با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیارگروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه والنسیا، والنسیا، اسپانیا.

5 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30473/clpsy.2023.64019.1666

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و سطوح ایمنوگلوبین A درکشتی گیران نخبه طی دوره رقابت انجام گرفت. روش‌: 20 کشتی گیر آزادکار نخبه مرد (سن: 38/2±36/22) در این پژوهش شرکت کردند که به صورت تصادفی در گروه‌های تجربی (مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی) و کنترل قرار گرفتند. از دو مسابقه رسمی به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. استرس ادراک شده با استفاده از مقیاس کوتاه شده استرس ادراک شده کوهن سنجیده شد. مقادیر بیداری و رقابتی ایمنوگلوبین A بزاقی با استفاده از روش الایزا اندازه-گیری شد. گروه تجربی در 8 هفته مداخله ذهن آگاهی (هفته ای دو جلسه) شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تی مستقل تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بعد از 8 هفته مداخله، استرس ادراک شده در گروه تجربی کاهش داشته است. اما مقادیر بیداری و رقابتی ایمنوگلوبین A در گروه تجربی تفاوت معنی داری را نسبت به گروه کنترل از پیش آزمون تا پس آزمون نشان نداد. نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مداخله ذهن آگاهی می‌تواند راهبردی برای کاهش استرس ادراک شده در کشتی گیران نخبه طی دوره رقابت باشد. مطالعات آینده با نمونه های بزرگتر و در سایر رشته‌ها می‌تواند جامعیت پذیری نتایج را بهتر نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of mindfulness intervention on perceived stress and salivary immunoglobulin A (sIgA) levels in elite wrestlers during competition

نویسندگان [English]

  • Amir Hossien Mehrsafar 1
  • Ali Moghadamzadeh 2
  • Hassan Gharayagh Zandi 3
  • Miguel Angel Serrano Rosa 4
  • Fazlollah Bagherzadeh 5

1 Ph.D. student in Sport Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Physical education and Sport science, university of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Psychology, University of Valencia, Valencia, Spain.

5 Associate Professor of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of determining the effect of mindfulness intervention on perceived stress and salivary immunoglobulin A (sIgA) levels of elite wrestlers during the competition period. Methods: 20 male elite freestyle wrestlers (age: 22.36±2.38) participated in this study and were randomly assigned to experimental (mindfulness-based intervention) and control groups. Two official competitions were used as pre-test and post-test. Perceived stress was measured by the short version of Perceived stress scale. Awakening and competitive levels of salivary immunoglobulin A were evaluated using the ELISA method. The experimental group participated in 8-week mindfulness intervention (two sessions per week). Data were analyzed using repeated measures ANOVA and independent t-test. Results: The results showed that after the 8 weeks of intervention, perceived stress was reduced in the experimental group. Hoewer, the awakening and competitive levels of immunoglobulin A did not show a significant difference compared to the control group from pre-test to post-test. Conclusion: In general, it can be concluded that mindfulness intervention can be a strategy to reduce the perceived stress in elite wrestlers during the competition period. Future studies with larger samples with other disciplines can better demonstrate the comprehensiveness of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived stress
  • immunoglobulin A
  • mindfulness
  • wrestling