با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، اردبیل، ایران.

10.30473/clpsy.2023.65160.1691

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرای می باشد. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر کلیبر در سال تحصیلی 1400-401 بود که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و با استفاده از پرسش‌نامه اختلال کارکردهای اجرایی کودکان 30 نفر از دانش‌آموزان انتخاب و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش(15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. به منظور سنجش تأثیر مداخله پرسش نامه اختلال کارکرد‌های اجرایی بریف-فرم والد (1988)، مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (1972) و پرسشنامه کنترل مهاری آزمون بازداری پاسخ برو/نرو (2005) قبل و بعد از تشکیل جلسات آموزشی بر روی گروه های کنترل و آزمایش اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ حافظه حرکتی و کنترل مهاری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین کارکردهای اجرایی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، از پیش‌آزمون تا پس آزمون کاهش داشته است و این نشان دهنده این موضوع است که مداخلات مؤثر بوده است و شدت اختلال کارکردهای اجرایی کمتر شده است. در نتیجه، بازی توجهی را می توان به عنوان یک روش اثربخش در کنار سایر روش های درمانی بر افزایش تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی به کار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of attention games on strengthening motor memory and inhibitory control of children with executive function disorders

نویسندگان [English]

  • ali mostafaie 1
  • mohamad oraki 2
  • salar asadi 3

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 Master's degree, Payam Noor University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study is the effect of attention games on strengthening motor memory and inhibitory control of children with executive function disorders. Method: This study is a semi-experimental type with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research included all 9-11-year-old boys in the primary schools of Kalibar city in the academic year of 2021-2022, with random sampling method available,Using the questionnaire of children's executive functions,30 students were selected and divided into two experimental (n=15) and control (n=15) groups by simple random method. In.In order to measure the effect of the executive function disorder questionnaire intervention (BRIEF–P), Wechsler Intelligence Scale for Children (1972) and Inhibitory Control Questionnaire Go/No Response Inhibitory Test (2005), Before and after training sessions were conducted on the control and experimental groups. Also, analysis of covariance was used to examine the effectiveness of intervention. Results:The results of one-way covariance analysis showed that there is a significant difference between the experimental and control groups in terms of motor memory and inhibitory control. Also, the executive functions of the experimental group compared to the control group, It has decreased from pre-test to post-test And this shows that the interventions have been effective And the severity of executive function disorder has decreased. Conclusion: Attention game can be used as an effective method along with other treatment methods to increase the consolidation of motor memory and inhibitory control of children with executive function disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention games
  • strengthening motor memory
  • inhibitory control
  • children with executive function disorders
اختیاری حامد، بهزادی، آرین. (1386). کدام یک روی ما تأثیر منفی دارد؟ بررسی استراتژی های تصمیم گیری پرخطر با آزمون قمارآیوا. مجله علوم شناختی; 6 (3-4): 25-17
حبیبی کلیبر، رامین و بهادری خسروشاهی، جعفر(1398)، اثربخشی توانبخشی رایانه­ای بر شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی، فصلنامه علمی-پژوهشی عصب روانشناسی. سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 17) : 108-89
رمضان نیا، زهرا و نجاتی، وحید (1396)، اثربخشی توانبخشی-شناختی بسته پارس بر کنترل مهاری و تصمیم گیری پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی، فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی، 6 (4): 230-219
زیدآبادی­نژاد، فاطمه؛ ملک­پور، مختار؛ فرامرزی، سالار؛ چوپان­زیده، رویا و تقی­پور جوان، عباس­علی (1392)، اثربخشی آموزش مهارت­های روانی-حرکتی برکارکردهای اجرایی کودکان پیش­دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 15(3) : 39-32
سلمان محمدتقی، نسرین؛ علیزاده زارعی، مهدی؛ حسنی مهربان، افسون و اکبرفهمی، ملاحت (1395)، بررسی روایی صوری و پایایی نسخة فارسی پرسشنامه سنجش رفتاری کارکردهای اجرایی در کودکان 6 تا 11 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه، مجله مطالعات ناتوانی؛ (6) : 303-299
محمدی، اسماعیل(1385)، بازی درمانی ( نظریه­ها، روش­ها و کاربردهای بالینی). تهران: نشر دانژه
نجاتی، وحید (1392)، پرسشنامه توانایی­های شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات روان سنجی. مجله تازه­های علوم شناختی، 15 (2)، 11-19
Al-Sharman, A., & Siengsukon, C. (2014). Time rather than sleep appears to enhance off-line learning and transfer of learning of an implicit continuous task. Nature and Science of Sleep, 6, 27–36.
Araujo, G. C. , Antonini, Tanya N., Anderson. Vicki ., Vannatta. Kathryn A. , Salley. Christina G., et al (2017). Profiles of Executive Function Across Children with Distinct Brain Disorders: Traumatic Brain Injury, Stroke, and Brain Tumor. Journal of the International Neuropsychological Society.  , Volume 23 , Issue 7 , pp. 529 - 538
Baltruschat, L., Hasselhorn, M.,Tarbox, J., Dixon, D. R., Najdowski, A. C., Mullins, R. D.,& Gould, E. R.(2011). Addressing working memory in children with autism through behavioral intervention. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(1), 267-276.
Banich, M. T.(2009). Executive function: The search for an integrated account. Current directions in psychological science, 18(2), 89-94.
Barkley RA.(2005). Behavioral inhibition, Sustained attention and Executive function: Psychological Bulletin  121(1): 65-94.
Best, J. R., Miller, P. H. & Jones, L. L. (2009). Executive functioning after age 5: changes and Correlates. Journal of Developmental Review, (29)3, 163-220.
Bridgett DJ, Valentino K, Hayden LC. (2012).The contribution of children’s temperamental fear and effortful control to restraint and seclusion during inpatient treatment in a psychiatric hospital. Child Psychiatry & Human Development; 43(6):821-36.
Camunas, Nuria., Mavrou, Irini., Vaíllo, María ., Martínez, Raquel (2022). An executive function training programme to promote behavioural and emotional control of children and adolescents in foster care in Spain. Journal Trends in Neuroscience and Educatio. 27 (2) 100175
Carlson, S. M., & Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development, 22(4), 489-510.
Danger S, Landreth G.(2005). Child-centered group play therapy with children with speech difficulties. International Journal of Play Therapy. 14(1):81-90
Dehn M J. (2008). Working memory and academic learning. New Jersey: Wiley.
Draper CE, Achmat M, Forbes J, Lambert EV.(2012). Impact of a community based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care. 182 (1): 137-152.
Fischer, S., Wilhelm, I., & Born, J. (2007). Developmental differences in sleep's role for implicit off-line learning: comparing children with adults. Journal of cognitive neuroscience, 19(2), 214-227
Gabay, Y., Schiff, R., & Vakil, E. (2012). Dissociation between online and offline learning in developmental dyslexia. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 34(3), 279-288
Gashaj, V., Oberer, N., Mast, F. W., & Roebers, C. M. (2019). Individual differences in basic numerical skills: The role of executive functions and motor skills. Journal of Experimental Child Psychology, 182, 187-195
Gioia, G. A., Andrwes, K., & Isquith, P. K.(1996). Behavior rating inventory of executive functionpreschool version(BRIEF-P). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, C., & Kenworthy, L.(2000). Te review behavior rating inventory executive function. Chi Neuropsychology, 6(3), 235-238.
Goldesien, S., Naglieri, J. A. (2014). Handbook of executive functioning. Springer New York Heidelberg Dordecht London
Goldshtrom Y, Korman D, & Bendavid, J.(2011). The effect of rhythmic exercise on cognition behavior of maltreated children: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 15(3):326-34
Goldstein, S. (2012). Understanding executive functioning in children: New ideas, new data, effective education and the Comprehensive Executive Functioning Inventory.
Gruszka, A., & Necka, E. (2017). Limitations of working memory capacity: The cognitive and social consequences. European Management Journal. In press, corrected proof
Halse MK. (2014).Stability and predictors of change in executive functions from the age of 6 to 8 [MSc. thesis]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology;
Hopko D, Lejuez C, Daughters S, Aklin W, Osborne A, Simmons B, et al.(2006). Construct Validity of the Balloon Analogue Risk Task (BART): Relationship with MDMA Use by Inner-City Drug Users in Residential Treatment. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment; 28(2): 95-101.
Isquith, P. K., Crawford, J. S., Espy, K. A., & Gioia, G. A.(2005). Assessment of executive function in preschool‐ aged children. Mental retardation and developmental disabilities research reviews, 11(3), 209-215
Kamijo K, Hayashi Y, Sakai T, Yahiro T, Tanaka K, Nishihira, Y.(2009). Acute effects of aerobic exercise on cognitive function in older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences; 64B (3): 356–363.
Kessel A, Farkas H, Kivity S, Vezeli N, Kohalmi KV, Engel-Yeger B. (2017). The relationship between anxiety and quality of life in children with hereditary angioedema. Pediator Allergy Immunol. 28(7): 692-698.
Kirk SA, Gallagher JJ, Anastasiow NJ, Coleman MR. (2006). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton Mifflin.
Klingberg T. (2010). Training and plasticity of working memory .Trends in cognitive science, . 24,781-791.
Kok, A., (2022). Cognitive control, motivation and fatigue: A cognitive
neuroscience perspective. Brain and Cognition. 160 (22). 1-12
Kok A, Ridderinkhof KR, Ullsperger M. (2006).The control of attention and actions: current research and future developments. Brain Res. 1105(1): 1 -6.
Lin, W. L., Shih, Y. L., Wang, S. W., & Tang, Y. W. (2018). Improving junior high students’ thinking and creative abilities with an executive function training program. Thinking Skills and Creativity, 29, 87-96.
Lezak , M. D., Howieson D. B, bigler , E. D . and Tranel, D.(2012) Neuropsycgological Assessment , 5 th ed(New york: oxford university press).
Lin, W. L., Shih, Y. L., Wang, S. W., & Tang, Y. W. (2018). Improving junior high students’ thinking and creative abilities with an executive function training program. Thinking Skills and Creativity, 29, 87-96.
Lourdes Viana-Sáenz  , Sylvia Sastre-Riba,*, Maria Luz Urraca-Martínez  and Juan Botella (2020). Measurement of Executive Functioning and High Intellectual Ability in Childhood: A Comparative Meta-Analysis. Sustainability: 12, 4796: 1-12
Lum, J. A., Conti-Ramsden, G., Page, D., & Ullman ,M. T. (2012). Working, declarative and procedural memory in specific language impairment. cortex, 48(9), 1138-1154 .
Marei, J. H. (2020). Effectiveness of a Proposal Program in Physics Based on Brain Compatible Learning in Developing Nanotechnology Concepts for Secondary School Students. Journal of Educational & Psychological Sciences, 21, (1).112-120
Martínez Martínez, G. Ruiz-Rico, F. Zurita Ortega, R. Chacon´ Cuberos, M. Castro
Sanchez,´ J. Cachon´ Zagalaz, (2017). Actividad física y conductas agresivas en adolescentes
en r´egimen de acogimiento residencial, Suma Psicol. 24 (2) 135–141,
Matuszewski, J. kossowski. B.,Bola, L ., Banaszkiewicz,A,. et al. (2021) Brain plasticity dynamics during tactile Braille learning in sighted subjects: Multi-contrast MRI approach. NeuroImage 227, 117613
Moreau, D., Wiebels, K., Wilson, A. J., & Waldie, K. E. (2019). Volumetric and surface characteristics of gray matter in adult dyslexia and dyscalculia. Neuropsychologia, 127, 204-210.
Mueller, A, Hong, D, Shepard, S, Moore, T (2017), Linking ADHD to the Neural Circuitry of Attention. Trends in Cognitive Sciences, 21, 6.
Müller U, Baker L, Yeung E. A. (2013). developmental systems approach to executive function. In: Lerner RM, Benson JB, editor.Embodiment and Epigenesis: Theoretical and Methodological Issues in Understanding the Role of Biology within the Relational Developmental System Part B: Ontogenetic Dimensions. Advances in child development and behavior. Advances in Child Development and Behavior. Vol. 45. Waltham, MA: Academic Press;. p. 39-66.
Rapport, M. D., Orban, S. A., Kofler, M. J., & Friedman, L. M. (2013). Do programs
designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit
children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and
behavioral outcomes. Clinical Psychology Review. 33(8), 1237-52.
Pendleton HM, Schultz-Krohn W. Pedretti’s (2013). Occupational Therapy-E-Book: Practice Skills for Physical Dysfunction. USA: Elsevier Health Sciences.
Roig M, Ritterband-Rosenbaum A, Lundbye-Jensen J, Nielsen JB. (2014). Aging increases the  susceptibility to motor memory interference and reduces off-line gains in motor skill learning. Neurobiol Aging . 35 (8): 1892-1900
Saha, P., Chakraborty, P., Mukhopadhyay, P., Bandhopadhyay, D., Ghosh, S. (2015). Computer based attention  training for treating a child with  attention deficit/hyperactivity disorder: An adjunct to pharmacotherapy a case report. Journal of pharmacy research, 9(11), 612-617.
Schneider, D., Goddertz, A., Haase, H., Hickey, C., & Wascher, E. (2019). Hemispheric asymmetries in EEG alpha oscillations indicate active inhibition during attentional orienting within working memory. Behavioral Brain Research, 359, 38-46.
Shams A, Shamsipour Dehkordi P, Tahmasbi, F, Sangari M. (2020).Are attentional instruction and feedback type affect on learning of postural and supra-postural tasks? Neurol Sci 2020, 41: 1773– 1779.
Shen Y-J.(2005) Short-term group play therapy with Chinese earthquake victims: Effects on anxiety, depression and adjustment. International Journal of Play Therapy. 11(1):43.
Soriano-Ferrer, M., & Félix-Mateo, V., & Begeny J. (2014). Executive function
domains among children with ADHD: Do they differ between parents and teachers
ratings. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 13(2), 80-86.
Taylor, H. G., & Clark, C. A.(2016). Executive function in children born preterm: Risk factors and implications for outcome. In Seminars in perinatology (Vol.40, No. 8, pp. 520-529). WB Saunders.
Tye, C., Bedford, R., Asherson, P., Ashwood, K., Azadi, B., Bolton, P., & et al. (2017). Callous-unemotional traits moderate executive function in children with ASD and ADHD: A pilot event-related potential study. Developmental Cognitive Neuroscience. 26(7), 84-90.
Vugs, B., Hendriks, M., Cuperus, J., & Verhoeven, L. (2014). Working memory performance and executive function behaviors in young children  with SLI. Research in Developmental Dis-abilities, 35, 62-74.
Wakefield, E.M. Congdon. E. L ., Novack. M. A. Goldin-Meadow, S & James. K. H. (2019). Learning math by hand: the neural effects of gesture-based instruction in 8-year-old children. Atten. Percept. Psychophys. 81, 2343–2353
Weckstein SM, Weckstein EJ, Parker CD, Westerman MW.(2017). A retrospective chart analysis with follow-up of cogmed working memory training in children and adolescents with autism spectrum disorder. Med Sci Monitor Basic Res; 23: 336.
Wilhelm, I. (2011). Sleep-dependent memory consolidation in children (Doctoral dissertation, Lübeck University, Lübeck, Germany).
Xiong CW, Zhang XL. (2021) Research progress of exercise regulating PI3K/Akt signaling pathway in improving Alzheimer’s disease. Chin J Rehabilitation Med.;36:1322–1326
Ziereis, S., & Jansen, P. (2015). Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD. Research in developmental disabilities, 38, 181-191