با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشیارگروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

نقص در حافظه فعال یکی از شکایات رایج در بیماران دچار سکته مغزی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر استفاده همزمان از تحریک دو موضعی یک نیمکره ای مستقیم فراجمجمه ای (a-tDCSUHCDS) ، توانبخشی شناختی رایانه ای و تحریک تک موضعی (a-tDCS ) در مقایسه با توان بخشی شناختی رایانه ای بدون tDCS بر روی حافظه فعال بیماران دچار سکته بود. روش: 32 بیمار ( شامل 21 مرد و 11 زن، با دامنه سنی 40-65 سال) سکته ای به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه آزمایشی و یک گروه تحریک کاذب قرار گرفتند. تمامی گروه ها تحت آموزش تکلیف N back قرار گرفتند، گروه a-tDCSUHCDS تحریک آنودال را بر روی DLPFC چپ و M1 دریافت کرده و گروه تک موضعی a-tDCS تحریک آنودال را بر روی DLPFCچپ در حین توانبخشی شناختی دریافت کردند. نتایج: تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که گروه a-tDCSUHCDS بهبودی بیشتری را در تکالیف حافظه فعال نشان داده اند. همچنین،پس از 8 هفته پیگیری، گروه a-tDCSUHCDS بهبودی بیشتری را در تکالیف ذکر شده نشان داد .نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهند که استفاده همزمان از tDCS و توان بخشی شناختی رایانه ای به واسطه افزایش تحریک پذیری شبکه های قشری در نواحی مغزی که نقش مهمی در کارکردهای اجرایی دارند، باعث افزایش کارآمدی برنامه های توان بخشی شناختی در بیماران سکته ای می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of cognitive rehabilitation efficacy based on Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation with and without transcranial direct current stimulation (tDCS) on improving the working memory of stroke patients.

نویسندگان [English]

  • milad amini masouleh 1
  • Gholamreza Chalabianloo 2
  • reza abdi 3

1 Master of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani UniversityTabriz, Iran.

3 Associate Professor, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Working memory deficit is one of the most common complaints in post-stroke patients. The present study aimed to investigate the efficacy of the con-commitment use of unihemispheric concurrent dual-site a-tDCS (a-tDCSUHCDS), computer-assisted cognitive rehabilitation and conventional (Single site) a-tDCS in comparison with computer-assisted cognitive rehabilitation without tDCS on the working memory in stroke patients. Method:32 participants (21 males and11 females; age range 40-65years) with subacute stroke were selected by purposeful sampling method & randomly assigned to three experimental conditions and a controlled group with sham stimulation. All groups completed sessions of the Dual N-back training task. A-tDCSUHCDS group received anodal tDCS over the left DLPFC and M1 and conventional (Single site) a-tDCS group received anodal tDCS over the left DLPFC. Result: A repeated measures analysis of variance revealed that the a-tDCSUHCDS group had the larger improvement in working memory tasks after the intervention. Also, at the 8-weeks follow-up, the a-tDCSUHCDS group still had larger improvements in mentioned tasks. Conclusion: These results indicated that there may be potential for the concomitant use of a-tDCSUHCDS and computer-assisted cognitive rehabilitation by increasing the excitability of the cortical network of brain regions that play an important role in executive functions, to enhance the efficiency of the cognitive rehabilitation programs of the stroke patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive rehabilitation
  • transcranial direct current stimulation (tDCS)
  • Working memory
  • stroke