با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز، ایران.

3 دکترای تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش، مقایسه نواقص عصب روان شناختی افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی، خودشیفته و افراد عادی است. روش. طرح پژوهش، علی‌مقایسه‌ای بود. نمونه پژوهش شامل 24 نفر با نشانگان اختلال شخصیت مرزی و 22 نفر با نشانگان اختلال شخصیت خودشیفته بود که به روش هدفمند از بین بیماران مراجعه کننده به بخش روانپزشکی بیمارستان امام خمینی سنقر و کلینیک مشاوره پیوند انتخاب شدند و با 22 نفر بهنجار از کارکنان بیمارستان و کلینیک مشاوره مقایسه شدند. از تکلیف تصویری پروب دات، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین، مقیاس فراخنای ارقام، تکلیف برو/ نرو، مقیاس تکانشگری بارت و آزمون ذهن خوانی از روی تصاویر چشم برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته، سوگیری توجه و تکانشگری بیشتر و تخریب در نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در مقایسه با گروه عادی نشان دادند. این نواقص(به استثنای حافظه فعال) در افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با افراد با نشانگان شخصیت خودشیفته بیشتر بود. نتیجه گیری: نواقص عصب روان شناختی در افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته بیشتر از افراد عادی است؛ گرچه این نواقص در افراد با نشانگان اختلال شخصیت مرزی بیشتر از افراد با نشانگان اختلال خودشیفته می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Neuropsychological Deficits in Individuals with Borderline and Narcissistic Personality Disorder Symptoms and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • ali parvandi 1
  • hassan yaghoubi 2
  • ezzatolah ahmadi 3

1 PhD student in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

3 PhD in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The Purpose of the research was to compare the neuropsychological deficits in individuals with borderline and narcissistic personality disorder symptoms and normal individuals. Method: The research design was causal-comparative. The sample of the study included 24 individual with borderline personality disorder symptoms and 22 individual with narcissistic personality disorder symptoms who through purposeful method were selected through patients who had referred to the Psychiatry clinic of Imam Khomeini Hospital and the Payvand counseling clinic in Songhor and were compared with 22 normal individual from the hospital and counseling center personnel. The dot-probe task, Wisconsin Card Sorting Test, Digit Span Task, Barratt Impulsiveness Scale, go/ no go test and Reading the Mind in the Eyes tests were used to collect data. Data were analyzed via using multivariate analysis of variance and Tukey post hoc test. Results: The results showed that there is a significant difference between the groups in the dependent variables. This means that individual with borderline and narcissistic personality disorder symptoms demonstrated more attention bias and impulsivity and impairment in theory of mind and executive functions compared to normal group. These deficits (except for working memory) were higher in individual with borderline personality disorder compared to individual with narcissistic personality syndrome. Conclusion: Neuropsychological deficits in individuals with borderline and narcissistic personality disorder symptoms are more than normal individuals. Although, these deficits in individuals with borderline are more than individuals with narcissistic personality disorder symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuropsychology
  • Borderline Personality Disorder
  • Narcissistic Personality Disorder
انجمن روانپزشکی آمریکا. (1399)." راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی". ترجمه فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوفری، ژانت هاشمی آذر، فرهاد شاملو، نشر ارجمند، تهران، ویرایش پنجم.
بخشار، س، نظری، م، چلبیانلو، غ، سرافراز، م. (1392). مقایسه سوگیری توجه نسبت به چهره‌های هیجانی در نوجوانان دارای اضطراب خصلتی حالتی بالا و پایین. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 6(23): 77-89.
پورمحسنی کلوری، ف؛ حضرتی ش. (1397). بررسی و مقایسه تکانشگری شناختی و توانایی برنامه‌ریزی در افراد مبتلا و غیرمبتلا به سوءمصرف مواد. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی. ۱۲ (۴۵) :۱۸۹-۲۰۸.
خداپناهی، م.ک. (1398) نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی. تهران، نشر سمت.
داداشی، س؛ احمدی، ع. ا؛ بافنده، حسن. (1396). مقایسه تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز و حافظه کاری دیداری فضایی در افراد با رگه‌های اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی. بیهق. 22(1): 28-36.
ذبیح‌زاده، ع؛ نجاتی، و؛ ملکی، ق؛ رادفر ف؛ درویشی لرد، م. (1391). بررسی رابطه ی بین توانایی ذهن‌خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیّت. تازه‌های علوم شناختی. ۱۴ (۱): ۱۹-۳۰
شفیعی، ح؛ زارع، ح.(1398). اثربخشی اصلاح سوگیری توجه با استفاده از آموزش توجه رایانه‌ای در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان. تازه‌های علوم شناختی. ۲۱ (۲): ۱۰۸-۱۲۰.
مهری نژاد، س؛ فرح بیجاری، ا؛ نوروزی نرگسی، م. (1395). مقایسه سوگیری توجه و سبک‌های پردازش هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مبتلا به بدریخت‌انگاری و غیرمبتلا. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 6(24), 99-114.
شکفته، س؛ رفیعی نیا، پ؛ صباحی، پ. (1393). مقایسۀ نظریۀ ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریش‌گرا، روان رنجورگرا و عادی. تازه‌های علوم شناختی. ۱۶ (۱) :۲۱-۲۸
فرهادی، م؛ زمانی، ن.(1395). بررسی و مقایسه میزان تکانشگری حرکتی، شناختی و بی‌برنامگی در نظریه هولاندر. مجله پژوهش سلامت. ۱ (۳) :۱۴۱-۱۴۹
کاظم پور جهرمی، ع؛ بیگدلی، ا؛ رفیعی نیا، پ. (1394). مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افراد بهنجار. روان‌شناسی بالینی.7(2): 28-15.
مظفری، م.، رحمتی نژاد، پ.، و محمدی، س. (1397). مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی II. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 61(1 ): 836-846.
سپهوندی، م.ع؛ میردریکوند ف؛ حسینی رمقانی، ن؛ پناهی، ه.(1395). مقایسه عملکرد عصب‌شناختی بین سوء مصرف‌کنندگان اپیوئیدها، تحت درمان با متادون و افراد غیر مصرف‌کننده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۲۴ (۲) :۱۲۷-۱۳۷
نادری، ف؛ حق شناس، ف.(1388). رابطه تکانشگری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. یافته های نو در روان‌شناسی. 4(12):121-111.
نجاتی، و.(۱۳۹۴). اثر درمان نگه دارنده متادون بر کارکردهای اجرایی مصرف کنندگان مواد مخدر. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی. ۹ (۳۶) :۱۹-۳۰
نریمانی، م؛  وحیدی، ز؛ ابوالقاسمی، ع. (1392). مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری و پارانوئید و بهنجار. روان‌شناسی بالینی. 5(2): 55-65.
American Psychiatric Association.(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5). American Psychiatric Pub.
Aguilar-Ortiz S, Salgado-Pineda P, Marco-Pallarés J, Pascual JC, Vega D, Soler J, et al. (2018). Abnormalities in gray matter volume in patients with borderline personality disorder and their relation to lifetime depression: A VBM study. PLoS ONE 13(2): e0191946.
Aradhye, C., & Vonk, J. (2014). Theory of mind in vulnerable and grandiose narcissism. In A. Besser (Ed.), Psychology of emotions, motivations and actions. Handbook of the psychology of narcissism: Diverse perspectives (p. 347–361). Nova Science Publishers.
Arntz, A., Bernstein, D., Oorschot, M., & Schobre, P. (2009). Theory of mind in borderline and cluster-c personality disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 197, 801-807.
Boal HL, Christensen BK, Goodhew SC.(2018). Social anxiety and attentional biases: A top-down contribution? Atten Percept Psychophys. 80(1):42-53.
Chadia H, Pascale S, Souheil H, Hala S, Jean-Pierre C, Benjamin C.(2021). Self-assessment of social cognition in a sample of Lebanese in patients with schizophrenia, Schizophrenia Research:
Kopp, B., Lange, F., & Steinke, A. (2021). The reliability of the Wisconsin Card Sorting Test in clinical practice. Assessment, 28(1), 248–263.
Feist G , Roberts T.A and Feist J.(2021). Theories of Personality. 10th Edition.
Garcia-Villamisar, D., Dattilo, J., & Garcia-Martinez, M. (2017). Executive functioning in people with personality disorders. Current Opinion in Psychiatry, 30(1), 36-44.
George FR, Short D .(2018). The Cognitive Neuroscience of Narcissism. J Brain Behav Cogn Sci Vol 1:6
Ghanem, M, el-serafi, D, Sabry W, ElRasheed A, Razek G, Soliman A, Amar W. (2016). Executive dysfunctions in borderline personality disorder: Correlation with suicidality and impulsivity. Middle East Current Psychiatry. 23. 85-92.
Jungmann SM, Vollmer N, Selby EA, Witthöft M. Understanding Dysregulated Behaviors and Compulsions: An Extension of the Emotional Cascade Model and the Mediating Role of Intrusive Thoughts. Front Psychol. 2016 Jun 29;7:994.
Gu X, Gao Z, Wang X, Liu X, Knight RT .(2012). Anterior insular cortex is necessary for empathetic pain perception. Brain 135: 2726-2735.
Kaplan B, Gulec M, Gica S, Güleç H. (2020). The association between neurocognitive functioning and clinical features of borderline personality disorder. Brazilian Journal of Psychiatry. 42(10).
Kaiser D, Jacob G, A, Domes G, Arntz A.(2016). Attentional Bias for Emotional Stimuli in Borderline Personality Disorder: A Meta-Analysis. Psychopathology. 49:383-396.
Krause-Utz, A., Winter, D., Niedtfeld, I. et al.(2014). The Latest Neuroimaging Findings in Borderline Personality Disorder. Curr Psychiatry Rep 16, 438.
Krusemark, E. A., Lee, C., & Newman, J. P. (2015). Narcissism dimensions differentially moderate selective attention to evaluative stimuli in incarcerated offenders. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 6(1), 12–21.
Lezak, M. D. (2010). Neuropsychological assessment. UK: Oxford University Press.
Liu, Y., Zhong, M., Xi, C., Jin, X., Zhu, X., Yao, S., & Yi, J. (2017). Event-Related Potentials Altered in Patients with Borderline Personality Disorder during Working Memory Tasks. Frontiers in behavioral neuroscience, 11, 67. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00067
Németh N, Mátrai P, Hegyi P, Czéh B, Czopf L, Hussain A, Pammer J, Szabó I, Solymár M, Kiss L, Hartmann P, Szilágyi ÁL, Kiss Z, Simon M. Theory of mind disturbances in borderline personality disorder: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2018 Dec;270:143-153.
Schmahl, C., & Bremner, J. D. (2006). Neuroimaging in borderline personality disorder. Journal of psychiatric research, 40(5), 419–427.
Zegarra-Valdivia, J. A., & Chino Vilca, B. N. (2019). Social cognition and executive function in borderline personality disorder: Evidence of altered cognitive processes. Salud Mental, 42(1), 33–42.