با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: مشکلات هیجانی، پریشانی روان­شناختی و  ولع مصرف از عوارض ناشی از مصرف مواد است. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز  و درمان نگهدارنده متادون بر کاهش ولع، تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در افراد با اختلال مصرف مواد افیونی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد پذیرش شده در مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر همدان در سال 1398 بودند که 40 نفر به صورت نمونه­ گیری در دسترس و داوطلبانه در قالب دو گروه آزمایش متادون درمانی (13 نفر)، تحریک الکتریکی مغز (13 نفر)  و یک گروه کنترل (14 نفر) انتخاب شدند. داده ها با استفاده مقیاس های دشواری در تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و  سنجش وسوسه مواد پس از ترک جمع آوری شد. داده­ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی تاثیر معناداری در ولع مصرف، تنظیم هیجان و تحمل پریشانی داشت (05/0p< ).  متادون درمانی بر کاهش ولع و تنظیم هیجان موثر بود اما بر تحمل پریشانی تاثیر نداشت. در مقایسه بین دو گروه آزمایش در کاهش ولع، تفاوت معنادار مشاهده نشد (05/0p> ) اما اثر تحریک الکتریکی بر تنظیم هیجان، بیشتر بود. نتیجه­ گیری: با توجه به تاثیر بیشتر روش تحریک الکتریکی، بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی، می­توان از آن به عنوان یک درمان موثر و مکمل، در کنار درمان­های معمول اختلال مصرف مواد و پریشانی هیجانی ناشی از آن بهره برد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) and Methadone Maintenance Treatment(MMT) on Emotion Regulation, Distress Tolerance and Decreased Craving in People with Substance Use Disorder(SUD)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza zoghipaydar 1
  • zahra hasany khosh 2
  • Mosayyeb Yar Mohammadi Wasel 3
  • Hossein Mohagheghi 4

1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

2 MA of Psychology, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.

4 department of psychology, faculty of economic and social science, Bu-Ali Sina University, hamedan,Iran.

چکیده [English]

Introduction: Emotional problems, psychological distress and cravings are some of the side effects of substance abuse. The aim of this study was compare the effect of transcranial direct current stimulation and Methadone Maintenance treatment on craving reduction, emotion regulation and distress tolerance in people with opioid use disorder. Method: The present study was a quasi-experimental. The statistical population of this study was all people admitted to addiction treatment clinics in Hamedan in 2019, which 40 patients were selected by available and voluntary sampling in two experimental groups of methadone therapy (n = 13), electrical brain stimulation (n = 13) and a control group (n = 14). Subjects completed the Emotion Regulation Difficulty Scale, Distress Tolerance Scale, and measure the temptation of substances after leaving. Data were analyzed by analysis of covariance. Results: The results showed that electrical stimulation had a significant effect on craving, emotion regulation and distress tolerance (p <0.05). Methadone therapy was effective in craving reduction and emotion regulation, but had no effect on distress tolerance. In comparison between the two experimental groups, no significant difference was observed in craving reduction (p> 0.05), but the effect of electrical stimulation on emotion regulation was greater. Conclusion: Due to the greater effect of transcranial direct current stimulation on emotion regulation and distress tolerance, it can be used as an effective and complementary treatment, along with the usual treatments for substance use disorder and the emotional distress it caused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial Direct Current Stimulation
  • Methadone Maintenance Treatment
  • Emotion Regulation
  • Distress Tolerance
  • Craving Drugs
اعظمی، ا و کاکابرایی، ک. (1395). مدل پیش‏بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم‏های مغزی –رفتاری و بد تنظیمی هیجان. فصلنامه نسیم تندرستی، 5(1)، 1-9.
پرورش، ن؛ صباحی، ع؛ مظهری، ش و گیلانی، ه. (1394). بررسی تغییر عملکرد جنسی، وضعیت خواب و وزن بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون پس از شش ما مصرف. مجله اعتیاد و سلامت، 7(1): 24-9.
خلیل‏زاده، ن؛ میکائیلی‏منیع، ف و عیسی‏زادگان، ع. (1396). رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و عاطفه منفی با ولع مصرف با توجه به میانجیگری افسردگی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 11(42)، 51-38.
خانزاده، م؛ سعیدیان، م؛ چاری، م وادریسی، ف. (1391). ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی مقیاس دشواری در نظم بخشی هیجان. مجله علوم رفتاری، 6(1)، 87-96.
داداشی، م؛ بسطامی، س و اسکندری، ذکریا. (1396). اثر بخشی تحریک با جریان مستقیم از طریق جمجمه آندی به قشر پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (LDLPFC) بر ولع مصرف مواد و نشانه‏های سوگیری توجه در مردان وابسته به اپیوم. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 25(112)، 59-71.
رئیسی دهکردی، ز؛ قصاب شیرازی، م؛ گلیان تهرانی، ش؛ رئیسی، م و چای‏بخش، س. (1393). تأثیر متادون بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی معتادان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(2)، 47-35.
صالحی فدردی، ج؛ برعرفان، ز و امین‏یزدی، س. ا. (1389). اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص‏های درمانی معتادان تحت درمان سم‏زدایی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11 (2)، 56-29.
صفری حاجت آقایی، س؛ کمالی، ا؛ دهقانی فیروز آبادی، س و اصفهانی، م. (1393). فرا تحلیل مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر بر بازگشت مجدد به اعتیاد بعد از ترک مواد مخدر (ایران1383-1391). فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 8(3)،  44-32.
عزیزی، ع.، و میرزایی، آ.، و شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. حکیم, 13(1), 11-18.
علوی، خ؛ مدرس غروی، م؛ امین یزدی، ا و صالحی فدردی؛ ج. (1390). اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانههای افسردگی دانشجویان مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 13(3)، 124-35.
فراغتی، م؛ سهرابی، ف؛ برجعلی، ا؛ فرخی، ن  و اسکندری، ح. (1396).  نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی وارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان. مجله علوم پزشکی رازی، دوره 24، شماره 161.
کیانی، ژ؛ محمودی،گ. (1396). اثر بخشی درمان نگهدارنده متادون بر کاهش رفتارهای پر خطر و پیشگیری از عود مصرف مواد در مردان معتاد ساکن شهر کرمانشاه. سلامت جامعه، 11(1)، 24-11.
کرمانی مامازندی، ز؛ طالع پسند، س. (1397). ویژگی‌های روانسنجی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه سمنان. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 11(42)، 117-142.
مکری، الف؛ نوروزی، ع. (1393). پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون. اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعتیاد. ویرایش سوم.
نریمانی، م؛ پور اسمعلی، ا؛ علیزاده گورادل، ج و مولایی، مهری. (1395). بررسی اثر بخشی تحریک با جریان مستقم الکتریکی بر ولع مصرف، افسردگی و اضطراب دانشجویان با سوء مصرف ترامادول. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال دهم، شماره 40.
Bell, J. (2014). Pharmacological maintenance treatments of opiate addiction. J clin pharmacol, 77, 253-63.
Boggio, P.S; Zaghi, S & Fregni, F. (2009). Modulation of emotions associated with images of human pain using anodal transcranial direct current stimulation (tdcs). Neuropsychological, 47, 21-33.
Berking, M & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and mental health: recent findings, current challenges, and future directions. Curr Opin Psychiatry, 25(2):128–134.
Choi, K.M., Scott, D.T., & Lim, S.L. (2016). The modulating effects of brain stimulation on emotion regulation and decision-making. Neuropsychiatric electrophysiology, 2(4), 46-57.
Cisler, J.M., Olatunji, B.O., Feldner, M.T., & Forsyth, J.P.  (2010). Emotion regulation and the anxiety disorders: an integrative review. Journal of psychopathology and behavioral and behavioral assessment, 32, 68-82.
Dasilva, M.C., Conti, C.L., Klauss, J., Alves, L.G., Nasvimento cavalcante, H.M., Frengi, F., & et al. (2013). Behavioral effects of transcranial direct current stimulation (tdcs) induced dorsolateral prefrontal cortex plasticity in alchol dependence. J physiol, 107(6), 493-502.
Daughters, S.B., Lejuez, C.W., Bornovalova, M.A., Kahler, C.W., Strong, D.R & Brown, R.A. (2005). Distress tolerance as a predictor of early treatment dropout in a residential substance abuse treatment facility. Journal of abnormal psychology, 114, 729-34.
Ekhtiari, H; Tavakoli, H; Addolorato, G; Baeken, CH; Bonci, A; Campanella, S; Castelo-Branco, L; Challet-Bouju, G; Clark, V.P; Claus, E;  Dannon, P.N; DelFelice, A; denUyl, T; Diana, M;  Giannantonio, M; Fedota, J.R; Fitzgerald, P; Gallimberti, L; Grall-Bronnec, M; Herremans, S.C; Herrmann, M.J; Jamil, A; Khedr, E; Kouimtsidis, CH; Kozak, K; Krupitsky, E; Lamm, C; Lechner, W.V; Madeo, G; Malmir, N; Martinotti, G; McDonald, W.M; Montemitro, CH; Nakamura-Palacios, E.M; Nasehi, M; Noël, X; Nosratabadi, M; Paulus, M; Pettorruso, M; Pradhan, B;  Praharaj, S.K; Rafferty, H; Sahlem, G; Salmeron, B; Sauvaget, A; Schluter, R.S; Sergiou, C; Shahbabaie, A; Sheffer, CH; Spagnolo, P.A; Steele, V.R; Yuan, T; vanDongen, J.D.M; VanWaes, V; Venkatasubramanian, G; Verdejo-García, A; Verveer, I; Welsh, J.W; Wesley, M.J; Witkiewitz, K; Yavari, F; Zarrindast, M.R; Zawertailo, L; Zhang, X; Cha, Y.H; George, T.P;  Frohlich, F; Goudriaan, A.E; Fecteau, SH; Daughters, S.B; Stein, E.A; Fregni, F; Nitsche, M.A; Zangen, A; Bikson, M & Hanlon, C.A.(2019). Transcranial electrical and magnetic stimulation (tES and TMS) for addiction medicine: A consensus paper on the present state of the science and the road ahead. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 104 :118–140.
Eskandari, Z; Dadashi, M; Mostafavi, H; Armani Kia, A & Pirzeh, R.(2019). Comparing the efficacy of Anodal, Cathodal and sham tDCS on BDNF and Psychological Symptoms in Opioid Addicted Patients. Basic and Clinical Neuroscience. Just Accepted publication. 10 (6) :641-650.
Feeser, M., Prehn, K., Kazzer, PH., Mungee, A & Bajbouj, M. (2014). Transcranial direct current stimulation enhances cognitive control during emotion regulation. Brain Stimulation, 4, 1-8.
Fregni, F; Nitsche, M.A; Loo, C.K; Brunoni, A.R; Marangolo, P; Leite, J; Carvalho, S; Bolognini, N; Caumo, W; Paik, N.J; Simis, M; Ueda, K; Ekhtiari, H; Luu, P; Tucker, D.M; Tyler, W.J; Brunelin, J; Datta, A; Juan, C.H; Venkatasubramanian, G;  Boggio, P.S & Bikson, M. (2014). Regulatory considerations for the clinical and research use of transcranial direct current stimulation (tDCS): Review and recommendations from an expert panel. Clinical Research and Regulatory Affairs, Volume 32, Issue 1:22-35.
Fareed, A; Vayalapalli, S; Stout, S; Casarella, J; Drexler, K &  Bailey, S.P. (2010). Effect of Methadone Maintenance Treatment on Heroin Craving, a Literature Review. Journal of Addictive Diseases, 30(1):27–38.
Gratz, K.L., & Romer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale.  Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1) ,41-54.
Giordano, J; Bikson, M; Kappenman, E.S; Clark, V.P; Coslett, H.B; Hamblin, M.R; Hamilton, R; Jankord, R; Kozumbo, W.J; McKinley, R.A; Nitsche, M.A; Reilly, J.P; Richardson, J; Wurzman, R & Calabrese, E.(2017). Mechanisms and Effects of Transcranial Direct Current Stimulation. Dose-Response:An International Journal, 15(1):1-22.
Gross, J.J. (2002). Emotin regulation: Affective, cognitive and social consequences. Psychophysiology, 39, 281-291.
Hormes, G. M., & Rozin, P. (2010). Dose “craving” crave nature at the joints? Absence of a synonym for craving in many languages. Addictive Behaviors, 35, 459-463.
Jansen, JM; Daams, J.G; Koeter, M.W; Veltman, D.J; van den Brink, W & Goudriaan, A.E. (2013). Effects of non-invasive neurostimulation on craving: a meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev ,37:2472–2480.
Kaiesr, A.J., Milich, R., Lynam, D.R., & Charingo, R.J.  (2010). Negative urgency, distress tolerance, and substance abuse among college students. Addictive Behaviors,37, 1075-83.
Khosravian, B., & Solimani, E. (2018). The Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on Drug Use Craving and Cognitive Self-Control in Substance Abusers. Quarterly Journal of Drug Abuse, 12(47), 37-49.
Longo, D.L.(2016). Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. N Engl J Med ,374(4):363-71.
Lefaucheur, J.P; Antal, A; Ayache, S.S; Benninger, D.H; Brunelin, J; Cogiamanian, F;  Cotelli, M; Ridder, D.D; Ferrucci, R; Langguth, B; Marangolo, P;  Mylius, V; Nitsche, M.A; Padberg, F; Palm,U; Poulet, E; Priori, A; Rossi, S; Schecklmann, M; Vanneste, S; Ziemann, U; Garcia-Larrea, L &  Paulus, W.(2017). Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation (tDCS). Clinical Neurophysiology, 128 :56–9.
  Mariano, T., Wout, M., Jacobson, B., Garnaat, S., Kirschner, J., Rosmussen, S., & Greenberg, B. (2015). Effects of transcranial direct current stimulation(tdcs) on pain distress tolerance: preliminary study. Pain Medicine, 16:1580-1588.
Nejati, V. (2016). Effect of Methadone Maintenance Treatment on Executive Functions in Drug Users. Quarterly Journal of Drug Abuse, 9(36), 67-79.
Potenza, M.N.  (2013). Biological contributions to addictions in adolescents and adult: prevention, treatment and policy implications. Journal of Adolescent's Health, 52, 522-532.
Robinson, T.E., & Berridge, K.C. (2000). The psychology and neurobiology of addiction: an incentive-sensitization view. Addiction, 95(2), 91–117.
Simons, J., & Gaher, R.  (2005). The distress tolerance scale: Devehopment and validation of a self-reported measure. Motivation and Emotion, 29, 83-102.
Sinha, R.(2013). The Clinical Neurobiology of Drug Craving. Curr Opin Neurobiol , 23(4): 649–654.
Shi, J; Zhao, L.Y; Epstein, D.H; Zhang, X.L & Lu, L.(2007). Long-term methadone maintenance reduces protracted symptoms of heroin abstinence and cue-induced craving in Chinese heroin abusers. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 87: 141–145.
Taremian, F; Nazari, S; Moradveisi, L & Moloodi, R. (2019). Transcranial Direct Current Stimulation on Opium Craving, Depression, and Anxiety. Journal of ECT. 35(3), 38-47.
Volkow, N. D., Koob, G.F., & Mclellan, A.T.  (2016). Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. NEnjl J med; 347, 363-71.
Volkow, N.D & Morales, M.(2015). The brain on drugs: from reward to addiction. Cell;162:712-25.
Verdejo-Garcia, A. (2020). Cognition: the interface between nature and nurture in addiction. Cognition and Addiction, Pages 1-7.
Volkow, N.D. & Baler, R.D.(2014). Addiction science: Uncovering neurobiological complexity. Neuropharmacology 76: 235-249.
Wang, SH., CH., Chen, Y. CH, Lee, CH. H & Cheng, CH. M. (2019). Opioid Addiction, Genetic Susceptibility, and Medical Treatments: A Review. Int J Mol Sci, 20, 4294.
Wang, Y; Wang, H; Li, W; Zhu, J; Gold, M; Zhang, D; Wang, L; Li, Y; Yan, X; Cheng, J; Li, Q &Wang, W.(2014). Reduced responses to heroin-cue-induced craving in the dorsal striatum: Effects of long-term methadone maintenance treatment. Neuroscience Letters, 581 : 120–124.
Witkiewitz, K., Marlatt, A., & Walkers, D. (2005). Mindfulness based relapse prevention for alchol and substance use disorder: the meditation tortoise wins the raise. J Cogn Psychother, 19: 221-229.
Zilverstand, A & Goldstein, R. Z. (2020). Dual models of drug addiction: the impaired response inhibition and salience attribution model. Cognition and Addiction, Pages 17-23.