با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه تهران، تهران،ایران

2 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه رفتار حرکتی، ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه تهران/استادیار گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی/دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

5 گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

مقدمه:هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر قابلیت محیط (فراهم‌سازها) روی مهارت‌های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی 6 تا 9 ساله بود. این تحقیق کاربردی و از نوع نیمه تجربی )مداخله‌ای( بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال ذهنی 6 تا 9 ساله شهرستان بابل در سال1396 بودند با توجه به امکانات و همکاری مدیران و معلمان مدارس استثنایی شهر بابل از این تعداد، 50 دانش‌آموز پسر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به‌صورت تصادفی در یکی از گروه‌های آزمایش یا کنترل قرار گرفتند (25 نفر در هر گروه). آزمودنی‌ها در گروه آزمایش به مدت 36 جلسه (3 ماه و هفته‌ای 3 جلسه) و هر جلسه 30 الی 45 دقیقه تحت آموزش و تمرین برنامه‌های خاصی که شامل فراهم‌سازی محیطی با قابلیت زیاد در راستای بهبود مهارت‌های فراشناختی تحقیق بود و در محیط مدرسه اجرا می‌شد قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت‌های فراشناختی از پرسشنامه فراشناخت های کودکان(MCQ-C) استفاده شد. داده‌ها با روش آماری آنالیز کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که فراهم‌سازها در بهبود مهارت فراشناختی تاثیر داشته است(01/0P  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect Environmental Approach (affordances) Approach to metacognitive of Children with Mental Disorders

نویسندگان [English]

  • morteza homayounnia 1
  • mahmoud shiekh 2
  • rasool hemayattalab 3
  • shahnaz shahrbanian 4
  • alireza homayouni 5

1 PH.d, Motor Behavior, Department Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate professor, Ph.D Motor Behavior,Department Motor Behavior, University of Tehran,Tehran, Iran

3 full professor, Ph.D Motor Behavior,Department Motor Behavior, University of Tehran,Tehran, Iran

4 Assistant professor, Department of Sport Injury, Faculty of Sport Science, Tehran University/ Department of Sport Science, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University

5 Department of psychology, Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz, Iran

چکیده [English]

Introduction : The purpose of this study was to determine the effects of environmental affordances on metacognitive in children with intellectual disability. Method: This was a quasi-experimental study. Target population included 175 children (6-9 years old) with intellectual disability living in Babol in 2017. Among them 50 children were conveniently recruited and randomly divided into two groups: experimental and control group (25 per each group). The experimental group went under a specific program including the environmental affordances, such as, facilities, training, and exercises focusing on motor skills development of children. The intervention lasted for 36 weeks, 3 sessions per week, and 30 to 45 minutes per session. The metacognitive questionnaire (MCQ-C) was used to assess metacognitive skills. Analysis of covariance was used to analyze the collected data. Results: The results indicated that the environmental affordances were effective in improving m metacognitive (pConclusion: Considering the lack of metacognitive skills in children with mental disorders and the relationship between metacognition and learning, it can be argued that is suggested improving the metacognitive skills of these children in order to improve the learning of different skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • metacognitive
  • children
  • Mental Disorders
سیف نراقی،مریم. نادری،عزت الله(1395).   روان­شناسی و آموزش کودکان استثنایی،چاپ چنجم. انتشارات ارسباران. عابدی،احمد.کاظمی،فرشته.شوشتری،مژگان(1393). اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی­های یادگیری عصب- روان شناختی،مجله ناتوانی یادگیری،4(2)،38-54.
حمیدیان ، نادر . رضاییان ، فیروز ، حقیقت ، شهربانو . (1391) . تأثیر بازی­های بومی و محلی بر رشد ادراک بصری حرکتی      دانش­آموزان کم­توان ذهنی آمادگی و سال اول ابتدایی شهر شیراز،نشریه تعلیم و تربیت استثنایی،شماره111،29-39.
کامکاری،کامبیز(1390).مقایسه‌ روایی تشخیصی نسخه‌ نوین هوش‌آزمای تهران ـ استانفورد بینه و نسخه‌ چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری،ناتوانی­های یادگیری،4(2)،70-83.
قادری ، بیان . محمدجانی ، شهرام . حسن آبادی ، حمیدرضا (1394).پیش­بینی­کننده­های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان،نشریه روان شناسی بالینی،7(4)،13-26.
ذوقی،آسیه.شجاعی،معصومه.قاسمی،عبدالله(1395).اثر مداخله فراهم­سازی حرکتی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان،نشریه رشد و یادگیری حرکتی،8(1)،193-207.
همایون­نیا ، مرتضی. شیخ ، محمود . حمایت طلب ، رسول . شهربانیان ، شهرناز (1397). تأثیر فراهم­سازی (محیط آموزشی و فعالیت بدنی) محیط روی بهبود حرکتی کودکان دارای اختلالات ذهنی،نشریه ارمغان دانش، ۲۳ (۳) :۳۳۴-۳۴۹.
Bell, Paul A., Greene, Thomas C., Fisher, Jeffery D., Baum, Andrew. (2005). Environmental Psychology. (Fifth Ed.). Earl McPeek.
Gabbard C, Caçola, P, Spesatto, B., & Santos, D. (2014). The home environment and infant and young children’s motor development. In A. M. Columbus (Ed.), Advances in Psychology Research, 90 (5). 105-123.
Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2008). Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults, (6th Ed.).
Jokic, Claire.whitebread, david.croatia, Zagreb (2014).Examining Change in Metacognitive Knowledge and Metacognitive Control during Motor Learning: What Can be Learned by Combining Methodological Approaches? Psychological Topics 23(1), 53-76.
Cosco, N. G., Moore, R. C., & Islam, M. Z. (2010). Behavior mapping: A method for linking preschool physical activity and outdoor design. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(3), 513–519.
Fajen, Brett. (2007).Affordance-Based Controlof Visually Guided Action,ecological psychology,19(4),383-410.
Desoete, A. & Ozsoy, G.(2009). Introduction: Metacognition, more than the lognes monster? International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 1-6.
Efklides,A. (2001). Metacognitive experiences in problem solving. In A. Efklides, J. Kuhl, & R.M. Sorrentino (Eds), Trends and prospects in motivation research. Dordrecht: Kluwer.
Dyment, J. E., & Bell, A. C. (2008). Our garden is colour blind, inclusive and warm: Reflections on green school grounds and social inclusion. International Journal of Inclusive Education, 12(2), 169–183.
Mills A, Sembi S.( 2015). Metacognitive therapy for body image. A core treatment manual. Cogn Behav Prac; 11: 365-77.
Blarrina, L., Eşer, Ĭ, Denat, Y., Cinar, Ş. (2003). An investigation into the body image of women in menopause, International Journal of Human Sciences, Vol. 4, Issue: 2. An investigation into the body image of women in menopause.
.Baker JK1, Fenning RM, Crnic KA, Baker BL, Blacher J. (2007). A descriptive study of the difficulties delayed students encounter white mastering and transferring social skills ,205,959-70.
Todd, T., & Reid, G. (2015). Increasing physical activity in individuals with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 21, 167–176.
Thomas L. Whitman.(2016). The Development of autism A Self-Regulatory Perspective. 1rded. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia;: 53-58.
Audrei F. Miquelotea, Denise C.C. Santosa, Priscila M. Cac¸ olab, Maria Imaculada de L. Montebeloa, Carl Gabbardc. (2012). Effect of the home environment on motor and cognitive behavior of infants, Infant Behavior and Development, 35,329-334.
Michelle Sowa, Ruud Meulenbroek. (2012). Effects of physical exercise on Autism Spectrum Disorders: A meta-analysis. Research in Autism Spectrum Disorders 6, 46–57.
Müllera,A, B. Valentinic N, C. Bandeiraa P, F.(2017). Affordances in the home environment for motor development: Validity and reliability for the use in daycare setting, Infant Behavior and Development,47,138-145.
Montesano, Luis. Lopes, Manuel Bernardino, Alexandre (2008).Learning Object Affordances: From Sensory–Motor Coordination to Imitation, IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS,24(1),15-27.
Bjørgen K. (2015). Physical activity in light of affordances in outdoor environments: qualitative observation studies of 3–5 years olds in kindergarten, springerplus, 5(1): 950.
Pan, C. Y. (2010). Effects of water exercise swimming program on aquatic skills and social behaviors in children with autism spectrum disorders. Autism, 14, 9–28.
Garcı´a-Villamisar, D. A., & Dattilo, J. (2010). Effects of a leisure programme on quality of life and stress of individuals with ASD. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 611–619.
Buitelaar, J, K. (2003).Why have drug treatments been so disappointing? In J. Wiley & S, Ltd. (Eds.). Autism: Neural Basis and Treatment Possibilities (pp, 241). Chichester, England: Wiley.
Withagen،R, h.j.depoel, d.araujo, g.pepping. (2012). Affordances can invite behavior: Reconsidering the relationship between affordances and agency, new ideas in psychology, 30, p.250-258[z1] .