با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 مربی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

4 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تأثیر انتخاب محصول مورد علاقه مشتری برحسب شکل و رنگ بر موج آلفا است. برای انجام تحقیق چهار مجموعه تصاویر با اشکال (گِرد و تیز) و با رنگ‌های (سرد و گرم) برای محصولات بیسکویت و پاستا طراحی گردید. با استفاده از دستگاه QEEG، امواج الکتریکی باند آلفای افراد با نمایش تصاویر چهارگانه ثبت گردید. سپس از افراد خواسته شد تا مجموعه تصویر ترجیحی خود را انتخاب نمایند. با استفاده از واریانس چندمتغیره، ارتباط امواج الکتریکی باند آلفا با تصاویر ترجیحی تجزیه‌وتحلیل گردید. روش: روش تحقیق حاضر، تجربی با استفاده از چند گروه آزمودنی بوده و نمونه اولیه 375 نفر به‌صورت تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قم، انتخاب و بر اساس سن، جنس و دست برتری، 72 نفر به‌طور تصادفی در گروه نمونه نهایی قرار گرفت به‌گونه‌ای که میانگین سن، نسبت جنس و دست برتری جامعه در گروه نمونه رعایت شده است. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد نوسانات آلفا ناشی از مشاهده با در نظر گرفتن اولویت هشیارانه انتخاب شده در الکترودهای O1، T5، T3، C3 و C4 ارتباط معنی‌داری داشت. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی افرادی که شکل گرم را ترجیح می‌دهند با دیدن تصاویر سفید، گرم و سرد (اعم از گِرد و تیز) در الکترودهای مذکور موج آلفای بیشتری تولید می‌کند. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ِصرف تصاویر نمایشی نقشی در انتخاب آن‌ها نداشته و درمجموع تصاویر گرم نسبتاً بیش از تصاویر سرد موج آلفا تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Customers’ Favorite Product Selection on the Alpha Wave: A Study of Shape and Color

نویسندگان [English]

  • Mohammad mahmoodi Meymand 1
  • AliAsghar Eyvazi Heshmat 2
  • Alireza Aghayousefi 3
  • Zahra Ostadian Khani 4

1 Associate Professor of Business Manegement, Payame Noor University, Iran.

2 Instructor of Business Manegement, Payame Noor University, Iran.

3 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Iran.

4 PhD Student of Psychology, Islamic Azad University, Center Tehran Branch, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The main objective of this research is investigating the impact of customers’ favorite product selection in terms of the shape and color on the alpha wave. To conduct the study, four sets of images with different shapes (round and sharp) and colors (hot and cool) were designed for the cracker and pasta. Applying QEEG, participants’ alpha band electric waves were recorded after presenting the four set of images. Then, the subjects were asked to choose their preferred image collection. Using multivariate variance, the relationship between alpha-band electrical waves with preferential images was analyzed. Method: The research method was Experimental using several groups of subjects and the primary sample consisted of 375 persons who were randomly selected from Qom Payam-e-Noor University students. Then, 72 people were assigned to the final sample based on age, gender and handedness, so the mean age, gender proportion and the population handedness were observed in the final sample. Findings: The results showed that alpha oscillations by observation had significant relationship by considering conscious selected priorities in the electrodes of O1, T5, T3, C3, and C4. Data analysis showed that in general, the subjects who preferred the warm pictures generated more alpha waves when seeing white, hot and cool (both round and sharp) images in the mentioned electrodes. Conclusion: Consequently, it might be concluded that simply the presented images did not play a significant role in their selection, and in general, the warm images generated more alpha waves than the cool images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer
  • Product Selection
  • Conscious Preference
  • Alpha Wave
  • EEG
بخت آور، ع (1394). مشاوره خانواده و نوروفیدبک ارومیه. دریافت شده از http://bakhtavar.ir
 
درگی، پ (1392). نورومارکتینگ: نظریه و کاربرد، تهران، نشر بازاریابی.
 
علی‌پور، ا و آگاه هریس، م (1386). «بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران». علوم روان‌شناختی، 6(22)، ص 133-117.
متقی، س.؛ نیک نظر، م.؛ سیاح، م.؛ باباپور و.؛ وثوقی وحدت، ب و شمس اللهی، م.ب (1391). «بررسی تغییرات دامنه زیرباندهای الکتروآنسفالوگرام در حین تشنجات موضعی در مدل صرعی پیلوکارپین». فیزیولوژی و فارماکولوژی، 16(1)، 11-20.
 
محمدی فر، ی و احمدی، م (1391). تأثیر رنگ‌ها و اثربخشی تبلیغات. دریافت شده از www.banik.ir.
 
هاوکینز، دی.؛ کانی، کی و بست، آر (1385). رفتار مصرف‌کننده: تدوین استراتژی بازاریابی (جلد 1). (احمد روستا و عطیه بطحایی، مترجم) تهران: سارگل.
 
Ai Yoto, T.K., Koichi, I. & Yoshihiro, S. (2007). "Effects of Object Color Stimuli on Human Brain Activities in Perception and Attention Referred to EEG Alpha Band Response". Journal of Physiological Anthropology, 26, 373-379.
 
Basar, E. (2012). "A review of alpha activity in integrative brain function: undamental physiology, sensory coding, cognition and pathology". International Journal of Psychophysiology, 86(1), 1-24.
 
Bazanova OM, V.D. (2014). "Interpreting EEG alpha activity". Neurosci Biobehav Rev, 44, 94-110.
 
Berns, D.A.A.G.S. (2010). "Neuromarketing: the hope and hype of neuroimaging in business". Nature Reviews Neuroscience, 11, 284-292.
 
Byoung-Kyong Min, C.S.H. (2007). "Prestimulus EEG alpha activity reflects prestimulus top-down processing". Neuroscience Letters, 422, 131-135.
 
Byoung-Kyong Min, H.J.P. (2010). "Task-related modulation of anterior theta and posterior alpha EEG reflects top-down preparation", BMC Neuroscience, 1471-2201.
 
Byoung-Kyong Mina, Y.C.; Eosu, K. & Jin, Y.P. (2013). "Bright illumination reduces parietal EEG alpha activity during a sustained attention task". Brain research, 1538, 83-92.
Calvert GA, B.M. (2012). "Predicting Consumer Behavior: Using Novel Mind-Reading Approaches". IEEE Pulse Magazine, 3(3), 38-41.
 
Cunningham, S.G.C., Hutchinson, M., Droogan, A., O'Rourke, K., Patterson, C., McDonnell, G., Hawkins, S. & Vandenbroeck, K. (2005). "Pharmacogenomics of responsiveness to interferon IFN-beta treatment in multiple sclerosis: a genetic screen of 100 type I interferon-inducible genes". Clin Pharmacol Ther, 78(6), 635-646.
 
Custódio, P.F.D.J.P. (2010). Use of EEG as a Neuroscientific Approach to Advertising Research. (Master), Universidade de Lisboa.
 
Davidson, R.J. (2004). "What does the prefrontal cortex “do” in affect? Perspectives on frontal EEG asymmetry research". Biological Psychology, 67, 219-233.
 
Davidson, R.J., Schwartz, G.E., Saron, C., Bennett, J. & Goldman, D.J. (1979). "Frontal Versus parietal EEG asymmetry during positive and negative affect". Psychophysiology, 16, 202-203.
 
Eddie, H.J. (2004). "On the relationship of frontal brain activity and anger: examining the role of attitude toward anger". Gognition and emotion, 18(3), 337-361.
 
Fitri Aprilianty, M.S.P. (2014). "Using neural reponse (EEG) and conjoint analysis to understand the effect of underwear’s product cues on consumer choice". Paper presented at the Global Marketing Conference at Singapore, Singapore.
 
Fox, N.A. (1991). "If it’s not left, it’s right: Electroencephalogram asymmetry and the development of emotion". American Psychologist, 46(863-872).
 
Gable, B.D.P.P.A. (2014). "Affective motivational direction drives asymmetric frontal hemisphere activation". Experimental Brain Research, 232(7), 2121-2130.
 
Güntekin Bahar, E.B. (2014). "A review of brain oscillations in perception of faces and emotional pictures". Neuropsychologia, 58, 33-51.
 
Güntekin, B. & Basar, E. (2007a). "Emotional face expressions are differentiated with brain oscillations". International Journal of Psychophysiology, 64, 91-100.
 
Hagemann, D., Naumann, E., Thayer, J.F. & Bartussek, D. (2002). "Does resting EEG asymmetry reflect a trait? An application of latent state-trait theory". Journal of Personality and Social Psychology, 82, 619-641.
 
Hammond, D., Corydon, J.W., Daniel H., Joel, F., Lubar, D.T. & Robert Gurnee, J.H. (2004). "Standards for the Use of Quantitative Electroencephalography (QEEG) in Neurofeedback: A Position Paper of the International Society for Neuronal Regulation". Journal of Neurotherapy, 8(1), 5-27.
 
Holczberger, E.M., Bernal. J., Silva, J., Yañez, G., Rodríguez, M., Prieto, B. & Guerrero, V. (2012). "Electroencephalographic coherences during emotion identification task". World Journal of Neuroscience, 2, 248-253.
 
Jaworska, N., Berrigan, L., Ahmed, A.G., Gray, J., Korovessis, A., Fisher, D.J. & et al. (2013). "The resting electrophysiological profile in adults with ADHD and comorbid dysfunctional anger: A pilot study". Clinical EEG and Neuroscience, 44, 95-104.
 
Jeffrey, S., Johnson, D.W.S., Daniel, J., Acheson Jarrod A. & Lewis-Peacock Bradley R. Postle (2011). "Increased alpha-band power during the retention of shapes and shape-location associations in visual short-term memory", Original research article, 2, 1-9.
 
Kawasaki, M. & Yamaguchi, Y. (2012). "Effects of subjective preference of colors on attention-related occipital theta oscillations". NeuroImage, 59(1), 808-814.
 
Klimesch, W., Sauseng, P. & Hanslmayr, S. (2007). "EEG alpha oscillations: the inhibition-timing hypothesis". Brain Research Reviews, 53, 63-88.
 
Malik A.S., Khairuddin, R.N.H.R., Amin, H.U., Smith, M.L., Kamel, N., Malin Abdullah, J., Fawzy, S.M. & Shim. S. (2015). "EEG based evaluation of stereoscopic 3D displays for viewer discomfort". BioMedical Engineering OnLine, 14(21), 1-21
 
Mast, F.W. & Gerald, Z. (2005). "A behavioral window on the mind of the market: An application of the response time paradigm", Brain Research Bulletin, 67(5), 422-427.
 
Nie, D., Wang, X.W., Shi, L.C. & Lu, B.L. (2011). "EEG-based emotion recognition during watching movies". Paper presented at the In Proceedings of the 5th international IEEE EMBS conference on neural engineering Cancun, Mexico.
 
Rafal Ohmea, D.R. & Dawid Wiener, A.C. (2010). "Application of frontal EEG asymmetry to advertising research", Journal of Economic Psychology, 31, 785-793.
 
Rami, N., Khushaba, C.W., Sarath, K., Jordan, L., Barbara, E. Kahn, & Townsend, C. (2013). "Consumer neuroscience: Assessing the brain response to marketing stimuli using electroencephalogram (EEG) and eye tracking", Expert Systems with Applications, 40, 3803-3812.
 
Schaefer Rebecca, S.R.J.V. & Peter, D. (2011). "Music perception and imagery in EEG: Alpha band effects of task and stimulus", International Journal of Psychophysiology, 82, 254-259.
 
Schaefer Rebecca S., Vlek Rutger J. & Desain, P. (2011), "Music perception and imagery in EEG: Alpha band effects of task and stimulus", International Journal of Psychophysiology, 82, 254-259.
 
Sullivan, S.D.S., John, W., Brian, S. & Scott, D. (2009). "Health Technology Assessment in Health-Care Decisions in the United States", International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 12(2), 39-44.
 
Van Dijk, H.N.I. & Jensen, O. (2010). "Left temporal alpha band activity increases during working memory retention of pitches". European Journal of Neuroscience, 31, 1701-1707.