با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه کاری با نگاه به طیف افسردگی بود. روش: در مرحله‌ی اول 449 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران به‌صورت تصادفی از طریق نسخه‌ دوم پرسشنامه‌ افسردگی بک (BDI-II) مورد غربال قرار گرفتند و سپس 34 نفر از افرادی که نمرات z استاندارد برابر یا بالاتر از 5/1+ و یا برابر یا پایین‌تر از 5/1- کسب کرده بودند به‌عنوان گروه نمونه انتخاب و به مرحله‌ بعدی پژوهش دعوت شدند. سپس آن‌ها به‌طور انفرادی در سه مرحله مورد آزمایش قرار گرفتند. مرحله‌ی اول مربوط به فعالیت پایه کارکرد­های اجرایی توجه و حافظه کاری قبل از مشاهده‌ قطعه فیلم‌های هیجانی بود و دو مرحله‌ی بعدی آزمایش نیز بعد از مشاهده‌ی قطعه فیلم‌های هیجانی انتخاب‌شده شامل قطعه فیلم هیجانی مثبت و منفی صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که القای تجارب هیجانی می‌تواند بدون در نظر گرفتن اثر اصلی گروه عملکرد توجه فرد را تحت تأثیر قرار دهد. هم‌چنین نتایج مربوط به حافظه کاری نشان داد که عملکرد دو گروه در شرایط هیجانی مختلف، تفاوت معناداری باهم دارند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، عملکرد توجه ممکن است در شرایط شدیدتر افسردگی تحت تأثیر قرار گیرد و عملکرد حافظه کاری به‌عنوان یک کارکرد اجرایی تحت تأثیر افسردگی ممکن است دچار نقص شود که این امر انتخاب و پردازش سریع اطلاعات جهت انجام تکلیف را با مشکل مواجه می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Experiences Induction on the Executive Functions of Attention and Working Memory with Regard to Depressive Continumm

نویسندگان [English]

  • Elyas Akbari 1
  • Jafar Hasani 2
  • Alireza Moradi 3

1 Student

2 Associate Professor

3 Professor

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed at investigating the effect of emotional experience induction on the executive functi of attention and working memory with regard to depressive continumm. Method: In the first stage 449 students of Kharazmi university of Tehran were randomly screened by means of second version of the beck depression inventory (BDI-II (and then 34 of them who had obtained equal or up to +1/5 and equal or lower than   -1/5 standard z score were selected as the sample group and were invited to next stage of the research. Then, they were examined individually in three steps. The first stage was related to the basic activity of the executive functions of the attention and working memory before watching emotional movies and the next two stages of the experiment were conducted after watching the selected emotional movies including positive and negative emotional movies. Findings: The finding indicated that emotional experience induction can affect attention without the main effect of group. Besided, results related to the working memory showed that the performance of the two groups in different emotional situations has significant difference. Conclusion: Regarding the results of the present study, attention maybe affected under more severe concitions of depression and working memory performance, as an executive function, maybe impaired under the influence of depression. This makes it difficult to select and process information quickly for performing the task.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Experience Induction
  • Attention
  • Working memory
  • Executive Functions and Depressive Continumm
اسکندری، ز.؛ نظری، م.ع.؛ رضایی، م و داداشی، م (1392). «عدم تقارن آلفای پیشانی و افسردگی». فصلنامه علوم اعصاب، شماره 42، ص 29-32.##برادبری، ت و گراویس، ج (1392). هوش هیجانی: مهارت‌ها و آزمون‌ها. گنجی، م. تهران: انتشارات ساوالان.##ترقی جاه، ص (1385). «مقایسه تأثیر مقایسه گروهی با رویکرد شناختی رفتاری و رویکرد معنوی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران». رساله دکتری منتشر نشده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه خوارزمی تهران.##حسن شاهی، م.م و گودرزی، م.ع (1389). «اثر خلق بر عملکرد سیستم حافظه». فصلنامه اصول بهداشت روانی. شماره 21، ص 37-47.##حسن، ج (1387). «تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بر فعالیت ناحیه‌ای مغز با نگاه به ابعاد برون گردی و نوروزگرایی». رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.##رمضانی، و.؛ مرادی، ع و احمدی، ع. «عملکرد حافظه فعال در دانشجویان دختر با علائم افسردگی بالا و عادی». مجله علوم رفتاری. دوره 3، شماره 4، ص 339-334.##مارانات، گ (1390). «راهنمای سنجش روانی برای روان­شناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان». پاشاشریفی، ح و نیک‌خو، م.ر. تهران: انتشارات سخن.##مشهدی، ع.؛ رسول‌زاده طباطبایی، ک.؛ آزاد فلاح،##پرویز و سلطانی‌فر، ع (1388). «مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و کودکان بهنجار»، مجله علمی ـ پژوهشی روانشناسی بالینی. شماره 14، ص 37-50.##میر دورقی، ف.؛ قنبری هاشم آبادی، ب و مشهدی، ع (1391). «بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با ـ و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه»، مجله طب نظامی. دوره 14، ص 41-47.##
Barkley R.A. (1997). "Attention-defieit hyperactive disorder: A handbook for diagnosis and treatment (2nd Ed)". New York: Guilford, 6 (1), 12-16.##Barkley, RA. (1998). "Attention - Deficit/ Hyperactivity Disorder: A Handbook for diagnosis and treatment". Newyork: Guilford press, 12(3), 145-150.##Beck, A. T.; & Emery, G. (1985). "Anxie~ duorders and phobias: A cognitive perspective". New York: Basic Books.##Castaneda, A. E.; Tuulio-Henriksson, A.; Marttunen, M.; Suvisaari, J.; & Lönnqvist, J. (2008). "A review on cognitive impairments in depressive and anxiety disorders with a focus on young adults". Journal of affective disorders, 106(1), 1-27.##Christopher, G.; MacDonald, J. (2005). "The impact of clinical depression on working memory". Cognitive Neuropsychiatry 10(5), 379-399.##Dalgleish, T.; Taghavi, R.; Neshat-Doost, H.; Moradi, A.; Canterbury, R.; & Yule, W. (2003). "Patterns of processing bias for emotional information across clinical disorders: A comparison of attention, memory, and prospective cognition in children and adolescents with depression, generalized anxiety, and posttraumatic stress disorder". Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 32(1), 10-21.##Drevets, W. C.; Price, J. L.; Simpson, J. R.; Todd, R. D.; Reich, T.; Vannier, M.; & Raichle, M. E. (1997). "Subgenual prefrontal cortex abnormalities in mood disorders".##Dumas, J. A.; Newhouse, P. A. (2015). "Impaired Working Memory in Geriatric Depression: An fMRI Study".  The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(4), 433-436.##Gomez, R. G.; Fleming, S. H.; Keller, J.; Flores, B.; Kenna, H.; DeBattista, C.... & Schatzberg, A. F. (2006). "The neuropsychological profile of psychotic major depression and its relation to cortisol". Biological psychiatry, 60(5), 472-478.##Kensinger, E. A.; Corkin, S. (2003). "Memory enhancement for emotional words: Are emotional words more vividly remembered than neutral words?". Memory & cognition, 31(8), 1169-1180.##Koster, E. H.; Crombez, G.; Verschuere, B.; & De Houwer, J. (2004). "Selective attention to threat in the dot probe paradigm: Differentiating vigilance and difficulty to disengage". Behaviour research and therapy, 42(10), 1183-1192.-L, Joseph. The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Simon and Schuster, 1998.##Lemelin, S.; Baruch, P. (1998). "Clinical psychomotor retardation and attention in depression". Journal of Psychiatric Research, 32(2), 81-88.##Lemelin, S.; Baruch, P. (1998). "Clinical psychomotor retardation and attention in depression". Journal of Psychiatric Research. 32(2), 81-88.##Marie-Claude, M.C.; Everett, J.; Grondin, S. (2003). "Depression, attention, and time estimation". Brain and cognition, 53(2), 351-353.##Martin, S.; Givens, B.; Bruno, J.P. (2001). "The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up". Brain research reviews, 35(2), 146-160.##Mickley Steinmetz, K. & Kensinger, E. (2010). "Emotion’s Effects on Attention and Memory". New York.##Pelosi, L.; Slade, T.; Blumhardt, L. D.; & Sharma, V. K. (2000). "Working memory dysfunction in major depression: an event-related potential study". Clinical Neurophysiology, 111(9), 1531-1543.##Pizzagalli, D. A.; Sherwood, R. J.; Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (2005). "Frontal brain asymmetry and reward responsiveness a source - localization study". Psychological Science, 16(10), 805-813.##Rose, E. J.; & Ebmeier, K. P. (2006). "Pattern of impaired working memory during major depression".  Journal of affective disorders, 90(2), 149-161.##Russell, J. A. (1980). "A circumplex model of affect".  Journal of personality and social psychology, 39(6), 1161.##Russell, J.A. (1980). "A circumplex model of affect". Journal of personality and social psychology, 39(6), 1161.##Sutton, S. K. & Davidson, R. J. (2000). "Prefrontal brain electrical asymmetry predicts the evaluation of affective stimuli".  Neuropsychologia, 38(13), 1723-1733.##Walsh, N. D.; Williams, S. C.; Brammer, M. J.; Bullmore, E. T.; Kim, J.; Suckling, J.... & Fu, C. H. (2007). "A longitudinal functional magnetic resonance imaging study of verbal working memory in depression after antidepressant therapy". Biological psychiatry, 62(11), 1236-1243.##Williams, J. M. G.; Watts, F. N.; MacLeod, C & Mathews, A. (1997). "Cognitive psychology and emotional disorders Chichester: John Wiley and Son".##