با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی، شیراز، فارس، ایران.

2 دکترای روانشناسی گروه علوم تربیتی و مدیریت، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران.

چکیده

مقدمه: ابتلا به ویروس کووید-19، بغیر از عوارض جسمانی، اختلالات روانشناختی متعددی را در پی دارد. افسردگی یکی از عوارض شایع روانی در نتیجه ابتلا به این ویروس است که با دورههای طولانیمدت و تنوع علایم همراه است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تحریک فراجمجمهای مغز با استفاده از جریان مستقیم(tDCS) بر شدت علایم افسردگی در بهبودیافتگان کووید-19بود. روش شناسی:پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمهآزمایشی همراه با گمارش تصادفی آزمودنیها، پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و پیگیری اجرا شد. نمونه به روش نمونهگیری در دسترس شامل 30 نفر از افرادی که پس از ابتلا به کووید-19 و بهبود علایم جسمانی به کلینیکهای شهر شیراز با علایم افسردگی مراجعه کردند، بود. از این بین 15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه گواه جایابی شدند. ابزار بکاررفته در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک و جلسات درمانی (tDCS) شامل 12 جلسه 20 دقیقهای تحریک آندی F3 و تحریک کاتدی FP2 با جریان 2 میلی آمپر بود. داده ها با روش کوواریانس تحلیل گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین گروههای آزمایش و کنترل در میزان افسردگی در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین نشانههای افسردگی گروه آزمایش، در مرحله پسآزمون و پیگیری، تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: به نظر میرسد که (tDCS) میتواند موجب کاهش نشانههای افسردگی افراد مبتلا به کووید-19 بوده و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation of the Brain (tDCS) onDepressive Syndrome in Improved Individuals From Covid-19.

نویسندگان [English]

  • lida esmaeili 1
  • alireza ramezanpoor 2

1 PhD in Psychology, Shiraz, Fars, Iran.

2 PhD in Psychology, Department of Educational Sciences and Management, Darab Branch, Islamic Azad University, Darab, Iran.

چکیده [English]

Introduction: In addition to physical complications, Covid-19 virus causes several psychological disorders. Depression is a common psychological complication of the virus that is associated with prolonged periods and a variety of symptoms. The aim of the present study was to investigate the effect of transcranial Direct Current Stimulation of the brain (tDCS) on depressive syndrome in improved individuals from Covid-19.Method: The present study was conducted in the form of a quasi-experimental design with random assignment of subjects, pre-test-post-test with control group and follow-up. The sample by available sampling method included 30 people who referred to clinics in Shiraz with depressive symptoms after developing Covid-19 and improving their physical symptoms and volunteered to participate in this study. Of these, 15 were placed in the experimental group and 15 in the control group. The instruments used in this study were Beck Depression Inventory and Treatment Sessions (tDCS) including 12 sessions of 20 minutes of F3 anodic stimulation and 2 mA cathodic FP2 stimulation. Data were analyzed by covariance method. Results: The results showed that there was a significant difference between the mean of experimental and control groups in the rate of depression in the post-test stage. Also, there is no significant difference between the symptoms of depression in the experimental group, in the post-test and follow-up stages.Conclusion: it seems that (tDCS) can reduce the depressive symptoms of people with Covid-19 and have good stability over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Transcranial Direct Current Stiamulation of the Brain (tDCS)
  • Depression
Ahmadizadeh M, Rezaei M.(2020). Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on depression, anxiety and rumination of patients with Post-traumatic Stress  Disorder.Symptoms.(PTSD) .J.Mil.Med.. 2020;22(3):264–72. [doi:10.30491/ JMM. 22. 3.264].(in persian).
Aliakbari Dehkordi, M., Eisazadeh, F., & Aghajanbigloo, S. (2020). Psychological consequences of patients with coronavirus (COVID- 19): A Qualitative Study. Iranian Journal of Health Psychology, 2(2), 9–20. [Doi:10.30473/ ijohp.2020.52395.1074]. (in persian).
Arul-Anandam AP, Loo C.(2009) Transcranial direct current stimulation: a new tool for the treatment.of.depression: .J.Affective.Disord..2009;117(3):137-45. [doi:10.1016/j.jad.2009.01.016].
Bo, H., Li, W., Yang, Y., Wang, Y., & … Q. Z.-P. (2020). Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Pubmed.Ncbi.Nlm.Nih.Gov. [http:// doi. org/10.1016/S2215-0366(20)30090-0]
Boggio, P. S., Bermpohl, F., Vergara, A. O., Muniz, A. L. C. R., Nahas, F. H., Leme, P. B., Rigonatti, S. P., & Fregni, F. (2007). Go-no-go task performance improvement after anodal transcranial DC stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex in major depression. Journal of Affective Disorders, 101(1–3),91–98. [https://doi.org/ 10.1016/j. jad.2006.10.026] [1][2]
Fink M.(2001). Convulsive therapy: a review of the first 55years. J Affective Disord. 2001;36(1):1-15. [DOI: 10.1016/s0165-0327(00)00367-0]
Fregni, F., Boggio, P. S., Nitsche, M., Bermpohl, F., Antal, A., Feredoes, E., Marcolin, M. A., Rigonatti, S. P., Silva, M. T. A., Paulus, W., & Pascual-Leone, A. (2005). Anodal transcranial direct current stimulation of prefrontal cortex enhances working memory. Experimental Brain Research, 166(1), 23–30. [https://doi.org/10.1007/s00221-005-2334-6]
Jog, M. S., Kim, E., Anderson, C., Kubicki, A., Kayathi, R., Jann, K., Yan, L., Leaver, A., Hellemann, G., Iacoboni, M., Woods, R. P., Wang, D. J. J., & Narr, K. L. (2021). In-vivo imaging of targeting and modulation of depression-relevant circuitry by transcranial direct current stimulation: a randomized clinical trial. Translational Psychiatry, 11(1). [https://doi.org/10.1038/s41398-021-01264-3]
Heydari, M (2020). The necessity of knowledge management in the new crisis of the corona virus (Covid-19). Health image magazine, vol 11, N 2, 94-97. (in persian).
Li, M. S., Du, X. D., Chu, H. C., Liao, Y. Y., Pan, W., Li, Z., & Hung, G. C. L. (2019). Delayed effect of bifrontal transcranial direct current stimulation in patients with treatment-resistant depression: A pilot study. BMC Psychiatry, 19(1), 1–9. [https://doi.org/ 10.1186/s12888-019-2119-2]
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of covid-19 epidemic declaration on psychological consequences: A study on active weibo users. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6). [https://doi.org/10.3390/ ijerph17062032]
Lima, C., Carvalho, P. de M., … I. L.-P., (2020). The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Elsevier. [https:// doi.org/ 10.1016/j.psychres. 2020. 112915]
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y., Liu, Z., … S. H.-T. L., & et al. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. Thelancet.Com. [http://doi.org/10.1016/S2215-0366(20) 30077-8]
Mahdilo, A, Mohib, N, Tabatabai, SM, Alivandi Wafa, M (2020). Comparing the effectiveness of group cognitive therapy based on mindfulness and direct electrical stimulation of the brain from the skull on reducing depression in non-clinical population. Scientific-Research Quarterly. Educational sciences and psychology of Neuropsychology. 2 (21). 81-98. (in persian).
McClintock, S. M., Martin, D. M., Lisanby, S. H., Alonzo, A., McDonald, W. M., Aaronson, S. T., Husain, M. M., O’Reardon, J. P., Weickert, C. S., Mohan, A., & Loo, C. K. (2020). Neurocognitive effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in unipolar and bipolar depression: Findings from an international randomized controlled trial.Depression and Anxiety, 37(3),261–272. [https://doi.org/10.1002/da.22988]
McClintock, S. M.; Husain, M. M.; Wisniewski, S. R.; et al.(2011) "Residual symptoms in depressed. patients.who. respond. by. 50%.but. do. not. 5-remit. to.antidepressant medication". J Clin Psychopharmacol. 2011;(31):180-186.[doi: 10.1097/ JCP. 0b013e318 20ebd2c].
Moradi, M; Kayani, M (2020). Effectiveness of practical neuropsychological exercises on improving executive functions and attention span of students with reading learning disorder. Scientific-Research Quarterly. Journal of Educational sciences and psychology of Neuropsychology, 2 (21), 81-98.
Nardone R, Bergmann J, Christova M, Caleri F, Tezzon F, Ladurner G, et al.(2012) Effect of Transcranial brain stimulation for the treatment of Alzheimer disease: A review. Int J AlzheimerDisease; 2012  [doi:10.1155/ 2012/687909].
Necho, M., Tsehay, M., Birkie, M., Biset, G., & Tadesse, E. (2021). Prevalence of anxiety, depression, and psychological distress among the general population during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Social Psychiatry,1–11. [https://doi.org/ 10.1177/00207640211003121]
Nitsche, M. A., Boggio, P. S., Fregni, F., & Pascual-Leone, A. (2009). Treatment of depression with transcranial direct current stimulation (tDCS): A Review. In Experimental Neurology (Vol. 219, Issue 1, pp. 14–19). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2009.03.038]
Nitsche, M. A., Cohen, L. G., Wassermann, E. M., Priori, A., Lang, N., Antal, A., Paulus, W., Hummel, F., Boggio, P. S., Fregni, F., & Pascual-Leone, A. (2009). Transcranial direct current stimulation: State of the art 2008. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/j.brs.2008.06.004]
Orak M, Shahmoradi S. The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS). On the Working Memory and Severity of Depression Symptoms. Educational sciences and psychology of Neuropsychology. 2018;4(3):75-88. [Doi:10.30473/ clpsy. 2019.5568]. (in persian).
Rabipour, S., Wu, A. D., Davidson, P. S. R., & Iacoboni, M. (2018). Expectations May Influence the Effects of Transcranial Direct Current Stimulation. BioRxiv, August. [https://doi.org/10.1101/279554] (in persian).
Razza, L. B., Palumbo, P., Moffa, A. H., Carvalho, A. F., Solmi, M., Loo, C. K., & Brunoni, A. R. (2020). A systematic review and meta-analysis on the effects of transcranial direct current stimulation in depressive episodes. Depression and Anxiety, 37(7), 594–608. [https://doi.org/ 10.1002/da.23004]
Remuzzi, A., & Remuzzi, G. (2020). COVID-19 and Italy: what next? The Lancet, 395(10231), 1225–1228. [https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30627-9]
Sadock BJ, Sadock VA, Kaplan HI.(2009). Kaplan and Sadock's concise textbook of child and adolescent psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins; .2009.
Shahmohammadi Kaleybar M, Bafandeh H, Yousefi R, Rahbaran R. Effect of Transcranial Direct Current Stmulation on the Response Inhibition in Patient with Obsessive Compulsive Disorder. Neurosci J Shefaye Khatam. 2019; 7(2):1–12. [http://doi.org/ 10.21203/ rs.3.rs-58186/v1] (in persian).
Sharafi, A., Sadeghi, K., Khazaei, H( 2013), The comparison of efficacy pharmacotherapy and group cognitive therapy in dimensions of temperament and character of patients with major depression disorder.J Kermanshah University Med Sci. 2013.17(4):230-6. [DOI:10.22110/JKUMS.V17I4.641]. (in persian).
Vigod, S., Dennis, C. L., Daskalakis, Z., Murphy, K., Ray, J., Oberlander, T., Somerton, S., Hussain-Shamsy, N., & Blumberger, D. (2014). Transcranial direct current stimulation (tDCS) for treatment of major depression during pregnancy: Study protocol for a pilot randomized controlled trial. Trials, 15(1). [https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-366]
Xiang, Y., Yang, Y., Li, W., Zhang, L., & Zhang, Q. (2020). Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. [http:// doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8]
Yang, L., Wu, D., Hou, Y., Wang, X., Dai, N., Wang, G., Yang, Q., Zhao, W., Lou, Z., Ji, Y., & Ruan, L. (2020). Analysis of psychological state and clinical psychological intervention model of patients with COVID-19. MedRxiv. [https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040899]
Yao, H., Chen, J., Psychiatry, Y. X.-L., (2020), Patients with mental health disorders in the COVID-19epidemic.The Lancet.Psychiatry, 2020.7(4). [http://doi.org/10.1016/S2215-0366 (20) 30090-0]
Zangrillo, A., Beretta, L., Silvani, P., Colombo, S., Scandroglio, A. M., Dell’acqua, A., Fominskiy, E., Landoni, G., Monti, G., Azzolini, M. L., Monaco, F., Oriani, A., Belletti, A., Sartorelli, M., Pallanch, O., Saleh, O., Sartini, C., Nardelli, P., Lombardi, G., … Tresoldi, M. (2020). Fast reshaping of intensive care unit facilities in a large metropolitan hospital in Milan, Italy: Facing the COVID-19 pandemic emergency. Critical Care and Resuscitation, 22(2), 91–94.
Zhou, Q., Yu, C., Yu, H., Zhang, Y., Liu, Z., Hu, Z., medicine, T. Y.-S., (2020). The effects of repeated transcranial direct current stimulation on sleep quality and depression symptoms in patients with major depression and insomnia. Sleep.Medicine.2020;70:17-26. [http:// doi.org/10.1016/j.sleep.2020.02.003].
Zhu, H., Wei, L., & Niu, P. (2020). The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global Health Research and Policy, 5(1), 2019–2021.[ https://doi.org/ 10.1186/s41256-020-00135-6]