با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران، تهران، ایران.

4 مربی رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: ظرفیت آماده‌سازی در طول زمان به معنی عدم کاهش اطمینان در مورد وقایع مهمی که در آینده رخ خواهد داد، است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آماده­سازی زمانی و دست برتری برکنش عصب ـ روان‌شناختی (زمان واکنش) بود. روش­: روش اجرای این تحقیق نیمه تجربی بود که به‌وسیله نرم­افزار محقق ساخته انجام گرفت. شرکت­کنندگان این پژوهش 40 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که به‌صورت نمونه­گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه دست برتری چپ و راست قرا گرفتند. پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در مورد آن‌ها اجرا شد. داده‌ها با استفاده از طرح تحلیل واریانس درون‌گروهی با اندازه‌گیری تکراری و نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که پیش دوره­های خیلی کوتاه (5/0) و خیلی بلند (5/3) باعث افزایش زمان واکنش می­گردد و نیز چپ‌دستان زمان واکنش کوتاه‌تری نسبت به راست‌دستان داشتند. نتیجه­گیری: الگوی پایدار دست راست و چپ برای کنترل حرکت و به‌کارگیری استراتژی کنترل حرکت متفاوت هستند. احتمالاً علت این تفاوت­ها این است که مؤلفه­های حرکتی مختلف در دو نیمکره‌ی مغزی به­صورت اختصاصی پردازش می­شوند. همچنین جهت آماده‌سازی افراد برای اجرای مهارت­های مختلف بهتر است از پیش دوره­های خیلی کوتاه و خیلی بلند اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Temporal Preparation and Handedness on Neuropsychological Function

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rezayimanesh 1
  • Nahid Shetab boushehri 2
  • Parvaneh Shafee nia 3
  • Mohammadreza Doostan 4

4 Instructor of Motor Behavior, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the research results suggest that brainwaves change in different Psychological conditions. Therefore, this study aims to investigate the cognitive challenges on quantitative electroencephalography (QEEG) pattern. Method: EEG was recorded from Cz in 26 right-handed individuals including 13 male and 13 female students. During two conditions: At rest condition Subjects looked at the white screen computer for one minute from a distance of 90 cm. Then, ‘React Traking soccer’ was run for one minute (cognitive challenges condition). Findings: The data analysis showed that the main effect of mental condition (from rest to cognitive challenge) was not significant (F=2/73, p < 0/05) but the main effect of frequency band (F=159/412, p < 0/05) and interaction effect of frequency bands and mental condition were significant (F=21/10, p < 0/05). These results suggest that cognitive challenge interact with different frequency bands and frequency bands, indicating that the amplitude of different frequency bands modulated in different mental states (from rest to cognitive challenge). Conclusion:Findings of the present study approved the role of cognitive challenge on changing brain waves associated with cognition compared to baseline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preparation
  • Handedness
  • Simple Reaction Time
  • Choice Reaction Time
آقایوسفی، ع.؛ اورکی، م و محمدی، ر (1394). «رابطه سیستم­های مغزی بازداری و فعال­سازی رفتاری (BIS/BAS) با سبک­های تصمیم­گیری: نقش تعدیل‌کننده دست برتری». فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی. 1 (2).
 
ابوطالبیان الیادرانی، س.؛ نزاکت الحسینی، م و بادامی، ر (1395). «تأثیر تمرین با محرک‌های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد». رفتار حرکتی. شماره 23. ص 96-79.
 
حکیمی‌کلخوران، م.؛ خدا پناهی، م و حیدری، م (1390). «رابطه دست برتری با توانایی‌های دیداری ـ فضایی و انعطاف‌پذیری شناختی». مجله علوم رفتاری1(5)، 83-89.
 
شفیع‌زاده، ع.؛ فرخی، ا.؛ نمازی زاده، م و شیخ، م (۱۳۹۳). «تأثیر طول زمان پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و پیچیده». نشریه رفتار حرکتی. شماره‌ی ۱۶، ص ۱۲۱-۱۳۸.
 
علی پور، ا و صالح میر حسنی و (1390). «دست برتری و هوش: (کلامی و عملی) و خرده مقیاس­های آن بین چپ‌دست­ها و راست‌دست­ها». فصلنامه روان­شناسی تربیتی. 7 (21).
 
علی پور، ا و کلانتریان، ش (1391). «بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی». مجله روانشناسی مدرسه. دوره­ی 1، شماره 1. ص 26-7.
 
علی­پور، م (1390). «اثر نامتقارن بودن نیمکره‌های مغزی در حافظه‌های سیاه‌وسفید کوتاه‌مدت دانشجویان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه زیست‌شناسی جانوری. دانشکده علوم. دانشگاه محقق اردبیلی.
 
فرنقی، ز.؛ بادامی، ر و نزاکت الحسنی، م (1394). «اثر دست برتری و نوع تمرین آشکار و پنهان بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی». رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی. 7(4)، ص 548 -52.
 
محمدی، ی.؛ گلزاری، م و اورکی، م (1394). «بررسی نقش بازی بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز». فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی. 1 (3).
 
مگیل، ر (2011). یادگیری حرکتی. مفاهیم و کاربردها. ترجمه، محمدکاظم واعظ موسوی، معصومه شجاعی. (1386). تهران: انتشارات حنانه.
 
نجاتی و.؛ ایزدی نجف‌آبادی، س و انتظاری، ز (1391). «بررسی مقایسه یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان». پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 
 
 
Asai, T., Sugimori, E. & Tanno, Y. (2010). "Two agents in the brain: motor control of unimanual and bimanual reaching movements". PloS one5(4), e10086.
 
Allan, L.G. & Gibbon, J. (1991). "Human bisection at the geometric mean". Learning and Motivation. 22(1), 39-58.
 
Annett, M. (1985). Left, right: Hand and brain. London: Erlbaum.
 
Annett, M. (2002). "Handedness and brain asymmetry: The right shift theory". Psychology Press.
 
Bailey, L.M. & McKeever, W.F. (2004). "A large-scale of handedness and pregnancy/birth risk events: Implications for genetic theories of handedness". Journal of laterality, 9(2), 175-188.
Bakan, P. (1971). "Handedness and birth order". Journal of Nature, 229,195.
 
Cardoso-Leite, P., Mamassian, P. & Gorea, A. (2009). "Comparison of perceptual and motor latencies via anticipatory and reactive response times". Perception & Psychophysics. Jan 1; 71(1):82-94.
 
Colonius, H. & Diederich, A. (2010). "The optimal time window of visual-auditory integration: a reaction time analysis". Frontiers in integrative neuroscience, 4, 11.
 
Coren, S. (1995). "Family Patterns in Handedness: Evidence for indirect inheritance mediated by birth stress". Journal of Behavior Genetics, 25, 517-524.
 
Chittibabu B. (2014). "Comparison of repeated sprint ability and fatigue index among male handball players with respect to different playing position". International Journal of Physical Education Fitness and Sports. 3(01):71-5.
 
Eckner, J.T., Kutcher, J.S. & Richardson, J.K. (2010). "Pilot evaluation of a novel clinical test of reaction time in National Collegiate Athletic Association Division I football players". Journal of athletic training. Jul; 45(4):327-32.
 
Geblewiczowa, M. (1963). "Influence of the number of warning signals and of the intervals between them on simple reaction time". Acta Psychologica, 21, 40-48.
 
Goldenberg, G. (2013). "Apraxia in left-handers". Brain, awt181.
 
Gursoy, R. (2009). "Effects of left-or right-hand preference on the success of boxers in Turkey". British Journal of Sports Medicine, 43(2), 142-144.
 
Kawashima, R., Yamada, K., Kinomura, S., Yamaguchi, T., Matsui, H., Yoshioka, S. & Fukuda, H. (1993). "Regional cerebral blood flow changes of cortical motor areas and prefrontal areas in humans related to ipsilateral and contralateral hand movement". Brain research, 623(1), 33-40.
 
Kosinski, R.J. (2008). "A literature review on reaction time". Clemson University, 10.
 
Laflamme, V., Zakay, D., Gamache, P.L. & Grondin, S. (2015). "Foreperiod and range effects on time interval categorization". Attention, Perception, & Psychophysics. Jul 1; 77(5):1507-14.
 
Leth-Steensen, C. (2009). "Lengthening fixed preparatory foreperiod durations within a digit magnitude classification task serves mainly to shift distributions of response times upwards". Acta Psychol (Amst). 130 (1):72-80.
 
Loffing, F., Schorer, J., Hagemann, N., & Baker, J. (2012). "On the advantage of being left-handed in volleyball: further evidence of the specificity of skilled visual perception". Attention, Perception, & Psychophysics. Feb 1; 74(2):446-53.
 
Los, S.A. & Horoufchin, H. (2011). "Dissociative patterns of foreperiod effects in temporal discrimination and reaction time tasks". The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 64(5), 1009-1020.
 
McManus, I.C. (1981). "Handedness and birth stress". Journal of Psychological Medicine, 11, 485-496.
 
Narhare, P., Chaitra, B. & Maitri, V. (2012). "A comparative study of choice reaction time in young males and females".
 
Nisiyama, M. & Ribeiro-do-Valle, L. E. (2014). "Relative performance of the two hands in simple and choice reaction time tasks". Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 47(1), 80-89.
 
Peters, M. & Ivanoff, J. (1999). "Performance asymmetries in computer mouse control of right-handers, and left-handers with left-and right-handed mouse experience". Journal of Motor Behavior, 31(1), 86-94.
 
Requin, J.; Brener, J. & Ring, C. (1991). Preparation for action.
 
Shelton, J. & Kumar, G.P. (2010). "Comparison between auditory and visual simple reaction times". Neuroscience and Medicine, 1(1), 30.
 
Steinborn, M.B., Rolke, B., Bratzke, D. & Ulrich, R. (2008). "Sequential effects within a short foreperiod context: Evidence for the conditioning account of temporal preparation". Acta psychologica, 129(2), 297-307.
 
Sinclair, C. & Hammond, G.R. (2008). "Reduced intracortical inhibition during the foreperiod of a warned reaction time task". Experimental Brain Research. Apr 1; 186(3):385-92.
 
Sinclair, C. & Hammond, G.R. (2008). "Reduced intracortical inhibition during the foreperiod of a warned reaction time task". Experimental Brain
Research186(3), 385-392.
 
Thomaschke, R., Kiesel, A. & Hoffmann, J. (2011). "Response specific temporal expectancy: Evidence from a variable foreperiod paradigm". Attention, Perception, & Psychophysics, 73(7), 2309-2322.
 
Thomaschke, R., Kiesel, A. & Hoffmann, J. (2011). "Response specific temporal expectancy: Evidence from a variable foreperiod paradigm". Attention, Perception, & Psychophysics, 73(7), 2309-2322.
 
Tsunoda, Y. & Kakei, S. (2011). "Anticipation of future events improves the ability to estimate elapsed time". Experimental brain research, 214(3), 323-334.
 
Van der Hoorn, A., Burger, H., Leenders, K.L. & de Jong, B.M. (2012). "Handedness correlates with the dominant parkinson side: A systematic review and meta‐analysis". Movement Disorders, 27(2), 206-210.
 
Walker, G.A. & Hayden, T.C. (1933). "The Optimum Time for Holding a Sprinter between the Set and the Stimulus (gunshot)". Research Quarterly, 4(2), 124-130.
 
Williams, A.M. & Grant, A. (1999). "Training perceptual skill in sport". International Journal of Sport Psychology. (30): 194–220.
 
Zwierko T. (2007). "Differences in peripheral perception between athletes and nonathletes". Journal of Human Kinetics. 19: 53‐62.