با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شهرکرد،شهرکرد،ایران

2 دانشیارگروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار نوروفیزیولوژی، گروه علوم پایه پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، واحد شهرکرد. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرکرد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه مهارت‌های عصب ‌روان‌شناختی فرم معلم کودکان پیش‌دبستانی شهراصفهان انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه موردنظر با توجه به فرمول کوکران 374 کودک پیش دبستانی تعیین شد، که بدلیل آنلاین بودن پرسشنامه متعاقب محدودیت های کرونایی 410 کودک بر اساس روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند و توسط معلمین پیش دبستانی تکمیل گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی از طریق تحلیل مولفه های اصلی بر روی داده ها و چرخش عامل‌ها به روش متعامد از نوع واریماکس و تحلیل عامل تاییدی جهت تایید عامل ها تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج، تایید کننده روایی صوری و محتوایی، تشخیصی و روایی سازه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 921/0 و ضریب تنصیف برابر با 843/0 حاصل گردید ، نقطه برش بالینی آزمون 2/86 بدست آمد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی به دست آمده در مرتبه اول، هجده عامل و در مرتبه دوم پنج عامل با ارزش ویژه بزرگتر از یک استخراج شد که به ترتیب 58/83 و 59/85 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کنند، همچنین بارهای عاملی در همه سؤالات در تحلیل عاملی تأییدی بالاتر از 4/0و معنی دار به دست آمده است)001/0>p). نتیجه گیری: این ابزار از پایایی و روایی مطلوب برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری معتبر برای سنجش مهارت‌های عصب_روان‌شناختی در کودکان پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Constructing and Validating of Neuropsychological Skills Teacher Form Questionnaire in Isfahan Preschool Children

نویسندگان [English]

  • bita hashemi hashjin 1
  • Tayebeh Sharifi 2
  • shahram mashhadizadeh 3
  • reza ahmadi 4

1 Ph.D Candidate for Psychology, Department of psychology.Shahrekord branch .Azad University .Shahrekord, Iran

2 Associate Professor, Department of psychology, shahrekord branch, Azad university, shahrekord, Iran,

3 Assistant Professor in Neurophysiology .Department of Basic Medical Sciences.Shahrekord Branch , Islamic Azad University, Shahrekord, Iran

4 Assistant professor.Department of psychology,Shahrekord branch. Azad University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to constructing , investigating
validating of the neuropsychological skills teacher form questionnaire in preschool children. Method: The research method was descriptive survey. The statistical population consisted of all students of preschools in isfahan city. The research sample was determined according to Cochran ,s formula of 374 preschool children. Corona restrictions prevented the questionnaire from being published online and preschool teachers filled out online questionnaire for 410 children. In order to investigate the construct validity, exploratory factor analysis method in the main components and the varimax variables and confirmatory factor analysis for goodness of fit the model were used. Finding: The results confirmed the face and content validity, discriminant validity and construct validity of the researcher-made test. The reliability of the test by calculating the Cronbach's alpha was 0.921 and with split half method was 0.843.Clinical cut off point were 2.86. Considering eigenvalues greater than 1, eighteen factors in the first order and five factors in the second order were extracted using exploratory factor analysis respectively showing 83.58 and 85.59 percent of the total variance of the scale. Confirmatory factor analysis shows that load factors in all questions were higher than 0.4 and significant as well (p<0.001). Conclusion: Based on the results of the present study, it can be concluded that the neuropsychological skills teacher form questionnaire has adequate validity and reliability and can be used as a valid tool for the assessment of the neuropsychological skills in preschool children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuropsychological Skills
  • Investigating Validating
  • Preschool Children
جدیدی، م و عابدی، احمد (1390). انطباق و هنجاریابی پرسشنامه نوروسایکولوژی کانرز برای کودکان 5 تا 15 ساله شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.
حسینی، سیده فاطمه و بهرامی پور اصفهانی، منصوره (1400). اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی (کاپیتان لاگ) بر حافظه دیداری، مهارت‌های توجه، سرعت پردازش و استدلال سیال دانش آموزان 8- 12 ساله شهر اصفهان. فصلنامه عصب روانشناسی.7 (1):58-37.
زمانی، مریم؛ زارع، حسین؛ علی پور، احمد؛ رحمانیان، مهدیه و ملکیان، وحید (1400). مقایسه مؤلفه‌های ERP در افراد ماهر و غیر ماهر در بازی‌های کامپیوتری. فصلنامه عصب روانشناسی. 7 (1): 86-71.
عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار (1389). اثر‌بخشی مداخلات زودهنگام آموزشی_روان‌شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانایی‌های یادگیری عصب ‌روانشناختی. فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی.5(۱):67-88.
عاشوری، محمد و یزدانی پور، معصومه (1398). اثر‌بخشی برنامه ترمیم شناختی بر نیمرخ مهارت‌های عصب‌روانشناختی کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی. فصلنامه عصبروانشناسی. 5 (4): 140-131.
کریمی جوزستانی، لیلا؛ یار محمدیان، احمد و ملک پور، مختار (1393). «اثربخشی فراشناخت بر عملکرد املا و مهارت‌های عصب‌ روانشناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری املا شهر اصفهان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص.
گروم، دیوید و آیزنک، مایکل (1398). مقدمهای بر روانشناسی شناختی کاربردی. ترجمه حسین زارع و سید مرتضی نظری. تهران: ارجمند.
Baptista, J; Osorio, A.; Martins, E. C.; Verissimo, M. & Martins, C (2016). Does social–behavioral adjustment mediate the relation between executive function and academic readiness? Journal of Applied Developmental Psychology, 46, 22-30.
Blair C (2016). Executive function and early childhood education. Current Opinion in Behavioral Sciences. 10,102–7.
Braaten, E. B.; Ward, A. K.; Forchelli, G.; Vuijk, P. J.; Cook, N. E.; McGuinness, P.; Lee, B. A.; Samkavitz, A.; Lind, H.; O'Keefe S. M. & Doyle, A. E (2020). Characteristics of child psychiatric outpatients with slow processing speed and potential mechanisms of academic impact. Eur Child Adolesc Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01455-w.
Burgess, P. W. and Shallice, T (1997). The Hayling and Brixton Tests. Bury St. Edmunds: Thames Valley Test Company.
Cardoso, C. D. O.; Seabra, A. G.; Gomes, C. M. A. & Fonseca, R. P (2019). Program for the Neuropsychological Stimulation of Cognition in Students: Impact, Effectiveness, and Transfer Effects on Student Cognitive Performance. Frontiers in psychology, 10, 1784.
Dias, N. M. and Seabra, A. G (2013). Programa de Intervencao sobre Autorregulacao e Funcoes Executivas–PIAFEX »The Intervention Program for Self-Regulation and Executive Functions«. Sao Paulo: Memnon.
Eisner, Elliot.W (2002). The Educational Imagination: on the Design and Evaluation of School Programs. 3rd. ed.; New Jersey: Merrill Prentice Hall.
Esbjorn, B.H.; Normann, N.; Christiansen, B.M.; ReinholdtDunne, M.L (2018). The efficacy of group metacognitive therapy for children (MCT-c) with generalized anxiety disorder: An open trial. Journal of Anxiety Disorders, 53, 16- 21.
Fonseca, R. P.; Oliveira, C.; Gindri, G.; Zimmermann, N. and Reppold, C (2010). Teste Hayling: um instrumento de avaliacao de componentes das funcoes executivas, in Avaliacao Psicologica e Neuropsicologica de Criancas e Adolescente, ed. C. Hutz (Sao Paulo: Casa do Psicologo), 337–364.
Golden, C. J. & Freshwater, S. M (2001). Luria-Nebraska neuropsychological battery. InUnderstanding psychological assessment (pp. 59-75). Springer, Boston, MA
Jacob R, Parkinson J (2016). The potential for school-based interventions that target executive function to improve academic achievement: A review. Review of Educational Research.85 (4):512–52.
Karlsberg Bennett, J.; O’Neill, S.; Rajendran, K. & Halperin, J. M (2020). Do Preschoolers’ Neuropsychological Functioning and Hyperactivity/Inattention Predict Social Functioning Trajectories Through Childhood? Journal of pediatric psychology, 45(7), 793-802.
Kirk, S.; Gallagher, G. & Coleman, M. R (2015). Educating Exceptional Children (14th Ed). Cengage Learning, Printed in the United States of America.
Lawshe.C.H. (1975). A quantitative Approach to Content Validity.Personnel Psychology, 28,563-575.
Leon, C. B. R.; Dias, N. M.; Martins, G. L. L. & Seabra, A. G (2018). Executive functions in preschool children: development and relationships with language and behavior. Psicologia: teoria e pratica, 20(3), 121-137.
McCloskey, G.; Petry, B.; McIntosh, L.; Kelly, J. & Filachek, J (2020). Neuropsychological Assessment of Preschool-Aged Children. Psychoeducational Assessment of Preschool Children.
Phillips, D.; Lipsey, MW.; Dodge, KA.; Haskins, R.; Bassok, D.; Burchinal, MR.; Duncan, GJ. & Weiland C (2017). Puzzling it out: The current state of scientific knowledge on pre-Kindergarten effects A consensus statement. Washington, DC: Brookings Institution; 2017.
Raz, S D.; Piercy, J. C D.; Heitzer, A. M D.; Peters, B. N D.; Newman, J. B D.; DeBastos, A. K. & Batton, D. G (2016). Neuropsychological functioning in preterm-born twins and singletons at preschool age. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 22(9), 865.
Taylor, H. G D.; Klein, N D.; Espy, K. A D.; Schluchter, M D.; Minich, N D.; Stilp, R D.; & Hack, M (2018). Effects of extreme prematurity and kindergarten neuropsychological skills on early academic progress. Neuropsychology, 32(7), 809.
Walk, L. M D.; Evers, W. F D.; Quante, S. & Hille, K (2018). Evaluation of a teacher training program to enhance executive functions in preschool children. PloS one, 13(5), e0197454.
Woodcock, R.W D.; McGrew, K.S. & Mather, N (2001). WoodcockJohnson Tests of Cognitive Abilities (WJ III). Rolling Meadows, IL: Riverside Publishing.
Yalcintas Sezgin, E. & Ulus, L (2017). The Early Literacy at Preschool Education: The Book or The E-Book?. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 16(4), 77-83.
Zhang, H. F D.; Shuai, L D.; Zhang, J. S D.; Wang, Y. F D.; Lu, T. F D.; Tan, X. & Shen, L. X (2018). Neuropsychological profile related with executive function of chinese preschoolers with attention-deficit/hyperactivity disorder: neuropsychological measures and behavior rating scale of executive function-preschool version. Chinese medical journal, 131(6), 648.