با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: نقش کارکردهای اجرایی در هوش، شخصیت و مهارت‌های اجتماعی و موفقیت تحصیلی اثبات‌شده است. از سوی دیگر، کژ کارکردی اجرایی شامل مشکلات حافظه فعال و سو بازداری پاسخ احتمالاً منجر به تکانش‌گری، بی‌توجهی، مشکلات رفتاری، مشکلات ارتباطی و عدم سازگاری اجتماعی است. بنابراین پژوهش کنونی باهدف تعین و ارزیابی اثربخشی نوروفیدبک و کاپیتان‌لاگ بر بازداری پاسخ و اندوزش حافظه فعال انجام‌گرفته است. روش: این پژوهش نیمه‌تجربی با گروه کنترل بوده و جامعه آماری همه دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی در شهر تهران بوده که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند. سپس 90 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌بندی چندمرحله‌ای پس از غربالگری با معیار شمولت به سه گروه تخصیص یافتند (2 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل). مقیاس حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980) و پرسشنامه رتبه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (بریف) قبل و بعد از مداخله و در دوره پیگیری تکمیل شدند. دو گروه آزمایشی 20 جلسه مداخله را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. تجزیه‌وتحلیل کوواریانس و SPSS21 برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شدند. یافته‌ها: نوروفیدبک و کاپیتان‌لاگ تأثیر معناداری بر اندوزش حافظه فعال و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان داشته است (p<0/05) اما نوروفیدبک از کاپیتان‌لاگ اثربخش‌تر بوده است. نتیجه‌گیری: این مداخلات را می‌توان برای ارتقای حافظه فعال و بازداری پاسخ جهت افزایش موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان به کاربست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Comparison of Neurofeedback and Capitan log on Response Inhibition and Storage of Working Memory in Female Elementary Students in 4th Grade

نویسندگان [English]

  • Shadi Ebrahimi jozani 1
  • Roya Kochak Entezar 2
  • Mozgan Sepahmansour 3
  • Parvaneh Ghodsi 2

1 1. PhD. student of the Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor of Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Role of executive functions in developing intellectual, personality, social skills and educational achievement is approved. On the other hand, executive dysfunctions including working memory problems and response disinhibiting may lead to impulsivity, inattention, behavioral problems, communication problems and social non-adjustment. So the present research aimed to determine and evaluate neurofeedback and Capitan log on response inhibition and storage of working memory. Method: This research was semi experimental study with control group and statistical population were all female elementary students in 4grade in Tehran in 2019-2020. Then 90 students were selected by multi stage clustering method and designated into three groups (2 experimental and 1 control) after screening by inclusion criteria. Daneman and Carpenter working memory scale (1980) and Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) were used for measuring before and after and in following up test. Two experimental groups received 20 sessions of interventions and control group didn’t receive any intervention. Covariance analysis and spss21 were used for analysis of data. Findings: Neurofeedback and Capitan log interventions had significant effects on storage of working memory and response inhibition in students (p<0/05) but neurofeedback was more effective than Capitan log. Conclusion: These interventions can be used to improve working memory and response inhibition to increase educational achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitan log
  • Neurofeedback
  • Response Inhibition
  • Working Memory
رویت وند غیاثوند، ن. و امیری مجد، م (1397). اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظه فعال دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال 9، شماره 3، ص 5-15.
صادقی، ج، چراغ پور خنکدار، ر (1397). اثربخشی بازی‌درمانی با نرم‌افزار کاپیتان لاگ بر نقص توجه و تمرکز دانش‌آموزان شهرستان قایمشهر. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان- آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
مجتبی زاده، م (1385). بررسی رابطه بین حافظه فعال، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
Alkoby O, Abu-Rmileh A, Shriki O &Todder D. (2018). Can we predict who will respond to neurofeedback? A review of the inefficacy problem and existing predictors for successful EEG neurofeedback learning. Neuroscience.; 378, 155-164.
Bigorra A, Garolera M, Guijarro S, &Hervás A. (2019).Long-term far-transfereffects of working memory training in children with ADHD: A randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry.2016; 25, 853-867. Doi: 10.1007.s00787-015-0804-3
Coutinho TV, Reis S, da Silva AG, Miranda DM, & Malloy-Diniz LF.( 2018). Deficits in Response Inhibition in Patients with Attention-Deficit.Hyperactivity Disorder: The Impaired Self-Protection System Hypothesis. Frontiers in Psychiatry.; 8, 299. Doi: 10.3389.fpsyt.2017.00299
Daneman, M., & Carpenter, P. (1980). IndividualDifferences  in  Working  Memoryand  Reading".Journal of Verbal Learning and Behavior, 19, 450-466.
Depaz V &Tomaz C. (2020). neurofeedback training on aging: prospects on maintaining cognitive reserve. Neurological and mental disorders.
Ezeamama, A, Sikorskii,A., Sankar,P.A., Nakasujja,N., Ssonko, M.&. Kaminski,N.( 2020). Computerized Cognitive Rehabilitation Training for Ugandan Seniors Living with HIV: A Validation Study. Journal of Clinical Medicine.; 9, 2137; doi:10.3390.jcm9072137. www.mdpi.com.journal.jcm
Garcia l. E. (2019).The effect of frontal-midline theta neuro feedback training: Experimental evidence from self-reported participants with executive dysfunctions.; Master Thesis for the Department of Psychology Cognitive Neuroscience
Gioia GA, Isquith P K, Guy SC &Kenworthy L. (2000). Behavior RatingInventory of Executive Function.2000; Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.AbdolMohamadi, Alizade, Tayeb li and Fathi(2016)
John A M St, Kibbe M &Tarullo AR. (2019).A systematic assessment of socioeconomic status and executive functioning in early childhood. Journal of Experimental Child Psychology.;178:352-368.
Korpa T, Skaloumbakas C, Katsounas M, Papadopoulou P, Lytra F, Karagianni S, & Pervanidou P.( 2020). EF Train: Development of an Executive Function Training Program for Preschool and School-aged Children with ADHD. International Journal of Psychology & Psychological Therapy.; 20, 1: 13-27.
 Pahor A, Jaeggi SM & Seitz A. Brain Training. In: eLS. John Wiley & Sons, Chichester.2018.
 PumaccahauT,Wong E &Wiest D. (2017). Effects of computerized cognitive training on working memory in a school setting. International journal of learning, teaching and educational research.; 16(3);88-104.
Royatvand Ghiyasvand N & Amirimajd M. (2019). Effectiveness of Capitan log on working memory of students with learning disabilities. Exceptional children empowerment hournal.; 9(3):5-15.
Soleimani M, Jabari G. (2016). A Comparison of Memory and Mental Development between Dyslexia and Normal Children. J Mod Rehab.; 10(3): 128-33.
Thibault RT, Lifshitz M, Raz A. (2016). The self-regulation brain and neurofeedback: experimental science and clinical promote. Cortex. 74:247-61. Doi: 10.1016.j.cortex2015.10.024 pmid:26706052
Weaver, SS; Birn, RM and Cisler, JM. (2020). A Pilot Adaptive Neurofeedback Investigation of the Neural Mechanisms of Implicit Emotion Regulation among Women with PTSD. Front. Syst. Neurosci. 14:40. doi: 10.3389/fnsys.2020.00040.
Zhang Q, Wang C, Zhao Q, Yang L. Buschkuehl M & Jaeggi SM. (2018).The malleability of executive function in early childhood: Effects of schooling and targeted training. Developmental Science. 1-15.
Zotev V, Misaki M, Phillips R, Wong CK, Bodurka J. (2018). Real‐time fMRI neuro- feedback of the mediodorsaland anterior thalamus enhances correlation between thalamic BOLD activity and alpha EEG rhythm. Hum.Brain Mapp.; 39, 1024–1042.