با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیارگروه روان­شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان غیرفعال‌سازی ذهنیت (MDT) در بهبود مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس بیماران مبتلا به اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خود مختار نوع ۲ (HSAN2) بود. روش: طرح پژوهش حاضر، طرح شبه آزمایشی تک موردی با طرح خط پایه ی چندگانه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 50 بیمار دچار اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خودمختار نوع 2 در سطح جهان بود. نمونه‌ی آماری این پژوهش شامل 2 نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند یک نفر از ایران و یک نفر از کانادا با ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی مهارت‌های میان‌فردی (ICSQ) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از معناداری بالینی، ترسیم دیداری، بهبود تشخیصی و شاخص‌های ششگانه کارایی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: براساس نتایج، درصد بهبودی کلی پس از درمان برای مهارت‌های ارتباطی 65/52 و برای عزت نفس 57/53 بود. نتیجه گیری: براساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت که درمان غیرفعال‌سازی ذهنیت با شناسایی باورهای هسته‌ای ناسازگار و جایگزین ساختن آنها با جایگزین‌های سازنده از راه فرآیند اعتباردهی، شفاف‌سازی و مسیردهی مجدد به طور معناداری در بهبود مهارت ‌ارتباطی و عزت نفس بیماران دچار اختلال ارثی سیستم عصبی، حسی و خودمختار نوع 2 (HSAN2) موثر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Single Case of Improving Communicational Skills and Self-Esteem of Patients with HSAN2 Using Mode Deactivation Therapy (MDT)

نویسندگان [English]

  • Arash Jelodari 1
  • Fatemeh Sadat Marashian 2

1 Master of Clinical Psychology,Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The current research aimed to examine the effectiveness of the Mode Deactivation Therapy (MDT) on improving communicational skills and self-esteem of patients with HSAN2. Method: The research design was quasi-experimental single case with multiple baselines. The statistical population of the research included 50 patients with HSAN2 all over the world from whom 2 were recruited (one from Iran and one from Canada) using purposive sampling method with inclusion-exclusion criteria. The patients filled out the Interpersonal Communication Skills Questionnaire and the Rosenberg Self-Esteem Scale. The data were analyzed using clinical significance, visual inspection, diagnostic improvement and the six indices of efficacy. Results: According to the results, the total percentage of improvement for communicational skills and self-esteem were 52.65 and 53.57, respectively. Conclusion: One can conclude that the Mode Deactivation Therapy (MDT) was effective in improving communicational skills and self-esteem of the patients with HSAN2 through identifying maladjustment core beliefs and replacing them with useful alternatives via the verification-clarification-validation process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mode Deactivation Therapy
  • HSAN2
  • Neuropathy
  • Communicational skills
  • Self-esteem.  
اپش، جک و دایمیو، لوسیا (2012). درمان غیرفعال‏سازی ذهنیت برای پرخاشگری و رفتار نافرمانی در نوجوانان. ترجمه لاله حسینی و آرش جلوداری (1399). تهران: نشر صالحیان (مؤسسه آموزش عالی ایرانیان).
ایمانی، مهشاد و ایزدی، راضیه (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر آرام سازی حالت بر طرحواره های ناسازگار و خودکارآمدی نوجوانان دختر در خانواده های طلاق. دومین کنگره سراسری موج سوم درمان‏های رفتاری، کاشان.
جلوداری، آرش (1395). بررسی مدل رابطۀ بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی: نقش میانجی گر عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده. پایان‏نامه کارشناسی رشته مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
رجبی، غلامرضا و بهلول، نسرین (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. پژوهش‏های تربیتی و روان‌شناختی، 3(2)، 33-48.
محمودی، فیروز؛ صمدی، زهرا و فیض‏اله‏زاده، زینب (1395). تحلیل ویژگی‏های روانسنجی پرسشنامۀ مهارت‏های بین فردی (ISA) از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9(24)، 72-84..
میرزایی علویجه، مهدی؛ مطلق، محمداسماعیل؛ حسینی، سیدنصراله و جلیلیان، فرزاد (1396). مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9(3)، 47-54.
Apsche, J. A., Bass, C. K., & Siv, A. M. (2006). Summary of Mode Deactivation Therapy, Cognitive Behavior Therapy and Social Skills Training with two-year post treatment results. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 2(1), 29-44. http://dx.doi.org/10.1037/h0100765
Apsche, J. A., Ward, S. R., & Evile, M. M. (2003). Mode deactivation: A functionally based treatment, theoretical constructs. The Behavior Analyst Today, 3(4), 455-459.
Apsche, J. A., Bass, C. K., & Murphy, C. J. (2004). A comparison of two treatment studies: CBT and MDT with adolescent male sex offenders with reactive Conduct Disorder and/or personality traits. Journal of Early and Intensive Behavior Intervention, 1(2), 179–190.
Arnold E. C., & Boggs, K. U. (2019). Interpersonal relationships e-book: Professional communication skills for nurses. London: Elsevier.
Bayles, C., Blossom, P., & Apsche, J. (2014). A brief review and update of mode deactivation therapy. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 9(1), 1-3.
Fisher, W. W., Kelley, M. E., & Lomas J. E. (2003). Visual aids and structured criteria for improving visual inspection and interpretation of single-case designs. Journal of Applied Behavior Analysis, 36, 387–406.
Hill, E. (2015). the Relationship between Self-Esteem, Subjective Happiness and Overall Life Satisfaction. Degree – Bachelor of Arts Honour Degree. National College of Ireland.
Jelodari, A., Swart, J., & Hosseini, L. (2021). Psychological analyzing a patient with Hereditary Sensory Autonomic Neuropathy - Type 2: A case study [Unpuplished manuscript].
Kaiser, A. P. (2014). Using single-case research designs in programs of research. In T. R. Kratochwill & J. R. Levin (Eds.), Single-case intervention research: Methodological and statistical advances (pp. 309–324). American Psychological Association. http://www.jstor.org/stable/j.ctv1chrv5g.17
Kim, B., & White, K. (2019). How can health professionals enhance interpersonal communication with adolescents and young adults to improve health care outcomes? Systematic literature review. International Journal of Adolescence and Youth, 23(2), 198-218.
Lee, J. H., & Kim, H. K. (2019). The effect of appearance satisfaction and university adaptability on the self-esteem among university students. Journal of the Korean Applied Science and Technology, 36, 362-370.
Murphy, C. J., & Siv, A. M. (2007). A one year study of Mode Deactivation Therapy: Adolescent residential patients with conduct and personality disorders. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 3(3), 327-341.
Roddier, K., Thomas, T., Marleau, G., Gagnon, A. M., Dicaire, M. J., … & Brais, B. (2005). Two mutations in the HSN2 gene explain the high prevalence of HSAN2 in French Canadians. Neurology, 64(10), 1762-7.
Swart, J. (2015). Conceptualizing mode deactivation therapy as a moodle-based online program for adolescents and adults to relieve belief-oriented distress. The International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 9(4), 32-41.
 Swart, J., & Apsche, J. (2014). Mindfulness, mode deactivation, and family therapy: A winning combination for treating adolescents with complex trauma and behavioral problems. International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 9(2), 9-14.
Thakur, M. B. (2018). Examining the association between hope, optimism, self-esteem and life satisfaction: The Indian context. Journal of Psychosocial Research, 13, 23-31.
Weisman, A., Quintner, J., & Masharawi, Y. (2019). Congenital insensitivity to pain: A misnomer. The Journal of Pain, 20(9), 1011-1014.