با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
مقایسه سبک تسلط ربع های مغزی و سبک های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی

منیره پیرمحمدی؛ سعید رضایی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 21-28

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.62231.1645

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه سبک تسلط ربع‌های مغزی و سبک-های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع علی- مقایسه است. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی 1401- 1400 بود. با توجه به حجم جامعه دانش آموزان دختر متوسطه دوم تیزهوش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ثأثیر تمرین عصبی- روانی دلاکاتو بر تبحرحرکتی دانش‌آموزان فلج مغزی اسپاستیک

فاطمه جوکار؛ غلامحسین ناظم زادگان؛ مجید چهارده چریک

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.56304.1580

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرینات عصبی- روانی دلاکاتو بر هماهنگی دانش‌آموزان فلج مغزی اسپاستیک بود. روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مدرسه گل‌ها ویژه فلج مغزی بودند. روش: شرکت‌کنندگان در این پژوهش، 16 نفر دانش‌آموز فلج مغزی اسپاستیک رده سنی 7 تا 10 سال بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارکردهای نوروپسیکولوژیک بیماران بهبودیافته از کووید-19 ، مقایسه با جمعیت سالم

علیرضا لطفی؛ علی رضا رجائی؛ ،مهدی نیری

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 37-49

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65547.1681

چکیده
  مقدمه:مطالعات متعدد نشان می‌دهد ابتلا به ویروس کرونا که باعث سندرم زجر تنفسی حاد و بیماری کووید-19 می‌شود، می­تواند منجر به تغییراتی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) شود و  برخی از افراد مبتلا به این بیماری ممکن است تا مدت­ها پس از بهبودی، علائم اختلالات نوروپسیکولوژیک را نشان دهند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای نوروپسیکولوژیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی

علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ سالار اسدی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 51-67

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65160.1691

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرای می باشد. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر کلیبر در سال تحصیلی 1400-401 بود که با روش نمونه گیری تصادفی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر القاء عاطفه مثبت و منفی بر ناقرینگی پیشانی و خلفی امواج آلفا مغز در افراد با سیستم های مغزی رفتاری بالا و پایین

زهرا جهانگیری؛ جواد ملازاده؛ چنگیز رحیمی؛ حبیب هادیان فرد

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، صفحه 90-20

https://doi.org/10.30473/clpsy.2022.63140.1655

چکیده
  مقدمه: سیستم های مغزی رفتاری، با رفتارهای اجتنابی و روی آوری مرتبط هستند. دیویدسون مدل ناقرینگی پیشانی و هیجان را مطرح کرد. هدف پژوهش، بررسی اثر القاء عاطفه بر ناقرینگی پیشانی و خلفی امواج آلفا مغز در افراد با سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری بالا و پایین است. روش:‌ فعال سازی/ بازداری رفتاری توسط پرسشنامه کارور و وایت، ارزیابی شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر واقعیت مجازی بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

اکرم آذرنیا؛ کامران یزدانبخش؛ آسیه مرادی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.68237.1707

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر واقعیت مجازی بر بهبود تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد. روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و یک پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر با اختلال یادگیری مراکز اختلال یادگیری در سال تحصیلی 1401-1402 در شهر کرمانشاه ...  بیشتر