با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اعصاب شناختی،دانشگاه پیام نور ،ایران

2 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد عجب شیر،عجب شیر،ایران

چکیده

مقدمه: مشکلات تحصیلی و به­ویژه مشکلات ویژه یادگیری در کودکان توجه زیادی به خود جلب کرده است. یکی ازابعاد مورد توجه بررسی ویژگی­های نوروسایکولوژیک در این کودکان است. هدف این پژوهش مطالعه کارکردهای نوروسایکولوژیک مورد سنجش آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین (WCST) (انعطاف پذیری شناختی، درجامانی، زمان، کوشش الگوی اول) در کودکان دارای دارای ناتوانی یادگیری در ریاضیات و مقایسه آنان با کودکان عادی و با کودکان دارای انواع دیگر ناتوانی­های یادگیری بود. روش: برای این منظور، چهار گروه کودکان (یک گروه دانش آموزان عادی و سه گروه از مبتلایان به ناتوانی یادگیری ریاضیات، خواندن و نوشتن) از کودکان ارجاع شده به مرکز آموزش کودکان دارای مشکلات ویژه یادگیری به روش هدفمند انتخاب گردید. نرم افزار آزمون WCST بر روی گروه های نمونه اجرا گردید و نتایج با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. یافته ها: نتایج نشان دادند که کودکان دارای اختلال ریاضی و عادی در انعطاف پذیری شناختی، درجامانی، و کوشش الگوی اول، تفاوت معناداری داشتند. همچنین کودکان دارای ناتوانی ویژه در ریاضیات به همان اندازه کودکان دارای ناتوانی در خواندن در کارکردهای اجرایی بدکارکردی داشتند ولی این دو گروه در مقایسه با کودکان دارای ناتوانی در نوشتن بدکارکردی بیشتری نشان دادند. نتیجه­گیری: براساس نتایج این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که نیمرخ کارکردهای اجرایی دانش­آموزان مبتلا به یادگیری از نوع ریاضیات و ناتوانی های یادگیری نوشتن و عادی متفاوت، ولی با مبتلایان به ناتوان در خواندن مشابه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Executive Functions of Mathematical Learning Disabled Children with Reading, Writing Learning Disabled and Normal Children

نویسندگان [English]

  • Golamhoseyn javanmard 1
  • Sholeh Asadollahifam 2

1 Associate Professor of Cognitive Neuroscience at Payame Noor University,Tehran,Iran

2 M.A in Educational Research, Azad university of Ajabshir, Ajabshir , Iran

چکیده [English]

Aim:Educational problems and especially the particular problems of learning in children have attracted much attention. One of the aspects to consider is the neuropsychological characteristics of these children.The aim of this study was to study the neuropsychological functions of the Wisconsin Card Sorting Test (cognitive flexibility, perseveration, time, first pattern efforts) in children with mathematical learning disabilities and compare them with normal children and children with other types of Learning disabilities. Method: For do this, using convenience, four groups of children (a group of normal students and three groups of students with mathematical, reading and writing learning disabilities), using purposeful sampling, were selected from children referred to the Children's Learning Center with special learning problems. The WCST test software was applied to the sample groups and the results were analyzed using MANOVA. Findings: The results showed that children with normal and mathematical disorder had a significant difference in cognitive flexibility, perseveration and effort for the first pattern. Also, children with special disabilities in mathematic had as much children with reading disabilities as dysfunction, but the two groups showed more dysfunction than children with a disability. Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that the profile of the executive function of students with mathematical learning disability is different from the children with writing disability and normal children, but it similar with reading disabled children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • Mathematics Disability
  • Executive Functions
  • Wisconsin Card Sorting Test
انجمن روانپزشکی آمریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال­های روانیDSM-5. ترجمه رضاعی و همکاران. تهران: ارجمند (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2013).
جوانمرد، غ (1394). مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علائم منفی و مثبت و افراد سالم با استفاده از آزمون نوروسایکولوژیک دسته بندی کارت ویسکانسین (WCST). فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی، سال اول، شماره 2، صفحات 16-7.
میرمهدی، س.ر؛ علیزاده، ح و سیف نراقی، م (1388). تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضیات و خواندن دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 1، 12-1.
Barceló, F., (2001). Does the WCST measure prefrontal function? The Spanish Journal of Psychology, 1, 79-100.
Glozman, J. (2015). Developmental Neuropsychology: Learning disabilities and remediation. The open behavioral science journal, (Suppl 1-M1) 12.
Krause, T. H. (2015).  Pinpointing the Deficit in Executive Functions in Adolescents With Dyslexia Performing the Wisconsin Card Sorting Test. J Learn Disabil   47( 3):  208-223
Lazar, J.W., & Frank, Y. (1998).Frontal systems dysfunction in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Learning Disabilities.The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 10, 160-167.
Lezak M. D., Loring D. B. &Loring D. W. (2004).Neuropsychological Assessment.(Fourth Edition), Oxford University Press, Inc.
Malhotra, S., Rajender, G., Sharma, T.B. Singh, M.S. Bhatia (2009).Neuro-Cognitive Functioning in Children with Learning Difficulties. DELHI PSYCHIATRY JOURNAL Vol. 12 No.2, 276-281.
Martino, D. J., Bucay, D., Butman, J. T., Allegri, R. F. (2007). Neuropsychological frontal impairments and negative symptoms in schizophrenia.Psychiatry Research. 05437: p. 8.
Mclean. K .&Hictch , J. (2001). Executive functions in student with and without mathematics disorder. J of learning disabilites. 30:214-225.
Pennington, B.F. (1997). Dimensions of executive functions in normal and abnormal development. In N.A. Krasnegor& G.R. Lyon (Eds.), Development of the Prefrontal Cortex: Evolution, Neurobiology, and Behavior (pp.265-281). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
Price, G.R. and Ansari, D. (2013) Dyscalculia: Characteristics, Causes, and Treatments. Numeracy, 6, 2.
 Rempfer, M., Hamera E., Brown C., Bothwell R. j. (2006). Learning proficiency on the Wisconsin Card Sorting Test in people with serious mental illness: What are the cognitive characteristics of good learner? Schizophrenia Research, 87 3.16–322.
Rubinsten, O. (2015). Developmental Dyscalculia: A Cognitive Neuroscience Perspective. Brain Disorders & Therapy, Volume 4, Issue 4, p 1-4.
Stuss D.T., Knight R. T. (2002). Principles of Frontal lobe Function. Oxford University Press, Inc
Van der sluis, s. de jenge, p. F.& Van der leij , A. (2004). Inhibition and shifting in children with learning deficits in arithmetic reading.J of Expermintal Child Psycholgy.87: 239- 266.
Watson, S., Westby, c. (2004).perspectives on ADHD: Executive functions, working memory and language disabilities. J of Semine Speech Language. 25(3):241-540.
 Wilson, A. J., Dehaene, S. (2007) Number sense and developmental dyscalculia, in Human Behavior, Learning and the Developing Brain: Atypical Development, Coch D, Dawson G, Fischer K, Guilford Press: New York, USA.