با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکترای رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ویژگی‌های الکتروانسفالوگرافی و عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال انجام شد. روش: در یک طرح نیمه آزمایشی، 27 ورزشکار به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش طی 8 جلسه هفتگی 120 دقیقه‌ای تحت مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند، اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. قبل و بعد از مداخله، سیگنال‌های مغزی با چشمان بسته از نواحی Cz، O1، Fz، F3 و F4 ثبت شد. همچنین از دو مهارت دقت شوت و جهت‌یابی برای سنجش عملکرد ورزشی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تغییر معنادار و افزایشی در امواج تتا، آلفا، SMR و بتا داشته است. همچنین عملکرد ورزشی بازیکنان گلبال بهبود یافته است. نتیجهگیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، به نظر می‌رسد آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی علاوه بر ارتقای عملکرد ورزشی، باعث ایجاد سازگاری‌ هایی در دستگاه عصبی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Training on EEG and Athletic Performance of Goalball Players

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • Fahimeh Rezaei 2

1 Associate Professor of Motor Behavior, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Ph.D. Student of Motor Behavior, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of mindfulness-based stress reduction training on EEG and athletic performance of goalball players. Methods: In a semi-experimental design, 27 athletes were selected by purposive sampling and randomly assigned to experimental and control groups. The participants in the experimental group underwent mindfulness-based stress reduction intervention for 8 sessions of 120 minutes per week, but the control group did not receive any intervention. Before and after the intervention, brain signals with closed eyes were recorded from Cz, O1, Fz, F3 and F4 regions. Also, two skills of throwing accuracy and orientation were used to measure athletic performance. Results: The results of mixed analysis of variance showed that the experimental group had a significant and increasing change in theta, alpha, SMR and beta waves compared to the control group. The athletic performance of goalball players has also improved. Conclusion: Based on the findings of this study, it seems that MBSR training, in addition to improving athletic performance; it creates adaptations in the. nervous system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness meditation
  • Goalball
  • Blind athletes
  • Electroencephalogram
آقا بابا، علیرضا؛ کاشی، علی (1397). «تأثیر مراقبه ذهن آگاهی بر وضعیت ذهن آگاهی، حالت اجرای روان (سبک‌بالی) و عملکرد ورزشکاران رشته تنیس روی میز». مجله مطالعات روانشناسی ورزشی، سال هفتم، شماره 25، ص 89-110.
رستمی، مرضیه (1392). «بررسی تأثیر حرکات ورزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیگنال ‌های مغزی زنان افسرده و مضطرب». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
صمدی، حسین (1394). «مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب حالتی- رقابتی و عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری 60 روزه». رساله دکتری، دانشگاه ارومیه.
علی نقی پور، زکیه (1396). «تأثیر تمرینات حضور ذهن بر هوش هیجانی و ذهن آگاهی ورزشی بازیکنان والیبال دانشگاه سمنان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
مک کارتی، پل؛ جونز، مارک (1395). چگونه یک روانشناس ورزشی شویم. مترجم حسینی، فاطمه سادات؛ فعال مغانلو، هاشم، چاپ اول، تهران، انتشارات حتمی.
Ahani, A.; Wahbeh, H.; Nezamfar, H.; Miller, M.; Erdogmus, D. & Oken, B (2014). »Quantitative Change of EEG and Respiration Signals During Mindfulness Meditation«. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 11, 87-98.
Bigliassi, M.; Galano, B. M.; Lima-Silva, A. E. & Bertuzzi, R (2020). »Effects of Mindfulness on Psychological and Psychophysiological Responses During Self-Paced Walking«. Psychophysiology, 57(4), 13529-13546.
Buhlmayer, L.; Birrer, D.; Rothlin, P.; Faude, O. & Donath, L (2017). »Effects of Mindfulness Practice on Performance- Relevant Parameters and Performance Outcomes in Sports: A Meta-Analytical Review«. Sports Medicine, 47(11), 2309-2321.
Bulgay, C.; Ozan Tingaz, E.; Bayraktar, I. & Cetin, E (2020). »Athletic Performance and Mindfulness in Track and Field Athletes«. Current Psychology, 1-8.
Cathcart, S.; McGregor, M. & Groundwater, E (2014). »Mindfulness and Flow in Elite Athletes .«Journal of Clinical Sport Psychology, (2), 119-141.
Chan, A. S.; Han, Y. M. Y. & Cheung, M (2008). »Electroencephalographic (EEG) Measurements of Mindfulness-based Triarchic Body-pathway Relaxation Technique: A Pilot Study«. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 33, 39-47.
Chen, J. H.; Tsai, P. H.; Lin, Y. C.; Chen, C. K. & Chen, C. Y (2019). »Mindfulness Training Enhances Flow State and Mental Health among Baseball Players in Taiwan.« Psychology Research and Behavior Management, 15-21.
Dehghani, M.; Delbar Saf, A.; Vosoughi, A.; Tebbenouri, G. & Ghazanfari Zarnagh, H (2018). »Effectiveness of The Mindfulness-Acceptance-Commitment-Based Approach on Athletic Performance and Sports Competition Anxiety: A Randomized Clinical Trial«. Electronic Physician, 10(5), 6749-6755.
Demos, J. N (2005). Getting Started with Neurofeedback. New York. London: WW Norton & Company.
Desai, R.; Tailor, A. & Bhatt, T (2015). »Effects of Yoga on Brain Waves and Structural Activation: A Review«. Complementary Therapies in Clinical Practice, 21(2), 1-7.
Farb, N. A. S. Segal, Z. V. & Anderson, A. K (2013). »Mindfulness Meditation Training Alters Cortical Representations of Interoceptive Attention«. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8(1), 15-26.
Gao, J.; Fan, J.; Wu, B. W. Y.; Zhang, Z.; Chang, C.; Hung, Y. S. & et al (2016). »Entrainment of Chaotic Activities in Brain and Heart During MBSR Mindfulness Training«. Neuroscience Letters, 218-223.
Garcia-Gonzalez, L.; Moreno, M. P.; Moreno, A.; Gil, A. & del Villar, F (2013). »Effectiveness of a Video-Feedback and Questioning Programme to Develop Cognitive Expertise in Sport«. PLoS One, (12), 1-12.
Grecucci, G.; Pappaianni, E.; Siugzdaite, R.; Theuninck, A. & Job, R (2015). »
Mindful Emotion Regulation: Exploring the Neurocognitive Mechanisms behind Mindfulness«. BioMed Research International, 1-9.
Holzel, B. K.; Carmody, J.; Vangel, M.; Congleton, C.; Yerramsetti, S. M. & Gard, T (2011). »Mindfulness Practice Leads to Increases in Regional Brain Gray Matter Density«. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36-43.
Howells, F. M.; Ives-Deliperi, V. L.; Horn, N. R. & Stein, D. J (2012). »Mindfulness Based Cognitive Therapy Improves Frontal Control in Bipolar Disorder: A Pilot EEG Study«. BMC Psychiatry, 12, 15-23.
Hudeck, A (2016). »The Effects of Mindfulness Meditation on Electroencephalogram (EEG) Asymmetry«. Honors Projects, Bowling Green State University.
Jankowski, T. & Holas, P (2014). »Metacognitive Model of Mindfulness«. Consciousness and Cognition, (1), 64-80.
Jones, B. J.; Kaur, S.; Miller, M. & Spencer, R. M. C (2020). »Mindfulness-Based Stress Reduction Benefits Psychological Well-Being, Sleep Quality, and Athletic Performance in Female Collegiate Rowers«. Frontiers in Psychology, 11, 1-10.
Kummar, A. S.; Correia, H. & Fujiyama, H (2019). »A Brief Review of the EEG Literature on Mindfulness and Fear Extinction and its Potential Implications for Posttraumatic Stress Symptoms (PTSS)«. Brain Sciences, 9, 258-279.
Lagopoulos, J.; Xu, J.; Rasmussen, I.; Vik, A.; Malh, G.; Eliassen, K. F. & et al (2009). »Increased Theta and Alpha EEG Activity During Nondirective Meditation«. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(11), 1187-1192.
Lee, D. J.; Kulubya, E.; Goldin, P.; Goodarzi, A. & Girgis, F (2018). »Review of the Neural Oscillations Underlying Meditation«. Frontiers in Neuroscience, 12, 178-184.
Lomas, T.; Ivtzan, I. & Fu, C. H (2015). »A Systematic Review of the Neurophysiology of Mindfulness on EEG Oscillations«. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 57, 401-410.
Molik, B.; Morgulec-Adamowicz, N.; Kosmol, A.; Perkowski, K.; Bednarczuk, G.; Skowronski, W. & et al (2015). »Game Performance Evaluation in Male Goalball Players«. Journal of Human Kinetics, 48(1), 43-51.
Newberg, A.; Alavi, A.; Baime, M.; Pourdehnad, M.; Santanna, J.; d’Aquili, E (2001). »The Measurement of Regional Cerebral Blood Flow During the Complex Cognitive Task of Meditation: A Preliminary SPECT Study«. Psychiatry Research, 106(2), 113-122.
Nien, J. T.; Wu, C. H.; Yang, K. T.; Cho, Y. M.; Chu, C. H.; Chang, Y. K. & et al (2020). »Mindfulness Training Enhances Endurance Performance and Executive Functions in Athletes: an Event- Related Potential Study«. Neural Plasticity, 1-12.
Rodriguez-Larios1, J.; Wong, K. F.; Lim, J. & Alaerts, K (2020). »Mindfulness Training is Associated with Changes in Alpha-Theta Cross-Frequency Dynamics During Meditation«. Mindfulness, 11(9), 2695-2704.
Santarnecchi, E.; D’Arista, S.; Egiziano, E.; Gardi, C.; Petrosino, R.; Vatti, G. & et al (2014). »Interaction between Neuroanatomical and Psychological Changes After Mindfulness-Based Training«. PLoS One, 9(10), 1-9.
Scharfen, H. E. & Memmert, D (2019). »Measurement of Cognitive Functions in Experts and Elite Athletes: a Meta-Analytic Review«. Applied Cognitive Psychology, 33(5), 1-18.
Shiota, K. & Tokui, A (2017). »Audiospatial Cognitive Ability of Visually Impaired Athletes in Static and Dynamic Spatial Cognitive Tasks«. The Journal of Physical Therapy Science, 29(11), 1981-1986.
Stange, J. P.; Eisner, L. R.; Holzel, B. K.; Peckham, A. D.; Dougherty, D. D.; Rauch, S. L. & et al (2011). »Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Bipolar Disorder: Effects on Cognitive Functioning«. Journal of Psychiatric Practice, (6), 410-419.
Takahashi, T.; Murata, T.; Hamada, T.; Omori, M.; Kosaka, H.; Kikuchi, M. & et al (2005). »Changes in EEG and Autonomic Nervous Activity During Meditation and Their Association with Personality Traits«. International Journal of Psychophysiology, 55 (2), 199-207.
Tei, S.; Faber, P. L.; Lehmann, D.; Tsujiuchi, T.; Kumano, H.; Pascual-Marqui, R. D. & et al (2009). »Meditators and Non-Meditators: EEG Source Imaging During Resting«. Brain Topogr, 22, 158-165.
Wilson, V.; Thompson, M.; Thompson, L. & Peper, E (2011). »Using EEG for enhancing performance: Arousal, attention, self talk, and imagery«. Biofeedback & neurofeedback applications in sport psychology, 199-233.
Xu, J.; Vik, A.; Groote, I. R.; Lagopoulos, J.; Holen, A.; Ellingsen, Q. & et al (2014). »Nondirective Meditation Activates Default Mode Network and Areas Associated with Memory Retrieval and Emotional Processing«. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 86-96.
Xue, S. W.; Tang, Y. Y.; Tang, R. & Posner, M. I (2014). »Short-Term Meditation Induces Changes in Brain Resting EEG Theta Networks«. Brain and Cognition, 87, 1-6.