با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: دانش‌آموزان نارساحساب با عوامل تنش‌زای متعدد جسمی و روانی مواجه هستند که منجر به کاهش کیفیت زندگی آنان می‌شود. با توجه به ارتباط    مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی با نارسایی حساب، هدف پژوهش حاضر مقایسه مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب بود. روش: طرح پژوهش حاضر علی-مقایسه­ای بود و نمونه این پژوهش 100 دانش­آموز پسر با و بدون نارسایی حساب شهرستان رشت در سال تحصیلی 97-1396 بود که به طور در دسترس انتخاب شدند (هر گروه 50 نفر). برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون رایانه‌ای برج هانوی، آزمون رایانه‌ای استروپ، آزمون رایانه‌ای اِن بَک، آزمون دسته‌بندی کارت ویسکانسین، و پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی استفاده شد. داده‌های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی تفاوت معنی­داری وجود داشت به طوری که در آزمون­های مهارت­های عصب‌شناختی و اجتماعی گروه دانش­آموزان نارساحساب عملکرد ضعیف­تری نسبت به گروه دانش­آموزان بدون این اختلال داشتند (001/0>P). نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، توجه بیشتر به کارکردهای شناختی و اجتماعی  دانش­آموزان با نارسایی حساب می‌تواند تلویحات مهمی در آسیب‌شناسی و درمان این اختلال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Neurocognitive and Social Skills Students with and without Dyscalculia

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahbar Karbasdehi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Abbas Ali Hossein Khanzadeh 3
  • Fatemeh Rahbar Karbasdehi 4

1 M.A of Psychology and Education of Exceptional Children, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran

4 Ph.D Student of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Students with dyscalculia are faced with various physical and psychological stressful factors, which ‎leads to decreased quality of life. Considering the relationship between neurocognitive and social skills with dyscalculia, the aim of this study was to compare neurocognitive and social skills students with and without dyscalculia. Methods: The study was a causal-comparative design. The study sample was consisted of 100 students with and without dyscalculia in Rasht city, Iran, 2018, that selected by the convenience sampling method (each group 50 participants). To collect the data, tower of hanoi task, stroop test, dual n-back task, wisconsin card sorting test, and social skills rating system were used. Data was analyzed using analysis of variance by SPSS 24. Findings: The results showed that there is a significant difference between neurocognitive and social skills in two groups. So that in the tests of neurocognitive and social skills, the students with dyscalculia had a weaker performance than the students without this disorder (p <  0.001). Conclusion: According to the results of this research, more attention to the cognitive and social functions of students with dyscalculia can be important in the pathology and treatment of this disorder.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurocognitive
  • social skills
  • dyscalculia
البوغبیش، س؛ عابدان زاده، ر؛ شتاب بوشهری، ن؛ و دانشفر، ا. (1396). تأثیر اثر استروپ و فاصله‌های زمانی بین دو محرک بر دوره بی‌پاسخی روانشناختی. روان‌شناسی شناختی، ۵(۲)، 60-51.
بلوکیان، م؛ و وطن خواه، ح. (1397). تاثیر آموزش مهارت‌های توجه بر مهارت‌های عصب-روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری. عصب روانشناسی، 4(13)، 122-109.
جوانمرد، غ، و اسدالهی فام، ش. (1396). مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان مبتلاء به ناتوانی یادگیری ریاضیات با کودکان دارای ناتوانی خواندن، نوشتن و عادی. عصب روانشناسی، 3(10), 50-39.
جوانمرد، غ؛ محمود علیلو، م؛ احمدی، پ؛ باباپور، ج؛ و رنجبر، ف. (1387). عملکرد گروه بیماران اسکیزوفرنیک دارای علایم مثبت و منفی در آزمون نوروسایکولوژیک بندرگشتالت و همبستگی آن با عملکرد در آزمون دسته‌بندی کارت ویسکانسین(WCST). پژوهش های نوین روانشناختی، 3(10)، 59-41.
خانجانی، ز؛ فرجی، ر؛ و فاروقی، پ. (1394). اثر‌بخشی آموزش خودنظم‎دهی بر کنش‎های اجرایی دانش‎آموزان با ناتوانی‌های یادگیری. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12(45)، 59-51.
خلف‌بیگی، م؛ اکبر فهیمی، م؛ عشایری، ح؛ و دوستدار، ه. (1392). بررسی تاثیر فعالیت‌های موسیقایی برعملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا . پژوهش علوم سلامت و نظامی، ۱۱(۲)، ۱۲9-۱۲0.
دانش، م، عبدی، ر. (۱۳۹۵). مقایسه «نیم‌رخ هوشی» و «مهارت اجتماعی» در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی و دانش‌آموزان عادی. مطالعات ناتوانی، ۶، 145-137.
رهبر کرباسدهی، ف؛ ابوالقاسمی، ع؛ و رهبر کرباسدهی، ا. (1397). تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی- هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص. راهبردهای شناختی در یادگیری, 6(10), 55-39.
رهبر کرباسدهی، ف؛ حسین‌خانزاده، ع؛ و رهبر کرباسدهی، ا. (۱۳۹۶). تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی، ۲(۱۴۵)، 12-5.
 
119
علیپور، ا؛ شقاقی، ف؛ احمدی ازغندی، ع؛ نوفرستی، ا؛ و حسینایی، ع. (1391). شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 8(32)، 353-343.
قاسمی، ن؛ و احدی، ح. (1382). بررسی روند رشد مهارت‌های حل مسأله و راهبردهای فراشناختی کودکان ۳ تا۱۱ سال. دانش و پژوهش در روانشناسی، 15، 60-39.
مومنی شهرکی، ف؛ ملک پور، م؛ عابدی، ا؛ و فرامرزی، س. (1397). مقایسه اثربخشی مداخلات عصب روان‌شناختی و روش دیویس بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه اول و دوم ابتدایی. عصب روانشناسی، 4(12)، 174-153.
Altani, A., Protopapas, A., & Georgiou, G. K. (2017). The contribution of executive functions to naming digits, objects, and words. Reading and Writing, 30(1), 121-141.‏
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Arlington: American Psychiatric Association.
Aragón, E., Navarro, J. I., Aguilar, M., Cerda, G., & García‐Sedeño, M. (2016). Predictive model for early math skills based on structural equations. Scandinavian journal of psychology, 57(6), 489-494.‏
Arbel, Y., McCarty, K. N., Goldman, M., Donchin, E., & Brumback, T. (2018). Developmental changes in the feedback related negativity from 8 to 14 years. International Journal of Psychophysiology, 132, 331-337.
Bairami, F., Adibi, K., & Mohammadi, I. (2016). The effectiveness of verbal self-instruction on sustained attention (based on continuous performance test) among students with mathematics learning disabilities. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2(4), 1286-1296.‏
Barkley, R. A. (2015). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (4th ed.). New York: Guilford Publications.
Begolli, K. N., Richland, L. E., Jaeggi, S. M., Lyons, E. M., Klostermann, E. C., & Matlen, B. J. (2018). Executive function in learning mathematics by comparison: Incorporating everyday classrooms into the science of learning. Thinking & Reasoning, 24(2), 280-313.
Chan, M. C. E., Clarke, D., & Cao, Y. (2018). The social essentials of learning: an experimental investigation of collaborative problem solving and knowledge construction in mathematics classrooms in Australia and China. Mathematics Education Research Journal, 30(1), 39-50.‏
Cornoldi, C., Mammarella, I. C., & Fine, J. G. (2016). Nonverbal learning disabilities. New York: Guilford Publications.
Daley, D. (2006). Attention deficit hyperactivity disorder: A review of the essential facts. Child: care, health and development, 32(2), 193-204.‏
 Dineen, P., & Fitzgerald, M. (2010). P01-192-Executive function in routine childhood ADHD assessment. European Psychiatry, 25, 402.‏
Eslami, A. A., Amidi Mazaheri, M., Mostafavi, F., Abbasi, M. H., & Noroozi, E. (2014). Farsi version of social skills rating system-secondary student form: Cultural adaptation, reliability and construct validity. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 8(2), 97–104.
Espelage, D. L., Rose, C. A., & Polanin, J. R. (2016). Social-emotional learning program to promote prosocial and academic skills among middle school students with disabilities. Remedial and Special Education, 37(6), 323-332.‏
Fias, W. (2015). Neurocognitive components of mathematical skills and dyscalculia. In D. B. Berch, D. C. Geary, & K. M. Koepke (Eds.), Development of mathematical cognition: Neural substrates and genetic influences (Vol. 2, pp. 195–217). San Diego, CA: Elsevier.
Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1990). Social skills rating system: Manual. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
Gualtieri, C. T., & Johnson, L. G. (2006). Reliability and validity of a computerized neurocognitive test battery, CNS Vital Signs. Archives of Clinical Neuropsychology, 21(7), 623-643.‏
 Hirsch, S., Lambert, K., Coppens, K., & Moeller, K. (2018). Basic numerical competences in large-scale assessment data: Structure and long-term relevance. Journal of experimental child psychology, 167, 32-48.‏
Humes, G. E., Welsh, M. C., Retzlaff, P., & Cookson, N. (1997). Towers of hanoi and london: Reliability and validity of two executive function tasks. Assessment, 4(3), 249-257.‏
Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J., & Perrig, W. J. (2008). Improving fluid intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(19), 6829-6833.‏
Jaeggi, S. M., Studer-Luethi, B., Buschkuehl, M., Su, Y. F., Jonides, J., & Perrig, W. J. (2010). The relationship between n-back performance and matrix reasoning- implications for training and transfer. Intelligence, 38(6), 625-635.‏
Khodadadi, S., Adibsereshki, N., Movallali, G., & Bakhshi, E. (2017). Effect of coping with stress training on the social adjustment of students with learning disability. Journal of Research & Health, 7(4), 915-920.
Kirk, S., Gallagher, J. J., Coleman, M. R., & Anastasiow, N. J. (2011). Educating exceptional children. Belmont: Wadsworth Publishing.‏
Maki, K. E., Floyd, R. G., & Roberson, T. (2015). State learning disability eligibility criteria: A comprehensive review. School Psychology Quarterly, 30(4), 457-469.
Malekpour, M., & Aghababaei, S. (2013). The effect of executive functions training on the rate of executive functions and academic performance of students with learning disability. International Journal of Developmental Disabilities, 59(3), 145-155.‏
McCaskey, U., Von Aster, M., O’Gorman Tuura, R., & Kucian, K. (2017). Adolescents with developmental dyscalculia do not have a generalized magnitude deficit–processing of discrete and continuous magnitudes. Frontiers in human neuroscience, 11, 1-19.‏
Meltzer, L. (2018). Executive function in education: From theory to practice (2nd ed.). New York: Guilford.‏
Mertens, D. M. (2019). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Moll, K., Kunze, S., Neuhoff, N., Bruder, J., Schulte-Korne, G. (2014). Specific learning disorder: Prevalence and gender differences. PLoS One, 9(7), 1-8.
Moura, O., Simões, M. R., & Pereira, M. (2015). Executive functioning in children with developmental dyslexia. The Clinical Neuropsychologist, 28(1), 20-41.‏
Nejati, V., Alipour, F., Jalilvand Karimi, L., & Esfandiari, L. (2016). Persian version of the dichotic digit test for children: design and evaluation of the psychometric properties. Auditory And Vestibular Research, 25(1), 55-62.
Oldfield, J., Humphrey, N., & Hebron, J. (2017). Risk factors in the development of behaviour difficulties among students with special educational needs and disabilities: A multilevel analysis. British journal of educational psychology, 87(2), 146-169.‏
Pollack, C., & Price, G. R. (2019). Neurocognitive mechanisms of digit processing and their relationship with mathematics competence. NeuroImage, 185, 245-254.
Sahoo, M. K., Biswas, H., & Padhy, S. K. (2015). Psychological co-morbidity in children with specific learning disorders. Journal of family medicine and primary care, 4(1), 21-25.‏
Siegrist, M. (1997). Test-retest reliability of different versions of the stroop test. The Journal of Psychology, 131(3), 299-306.‏
Spreen, O., Strauss, E. (2006). A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary (3rd ed.). New York ; Oxford University Press.
Wihler, A., Meurs, J. A., Momm, T. D., John, J., & Blickle, G. (2017). Conscientiousness, extraversion, and field sales performance: Combining narrow personality, social skill, emotional stability, and nonlinearity. Personality and Individual Differences, 104, 291-296.‏
 Wright, P. I., & Prescott, R. (2018). Utilizing technology for professional learning in the dissemination of evidence–based practices to paraprofessionals working in public education. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(3), 331-337.