با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
اثر عینیت و هیجان در پردازش معنایی واژگان با استفاده از روش پتانسیل های وابسته به رویداد

علی غنائی چمن آباد؛ محمدرضا گلمکانی؛ ایمان الله بیگدلی؛ مجید قشونی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57651.1610

چکیده
  مقدمه: اصطلاح اثر عینیت و هیجان به این واقعیت اشاره دارد که واژگان عینی و هیجانی به صورت سریع تر و دقیق تری نسبت به واژگان انتزاعی و خنثی پردازش می شوند. چنین اثری در بازه گسترده ای از تکالیف شناختی مشاهده و همچنین مدل های مختلفی به منظور تبیین آن ارائه گردیده است. بررسی پتانسیل های مغزی وابسته به عینیت و هیجان در پردازش معنایی واژگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اختلال گفتمان در سالمندان مبتلا به آلزایمر : رویکرد عصب شناسی زبان

مسعود دهقان؛ نیما مشتاقی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 21-39

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.57103.1588

چکیده
  مقدمه: فرایند بازنگری در گفتمان به‌مثابۀ یکی از رایج‌ترین نشانه‌های اختلال گفتمان سالمندان مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر پرداخته شد. ازاین‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بازنگری در گفتمان سالمندان دارای زوال عقل نوع آلزایمر بر اساس دیدگاه اشگلُف، جفرسون و ساکس است. روش: این پژوهش کمی و از نوع علّی-مقایسه‌ای است که در سرای سالمندان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ی اثربخشی پروتکل توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف رایانه ای با و بدون تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای (tDCS) در بهبود حافظه ی فعال بیماران دچار سکته ی مغزی

میلاد امینی ماسوله؛ غلامرضا چلبیانلو؛ رضا عبدی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 41-53

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.51573.1516

چکیده
  نقص در حافظه فعال یکی از شکایات رایج در بیماران دچار سکته مغزی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر استفاده همزمان از تحریک دو موضعی یک نیمکره ای مستقیم فراجمجمه ای (a-tDCSUHCDS) ، توانبخشی شناختی رایانه ای و تحریک تک موضعی (a-tDCS ) در مقایسه با توان بخشی شناختی رایانه ای بدون tDCS بر روی حافظه فعال بیماران دچار سکته بود. روش: 32 بیمار ( شامل 21 مرد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هنجاریابی آزمون جستجوی دیداری کودکان

علی اکبر شریفی؛ اشواق نعامی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 55-64

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.61091.1629

چکیده
  مقدمه: جستجوی دیداری، جستجوی فعال محیط دیداری برای یافتن یک شی‌ء یا ویژگی خاص در میان اشیاء یا خصیصه‌های خاص دیگر است. هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آزمون جستجوی دیداری روی دانش‌آموزان دوره اول و دوم دبستانی شهر اهواز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به روش تحلیل عاملی اکتشافی و به شیوه تحلیل مؤلفه‌های اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی

تینا تکبیری اسکویی؛ یزدان موحدی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 65-72

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.51672.1592

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیّه‌ی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی ناحیه 4 تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. ابتدا با استفاده از اعلام فراخوان، سالم بودن هر یک از افراد از نظر فیزیکی و روانی مورد تایید قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چرخه های جنسی زنان و کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی

مریم جهاندار؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ طاهره افتخار

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 73-87

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61429.1630

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، تعیین تاثیر چرخه‌های جنسی زنان بر کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی بود.روش:پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای است که یک گروه از زنان را در سه مرحله جنسی (خونریزی، فولیکولار، و لوتئال) مورد مطالعه قرار داده است. نمونه پژوهش، شامل 30 زن داوطلبِ سالم 20 الی 40 ساله از شهر اصفهان بودند که بصورت در دسترس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان شناختی بر تعارض سبک برتر یادگیری دیداری و سبک پردازش اطلاعات مغزی در دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی شناختی

زیبا استادزاده؛ علیرضا آقایوسفی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، صفحه 89-96

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.60406.1613

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی بر تعارض سبک برتر یادگیری دیداری و سبک پردازش اطلاعات مغزی در دانش‌آموزان نارساخوانی شناختی است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون - پیگیری وگروه کنترل بود. پس از اخذ کد اخلاق از بین دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه اول، دوم و سوم ابتدائی شهر قم و مراجع کننده ...  بیشتر