با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: جستجوی دیداری، جستجوی فعال محیط دیداری برای یافتن یک شی‌ء یا ویژگی خاص در میان اشیاء یا خصیصه‌های خاص دیگر است. هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آزمون جستجوی دیداری روی دانش‌آموزان دوره اول و دوم دبستانی شهر اهواز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به روش تحلیل عاملی اکتشافی و به شیوه تحلیل مؤلفه‌های اصلی انجام شده است. نمونه‌ی پژوهش شامل 264 نفر از کودکان منطقه 4 شهر اهواز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و در آزمون جستجوی دیداری شرکت کردند. برای تعیین پایایی ابزار از روش بازآزمایی با فاصله دو هفته استفاده شد. همچنین برای به دست آوردن روایی هم‌زمان، آزمون تصویر جای‌گرفته شده روی 50 نفر از آزمودنی‌های قبلی اجرا شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های همبستگی ، آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل با نرم‌افزار SPSS-21 تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده ضریب پایایی بازآزمایی آزمون جستجوی دیداری در دامنه 357/0 تا 732/0 و ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون جستجوی دیداری برابر با 827/0 بود . ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص مثبت درست کل آزمون جستجوی دیداری و آزمون شکل‌های نهفته 642/0 به دست آمد که با 99 درصد اطمینان معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب آزمون جستجوی دیداری بود. لذا می‌توان این آزمون را جهت مقاصد پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of children's visual search test

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Sharifi 1
  • Eshvagh Naami 2

1 Assistant Professor, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran, IRAN.

2 Master of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Visual search is an active search in the visual environment to find a particular object or feature among other specific objects or attributes. The purpose of this research was to standardize and evaluate the validity and reliability of the visual search test on first and second grade elementary schools students in Ahwaz. Method: The present research is descriptive through using exploratory factor analysis and principal component analysis. The research sample consisted of 264 children in District 4 of Ahwaz who were selected by random sampling and Participated in the visual search test. To determine reliability, a test-retest administration with a two-week interval was used. Moreover, the embedded image test was performed on 50 previous subjects to obtain the simultaneous validity of the test. The obtained data were analyzed using statistical methods of correlation, Cronbach's alpha, and factor analysis by SPSS 21 software. Results: The results showed the reliability coefficient of retest visual search test were in the range of 0.357 to 0.732 and Cronbach's alpha coefficient for visual search test was 0.827. Pearson correlation coefficient between the total positive index of the total visual search test and the latent shapes test was 0.642, which was significant with 99% confidence. Conclusion: the research results showed the optimal psychometric properties of the visual search test. Therefore, this test can be used for research and clinical purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Perception
  • Factor analysis
  • Validity
  • Reliability