با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دکترای روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.30473/clpsy.2023.67809.1702

چکیده

مقدمه: امروزه بررسی زیربنای عصب‌شناختی خصوصیات شخصیتی جایگاه ویژه‌ای در پژوهش‌های عصب‌روان‌شناختی کسب نموده است. به اعتقاد آیزنک همبستگی شخصیت و رفتار، حاصل تفاوت‌های فردی درکنش‌وری مغز است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ناقرینگی الکتروآنسفالوگرافی لوب پیشانی بر اساس ابعاد برونگرایی و نورزگرایی است. روش: جامعه‌ آماری پژوهش حاضر کلیه‌ دانشجویان پسر دانشگاه‌ پیام نور مرکز تهران جنوب بود که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند که بر اساس نمرات انتهایی توزیع در دو بعد برون‌گرایی و نورزگرایی چهار گروه (برون‌گرا، درون‌گرا، نورزگرا و پایدار هیجانی) با حجم 25 نفر انتخاب شدند. آزمودنی‌ها نسخه‌ تجدید نظرشده‌ پرسشنامه‌ شخصیت آیزنک (EPQ-R)، پرسشنامه‌های دست برتری و پا برتری واترلو را تکمیل ‌کردند و چشم‌برتری آنها مورد بررسی قرار ‌گرفت، سپس فعالیت الکتریکی مغز آزمودنی‌ها از طریق الکترو آنسفالوگرافی از نقاط مختلف پوست سر ثبت شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که در فعالیت آلفای پایگاه‌های قطبی پیشانی راست (FP2)، پیشانی میانی راست (F4)، پیشانی جانبی راست (F8) و فعال‌سازی کل پیشانی راست (RF) تفاوت معناداری بین چهار گروه مشاهده نمی‌شود، اما در پایگاه‌های قطبی پیشانی چپ (FP1)، پیشانی میانی چپ (F3)، پیشانی جانبی چپ (F7) و فعال‌سازی کل پیشانی چپ (LF) تفاوت معنادار بین چهار گروه وجود دارد (01/0P<)؛ به طوریکه فعالیت موج آلفا در این پایگاه‌ها در افراد نورزگرا و درون‌گرا بیشتر از افراد پایدار هیجانی و برون‌گرا است. نتیجه گیری: به طور کلی یافته‌های پژوهش حاضر ارتباط بین ابعاد شخصیتی و ناقرینگی الکترانسفالوگراف لوب پیشانی مغز را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Assessment of Frontal EEG Asymmetry according to Neuroticism and Extraversion Dimensions

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Rahmanian 1
  • Jafar Hassani 2
  • Maryam Zamani 3

1 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Psychology, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

3 PhD in Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Nowadays, the study of neurological infrastructure of personality traits has a special place in neuropsychological research. According to Eysenck, the correlation between personality and behavior is the result of individual differences in the brain function. The purpose of the present study was to investigate the frontal EEG asymmetry according to neuroticism and extraversion dimensions.Methods: The statistical population of the present study was all male students of Payame Noor University of Tehran, who studied in the academic year of 1963-96. Based on the final scores of distribution in two dimensions of extroversion and neuroticism, four groups (extroverts, introverts, neuroticism and emotional stability) with 25 subjects were selected. The subjects completed the Eysenck Personality Questionnaire- Revised, Waterloo Handedness and footedness Questionnaires-Revised, and their eyedness was assessed, then the electrical activity of the brain of the subjects was recorded through EEG from different points on the scalp. Results: The findings of the study show that there is no significant difference between the four groups in the right frontopolar (FP2), right middle frontal (F4), right lateral frontal (F8) and right frontal cortex (RF) in alpha activity. There is a significant difference between the left frontopolar (FP1), left middle frontal (F3), left lateral frontal (F7) and left frontal cortex (LF) between the four groups (P<0.01); as alpha wave activity on left regions in neurotic and introverted individuals is more than emotional stable and extroverted subjects. Conclusion: In general, the findings of the present study strengthen the relationship between personality dimensions and frontal EEG asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EEG asymmetry
  • Frontal lobe
  • Personality characteristics
  • Extraversion