با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی و آموزش کودکان اشتثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه روانشناسی کودکان استثنایی، تهران، ایران.

10.30473/clpsy.2023.62231.1645

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه سبک تسلط ربع‌های مغزی و سبک-های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع علی- مقایسه است. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی 1401- 1400 بود. با توجه به حجم جامعه دانش آموزان دختر متوسطه دوم تیزهوش که 350 نفر بود، با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 184 دانش آموز دختر متوسطه دوم از مدارس تیزهوش به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. همچنین از بین مدارس عادی نیز تعداد 184 نفر از دانش اموزان دختر با روش نمونه‌گیری در دسترس انخاب شدند. پرسش‌نامه‌های سبک‌های پردازش اطلاعات و سنجش هـرمن مغزی تسلط با استفاده از سایت پرس‌لاین لینک‌بندی شد و در بستر برنامه شاد توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد.. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین ربع‌های تسلط مغزی A) (01/0<P) و ربع تسلط مغزی B ,C و (D (01/0<P) و سبک‌های پردازش اطلاعات خردگرایی (05/0<P) و تجربه‌گرایی (05/0<P) در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده می-توان گفت دانش آموزان تیزهوش نمرات بهتری در ریع‌های تسلط مغزی و سبک‌های پردازش اطلاعات نسبت به دانش‌آموزان مدارس عادی دریافت نمودند و از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF BRAIN QUADRANT DOMINANCE STYLES AND INFORMATION PROCESSING STYLES IN GIFTED AND NORMAL STUDENTS

نویسندگان [English]

  • monire pirmohammadi 1
  • saeed rezayi 2

1 PhD Student in Exceptional Child Psychology, Allameh Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Allameh Tabatabai University, Department of Psychology of Exceptional Children, Tehran, Iran.

چکیده [English]

: The aim of this study was to compare the quadratic mastery style and information processing styles in gifted and normal students in terms of causal data collection method. Method: The statistical population of this study was all gifted and normal female high school students in Urmia in the academic year 1401-1400. According to the population of gifted high school girls, which was 350 people, 184 gifted high school girls from gifted schools were selected as a research sample by available sampling method. Also, 184 female students were selected from normal schools by available sampling method. Questionnaires on information processing styles and assessment of brain hermeneutic dominance were linked using the online site and distributed in the context of a happy program. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and SPSS software. Findings: The results of multivariate analysis of variance showed between quadrants of mastery A) (<0.01). P) and quadratic brain mastery B, C and (D (P <0.01) and information processing styles of rationalism (P <0.05) and empiricism (P <0.05) in gifted and normal students. Conclusion: According to the obtained results, it can be said that gifted students received better scores in the fields of mastery and information processing styles than normal school students and from a better situation. They enjoyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain quadrants
  • Information processing styles
  • Gifted and normaly student
اتکینسون، ریتا. هوکسما، سوزان نولن. بم، داریل. اسمیت، ادوارد. اتکینسون، ریچارد.(1395). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه: رضا زمانی؛ مهرداد بیک؛ بهروز بیرشک؛ محمدنقی براهنی؛ مهرناز شهرآرای. تهران: نشر رشد.
باور، زهرا. (1399). مقایسه احساس تعلق به مدرسه، سرگردانی ذهنی و بازیگوشی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دوره اول مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشگاه آزاد ارومیه.
صبحی قراملکی، ناصر. ابوالقاسمی، عباس. دهقان، حمیدرضا. (1393). مقایسه‌ی تسلط نیم‌کره‌های مغزی A، B، C و D دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری. ناتوانی های یادگیری. 3(4)، 59-79.
کفشدوز، فرخنده. (1400). مقایسه سبک های پردازش اطلاعات، تنظیم هیجانی و ادراک درد در زنان با زایمان طبیعی و زایمان سزارین در شهرارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه آزاد ارومیه.
محمدی، حسن علی. عجم، علی اکبر. عجم زیبد، نجمه. (1400). ،مقایسه باورهای مربوط به حافظه و سبک های پردازش اطلاعات شهودی و خرد گرایانه در دانش آموزان تیز هوش و عادی، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز.
Arabi, M. Segholeslami, A. & Fooladian, J. (2013). Comparison of quarter-brain dominance (way of thinking) athlete and nonathlete students. Motor learning and development of autumn, 6( 3), 325-309.
Churchill, J. A. (2018). Teaching nutrition to the left and right brain: an overview of learning styles. Journal Vet Med Educ, 35 (2), 275- 80.
Floredeliza, P.F. (2015). Comparison of Parametric and Nonparametric Test Results: Asian Demographics as Database. Academic Research International, 6 (1), 35- 46.
Herrmann, N. (2009). The Theory behind the HBDI and whole Brain technology. Lake Lure, North Carolina: Brain Books.
Herrmann, N. (2010). WHOLE BRAIN THINKING. Alexandria, 64(5), 7- 36.
Joshanloo, M. (2018). Fear and fragility of happiness as mediators of the relationship between insecure attachment and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 1(85), 003-002.