با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
مقایسه اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای مکرر بر حافظه کاری، تکانشگری و رفتارهای آسیب به خود در افراد مبتلا به شخصیت مرزی

محمدرضا نوروزی همایون؛ مجید الماسی؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ محمد حاتمی نژاد

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65222.1678

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای مکرر بر حافظه کاری، تکانشگری و رفتارهای آسیب به خود در افراد مبتلا به شخصیت مرزی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مراجعان مراکز مشاوره شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و سطوح ایمنوگلوبین A درکشتی گیران نخبه طی دوره رقابت

امیر حسین مهرصفر؛ علی مقدم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ میگوئل آنجل سرانو روسا؛ فضل الله باقرزاده

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.64019.1666

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و سطوح ایمنوگلوبین A درکشتی گیران نخبه طی دوره رقابت انجام گرفت. روش‌: 20 کشتی گیر آزادکار نخبه مرد (سن: 38/2±36/22) در این پژوهش شرکت کردند که به صورت تصادفی در گروه‌های تجربی (مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی) و کنترل قرار گرفتند. از دو مسابقه رسمی به عنوان پیش آزمون و پس آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
بررسی ناقرینگی الکتروآنسفالوگرافی لوب پیشانی بر اساس ابعاد برونگرایی و نورزگرایی

مهدیه رحمانیان؛ جعفر حسنی؛ مریم زمانی

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، صفحه 35-45

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.67809.1702

چکیده
  مقدمه: امروزه بررسی زیربنای عصب‌شناختی خصوصیات شخصیتی جایگاه ویژه‌ای در پژوهش‌های عصب‌روان‌شناختی کسب نموده است. به اعتقاد آیزنک همبستگی شخصیت و رفتار، حاصل تفاوت‌های فردی درکنش‌وری مغز است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ناقرینگی الکتروآنسفالوگرافی لوب پیشانی بر اساس ابعاد برونگرایی و نورزگرایی است. روش: جامعه‌ آماری پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

مرتضی همایون نیا فیروزجاه؛ مرتضی پورآذر؛ مونا رضایی؛ علی آبادیان

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، صفحه 39-49

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.66200.1689

چکیده
  زمینه: کارکردهای اجرایی در کودکان دبستانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد کودکان در مدرسه و حتی برای آینده آنها باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع نیمه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
ارتقای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی؛ ساخت و روایی‌یابی یک برنامه مبتنی بر داربست مادری

روح الله شهابی؛ مسعود نصرت آبادی؛ فاطمه شیرین

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401، صفحه 51-63

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65864.1684

چکیده
  تحول سریع پیوندهای عصبی در کودکیِ اولیه، این دوره از زندگی را تبدیل به یک دورۀ طلایی برای آموزش شناختی کرده است. مادر از کانال داربست والدینی می‌تواند سهم مهمی در این آموزش شناختی داشته باشد. با چنین نگاهی، هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی یک بستۀ آموزشی مبتنی بر داربست مادری برای ارتقای توجه اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی توانبخشی شناختی و بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای تومور مغزی

آیدا فرشام؛ سوگند قاسم زاده؛ احمد علیپور؛ غلامعلی افروز

دوره 8، شماره 31 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.67082.1695

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی و بازی درمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان دارای تومور مغزی انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعــه کاربردی و نیمه آزمایشی با طرح سری های زمانی با چند گروه است. نمونه پژوهش، شامل 45 کودک 7 تا 10 ساله مبتلا به تومور مغزی بود که به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن ملاک هایی برای ورود ...  بیشتر