), 563.
Mathews, A. & MacLeod, C (2002). »Induced processing biases have causal effects on anxiety«. Cognition & Emotion, 16(3), 331-354.
McNally, R. J (2019). »Attentional bias for threat: Crisis or opportunity?«. Clinical psychology review, 69, 4-13.
Orchard, F. ; Apetroaia, A. ; Clarke, K. & Creswell, C (2017). »Cognitive bias modification of interpretation in children with social anxiety disorder«. Journal of anxiety disorders, 45, 1-8.
Rigonatti, S. P. ; Boggio, P. S. ; Myczkowski, M. L. ; Otta, E. ; Fiquer, J. T. ; Ribeiro, R. B. & Fregni, F (2008). »Transcranial direct stimulation and fluoxetine for the treatment of depression«. European Psychiatry, 23(1), 74-76.