با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
تدوین و اعتباریابی بسته توانبخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر آگاهی واجی کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص با مشخصه خواندن

حسین اکبری فر؛ سعید رضایی؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ عنایت اله زمانپور

دوره 9، شماره 34 ، آبان 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69524.1724

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تدوین و اعتباریابی بسته توانبخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر آگاهی واجی کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص با مشخصه خواندن بود.  روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) بود. در مرحله کیفی طی مرور نظام‌مند برنامه فست‌فورورد بررسی شد و بر اساس آن برنامه ...  بیشتر