با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، دکترای علوم اعصاب شناختی، دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیّه‌ی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی ناحیه 4 تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. ابتدا با استفاده از اعلام فراخوان، سالم بودن هر یک از افراد از نظر فیزیکی و روانی مورد تایید قرار گرفت. سپس از میان آن‌ها 30 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به هر کدام از آزمودنی‌ها به مدت 15 دقیقه رنگ قرمز و آبی ظاهر شده در مانیتور کامپیوتر نشان داده شد و همزمان از این افراد در باندهای فرکانسی دلتا، تتا، آلفا و بتا ثبت الکترئآنسفالوگرافی کمی به عمل آمد. سپس داده‌های استخراج شده با روش تحلیل واریانس چند‌متغیره تجزیه و تحلیل شدند و کلیه مراحل توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 21 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که محرک رنگ قرمز باعث افزایش فرکانس مغزی بتا در نقطه‌ی FP1 و محرک رنگ آبی باعث افزایش فرکانس مغزی آلفا می‌شود P<0/1. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، نتیجه گرفته می‌شود که استفاده از رنگ قرمز در محیط آموزشی مدارس می‌تواند تأثیر مفیدی بر دانش‌آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

comparing the red and blue colors in elementary students' brain frequencies

نویسندگان [English]

  • Tina Takbiri 1
  • yazdan movahedi 2

1 MA of clinical psychology, Faculty of Humanities & Education, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professsor, PHD in Cognitive Neuroscience, Faculty of Islamic Design, Islamic Art University of Tabriz, ,Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the red and blue colors in elementary student’s brain frequencies. The study was causal-comparative. The statistical population of the present study was all elementary students of Tabriz District 4 in the academic year of 2019-20. At first, using announce recall, each person’s health was confirmed physically and mentally. Then, 30 of them were selected by simple random sampling. Each subject was shown red and blue on the computer monitor for 15 minutes and at the same time a small amount of electroencephalography has been recorded in the delta, theta, alpha and beta frequency bands. Then, data were then analyzed by multivariate analysis of variance and all stages were calculated by SPSS software version 21. The results showed that red stimulus increased beta brain frequency at FP1 and blue stimulus increased alpha brain frequency P <0.1. Based on the findings of the present study, it is concluded that the use of red in the educational environment of schools can have a beneficial effect on students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Red
  • Blue
  • Alpha
  • Beta
  • Quantitative Electroencephalography