با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران،ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران،ایران

3 استادیار روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

4 مربی روانشناسی،دانشگاه پیام نور،ایران

چکیده

مقدمه: بیماری ام اس یکی از شایع­ترین بیماری­های مزمن سیستم عصبی مرکزی در بزرگسالان جوان است و مانند هر بیماری مزمن دیگر، جنبه­های مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می­دهد.روش:پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است و از روش تحلیل مسیر برای بررسی ارتباط ساختاری بین متغیرها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران عضو انجمن ام اس شهر اهواز در سال 1396 بود که از این میان با توجه به معیارهای ورود به پژوهش و بر اساس حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران، تعداد 260 نفر انتخاب شدند و به ابزار فرم کوتاه پرسش­نامه طرحواره یانگ (یانگ و براون، 2003) ، پرسش­نامه احساس تنهایی کالیفرنیا (راسل، پپلا و فرگوسن،1978) و پرسش­نامه کارکردهای اجرایی (نجاتی،2013) پاسخ دادند. نهایتاً تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزارهای AMOS و SPSS انجام گرفت. یافته­ ها: نتایج حاکی از برازندگی مناسب مدل بود که در آن طرحواره­های ناسازگار اولیه به صورت مستقیم کارکردهای اجرایی را پیش­بینی نمود (05/0 Pنتیجه ­گیری:بر اساس نتایج پژوهش حاضر طرحواره­های ناسازگار اولیه و احساس تنهایی عامل مهمی در تضعیف کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال ام اس هستند. از این رو در برنامه­های توانبخشی این بیماران توجه به طرحواره­های ناسازگار اولیه و احساس تنهایی آن­ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Modeling of Early Maladaptive Schemas and Executive Functions of People Diagnosed with MS Emphasizing on the Role of the Sense of Loneliness Factor

نویسندگان [English]

  • negin tosifian 1
  • mohammad ghaderibagejan 2
  • armin mahmoodi 3
  • mohammad khaledian 4

1 M.A in Clinical Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PHD Student of Clinical Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Psychology, Yasoj Branch, Islamic Azad University, Yasoj, Iran

4 Instructor of Psychology, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Aim: Multiple Sclerosis (MS) is one of the most prevalent chronc diseases of the central nervous system among young adults, and like every other disease influences different aspects of a person's life. Methods: this research is correlation study type which use path analysis method to examine structural connections between the variables. The statistical population of this research is all members of MS patients' community of Ahvaz city in 2017 among which 260 individuals have been selected based on acceptance criteria and the sample size calculated from Cochran formula. These patients answered young schema questionnaire-short form, executive functions questionnaire and UCLA loneliness scale questionnaire. Finally, data were analyzed using SPSS and AMOS softwares. Findings: the results showed the adequate precision of the model in which early maladaptive schemas directly predicted the executive functions ( ). Early maladaptive schemas together with the sense of loneliness factor also indirectly and more precisely predicted the executive functions ( ).Conclusion: according to the results of this research early maladaptive schemas and the sense of loneliness factor are vital elements on weakening the executive functions of patients with MS. Thus, considering early maladaptive schemas and the sense of loneliness factor is essential in rehabilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Maladaptive Schemas
  • Loneliness
  • Executive Functions
  • MS
  • Multiple
تبریزی، ن.،اعتمادی فر، م.، شریفی، ا. و میر مهدی،س.ر(1391)."مالتیپل اسکلروزیس بیماری ام اس". تهران: نشر قائد.
حاتمی،م. ، فرمانی،ف. ، صفوی،س. ، نجفی­زاده ،ع. و اسدی­قلعه­رشیدی، م (1394). "اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد نظریه انتخاب بر کاهش احساس تنهایی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس)". مجله روانشناسی سلامت، 4 (16).
صدوقی،ز. ،آگیلار­وفایی،م. ،رسول­زاده طباطبایی، س،ر. و اصفهانیان، ن (1387). "تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش­نامه طرحواره یانگ در نمونه غیر بالینی ایرانی". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14 (2)، 219-214.
قرنجیک،ا.، حسن زاده،ر.و فخری،م،ک(1393). "مقایسه احساس تنهایی در بین دانش آموزان عادی و تیزهوش دانش آموزان مقطع متوسطه". اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.
متدین،م. ، اسدی،ف. و حسن­زاده،م (1392). "بررسی رابطه بین کارکردهای اجرایی مغز با طرحواره های ناسازگار اولیه در میزان افسردگی نوجوانان دبیرستانی". ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
نجاتی،و(1392). " پرسش­نامه توانایی های شناختی: طراحی و بررسی خصوصیات روانسنجی". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 15 (2).
 
 
 
Ahami, A., Mammad, K., Azzaoui, Z., Boulbaroud, S., et al. (2017). Early Maladaptive Schemas, working memory and academic performances of Moroccan students. Open Journal of Medical Psychology, 6, 53-65.
Berenson, K. R., Gyurak, A., Ayduk, O., Downey, G., et al. (2009). Rejection sensitivity and disruption of attention by social threat cues. Journal of Research in Personality, 43 (6), 1064-1072.
Corey, G. Theory and practice of counceling and psychotherapy. (2001). 6th ed. Wadsworth: Brooks-Cole, 54-8.
 
Cortez, V. R., Durlez-Sotelo, E., Carrillo-Mora, P., & Perez-Zuno, J. A. (2012). Correlation between demyelinating lesions and executive function decline in a sample of Mexican patients with Multiple Sclerosis. Journal of Neurologia, 28(7), 394-399.
Csukly, G., Telek, R., Filipovits, D., Takacs, B., et al. (2010). What is the relationship between the recognition of emotions and core beliefs: associations between the recognition of emotions in facial expressions and the maladaptive schemas in depressed patients. J Behavior Therap Exp Psychiatr, 42, 129-37.
Currie, R. Spasticity: a common symptom of Multiple Sclerosis. (2001). J Nurs Stand, 15 (33), 47-52.
Dagenais, E., Rouleau, I., Tremblay, A., Demers, M., et al. (2016). Prospective memory in Multiple Sclerosis: the impact of cue distinctiveness and executive functioning. Brain and Cognition, 109, 66-74.
Ditommaso, E., Brannen, C., & Best, L. A. (2004). Measurement and validity characteristics of the short version of the social and emotional loneliness scale for adults. Educ Psychol Meas, 64 (1), 99-119.
Dozois, D. J. A., Martin, R. A., & Bieling, P. J. (2009). Early maladaptive schemas and adaptive/maladaptive styles of humor. Cogn Ther Res, 33 (6), 585-96.
 
Dua, T., & Rompani, P. (2008). Atlas: Multiple Sclerosis resources in the world. Geneva: World Health Organization.
Gheisari, M. (2016). The effectiveness of schema therapy integrated with neurological rehabilitation methods to improve executive functions in patients with chronic depression. Health Science Journal, 10 (4).
Julian, L. J. (2011). Cognitive functioning in Multiple Sclerosis. Journal of Neurologic Clinics, 29, 507-525.
Kingwell, E., Bajdik, C., Philips, N., Zhu, F., Oger, J., et al. (2012). Cancer risk in Multiple Sclerosis: findings from British Columbia, Canada. Brain, 135, 2973-9.
Kollndorfer, K., Krajnik, J., Woitek, R., Freiherr, J., Prayer, D., & Schopf, V. (2013). Altered likelihood of brain activation in attention and working memory networks in patients with Multiple Sclerosis: An ALE meta-analysis. Journal of Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37, 2699-2708.
Lee, C. W., Taylor, G., & Dunn, J. (1999). Factor structure of the Schema-Questionnaire in a large clinical sample. Cognit Ther Res, 23, 441-51.
Luo, Y., & Waite, L. (2014). Loneliness and mortality among older adults in China. Journal of Gerontology: Social Sciences, 69, 633-645.
Moore LA. (2007). Intimacy and Multiple Sclerosis. Nurs Clin North Am, 42 (4): 605-19.
Oei, T., & Baranoff, J. (2007). Young Schema Questionnaire: Review of psychometric and measurement issues. Aust J Psychol, 59, 78-86.
O'Luanaigh, C., O'Connell, H., Chin, A. V., et al. (2012). Loneliness and cognition in older people: the Dublin Healthy Aging study. Aging Ment Health, 16, 347-52.
Russel, W. D. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality.
Tzang, R., Yang, A. C., Yeh, H. L., Liu, M. E., & Tsai, S. J. (2015). Association of depression and loneliness with specific cognitive performance in non-demented elderly males. Journal of Medical Science Monitor, 21, 100-104.
 
Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach: Professional Resource Press Sarasota^ EFL FL.
Young, J. E., & Brown, G. (2003). Young Schema Questionnaire-L3a, Cognitive Therapy Center of New York: Authors.
Yousefi, R. (2010). The study effectiveness and comparison of schema-focused and life style-focused group training intervention in marital satisfaction enhancement. Doctoral Dissertion. Tehran, Shahid Beheshti University.
 
 
 
hong, B., Chen, S., Tu, X., & Conwell, Y. (2017). Loneliness and cognitive function in older adults: findings from the Chinese longitudinal healthy longevity survey. The Journal of Gerontology, 72 (1), 120-128.