با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزش تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.30473/clpsy.2023.66200.1689

چکیده

زمینه: کارکردهای اجرایی در کودکان دبستانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا می‌تواند دارای نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد کودکان در مدرسه و حتی برای آینده آنها باشد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های حرکتی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعۀ آماری تمامی دانش آموزان ابتدایی 7 تا 9 ساله مدارس شهرستان بابل در سال 1401 بودند. برای انتخاب نمونه از طریق نمونه‌گیری تصادفی سه مدرسه انتخاب شدند. تعداد 15 نفر از هر مدرسه به طور تصادفی در سه گروه (بازی‌های حرکتی، بازی‌های رایانه‌ای و کنترل) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه کارکردهای اجرایی BRIEF بود. برنامه‌های گروه حرکتی و رایانه ای برای مدت 12 جلسه (4 هفته و سه جلسه در هفته) انجام گردید. گروه کنترل برنامه‌های معمول خود را ادامه دادند. آزمون تحلیل کوواریانس و همچنین آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 < p اجرا شدند. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد با در نظر گرفتن نمره‌های پیش‌آزمون به عنوان متغیر کنترل، مداخلات تمرینی(بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های حرکتی) موجب تفاوت معنادار بین گروه‌های آزمایش و کنترل شد. بر اساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی، تفاوت در متغیر کارکردهای اجرایی بین دو گروه تجربی با گروه کنترل معنادار(001/0 p<) ولی با یکدیگر غیر معنادار بود(05/0 p>). نتیجه‌گیری: می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب در مدارس از بازی‌های حرکتی و رایانه‌ای به عنوان گزینه‌ای کاربردی در راستای ارتقای کارکردهای اجرایی کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of computer games and motor games on the executive functions of elementary school students

نویسندگان [English]

  • morteza homayounnia Firouzjah 1
  • Morteza Pourazar 1
  • Mona Rezae 2
  • Ali Abadyan 3

1 Assistant professor, Department of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Bachelor student, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Executive functions in primary school children are very important because they can have a decisive role in improving children's performance in school and even for their future. Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of computer games and motor games on the executive functions of primary school students. Methods: The current research was a semi-experimental. The statistical community was all the 7-9 years old primary school students of Babol city in 1401. To select the sample, three schools were selected through random sampling. 15 people from each school were randomly divided into three groups (movement games, computer games and control). The research tool was BRIEF Executive Functions Questionnaire. Movement and computer group programs were conducted for 12 sessions (4 weeks and three sessions per week). The control group continued their usual programs. Analysis of covariance test and Bonferroni's post hoc test were performed at the level of p<0.05. Results: The results of the analysis of covariance showed that by considering the pre-test scores as the control variable, the training interventions (computer games and movement games) caused a significant difference between the experimental groups. Based on the results of Bonferroni's post hoc test, the difference in executive function variables between the two experimental groups and the control group was significant (p<0.001) but non-significant with each other (p>0.05). Conclusion: motor and computer games can be used as a practical option in order to improve children's executive functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer games
  • executive functions
  • motor games
  • primary school
  • students