با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران.

چکیده

مقدمه:هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای با جریان متناوب(tACS)،بر فعالیت موج آلفای ناحیه پیشانی افراد مصرف‌کننده متآمفتامین بوده است.روش‌:در این مطالعه که از نوع نیمه­آزمایشی با طرح         پیش­آزمون-پس­آزمون و با گروه کنترل است، 20 نفر از افراد مصرف‌کننده متآمفتامین به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه 10نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند.ابتدا به منظور بررسی توان مطلق موج آلفا در ناحیه لوب پیشانی از آزمودنی‌ها EEG گرفته شد. سپس تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای با فرکانس 10 هرتز(α-tACS)و یا تحریک شم روی ناحیه پیش پیشانی خلفی جانبی راست(F4) طی یک جلسه 20دقیقه‌ای اعمال شد.در پایان مجدداً امواج مغزی هر دو گروه ثبت و داده‌ها با استفاده از روش کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند.یافته‌ها: نتایج نشان دادند که در گروه آزمایش توان مطلق موج آلفای نواحی F4، Fz، F3، F7 نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش‌ یافته بود(05/0>p). نتیجه‌گیری:بر اساس نتایج حاصل، تحریک الکتریکی با موج آلفا در ناحیه F4 می‌تواند توان مطلق موج آلفا را در قشر پیش­پیشانی خلفی جانبی، تحتانی جانبی و مرکزی که در عملکردهای شناختی دخیل است را بهبود ببخشد.با توجه به نقش شناختی امواج مغزی آلفا، انتظار می­رود تحریک tACS در فرکانس آلفا بتواند به‌عنوان روشی غیردارویی برای بهبود عملکرد شناختی در مصرف‌کنندگان متآمفتامین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS) on Alpha wave Absolute power of the Frontal Region in Methamphetamine Users

نویسندگان [English]

  • Ladan Vaghef 1
  • mojtaba zahedi 2

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Azarbaijan shahid madani University,Tabriz,Iran.

2 MA in cognitive Psychology, Azarbaijan shahid madani University,Tabriz,Iran.

چکیده [English]

The aim of the study is to investigate the effect of alpha Transcranial Alternating Current Stimulation on the brain wave pattern of the frontal lobe in methamphetamine users. Methods: This was a pre-test and post-test quasi-experimental study with control group. Twenty male methamphetamine users were selected through purposive sampling and randomly assigned into two experimental and control groups (10 in each). The QEEG was recorded in all participants to evaluate absolute power of alpha wave in the frontal lobe region. A single session transcranial alternating current stimulation (tACS), for 20 min at 10 Hz or sham, was applied to the right dorsolateral prefrontal cortex (F4). At the end, QEEG was recorded again. Collected data were analyzed by multivariate covariance method. Findings: Findings showed that Experimental group showed greater absolute alpha power at F4, F3,F7 and Fz compared to the control group (p˂0.05).Discussion and Conclusion: According to the results, 10 Hz tACS stimulation over F4 can increase alpha activity at dorsolateral, ventrolateral and central prefrontal cortex, a region of the frontal lobes that is associated with cognitive functions. Regarding to cognitive role of alpha oscillations, it can be concluded that tACS stimulation at alpha Frequency (α-tACS) can be used as a non-pharmacological method to improve cognitive function in methamphetamine users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methamphetamine users
  • Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS)
  • Absolute Alpha Power
اصغری، الهام؛ نظری، محمدعلی؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ احمدی، اسماعیل (1395). تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی،2(4)، 91-106.
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM5)، ویرایش پنجم. ترجمه: رضاعی، ف.، فخرایی، ع.، فرمند، آ.، نیلوفری، ع.، هاشمی آذر، ژ.، و شاملو، ف. (1393)، تهران: کتاب ارجمند.
حداد، شیما؛ خسروی، معصومه؛ نجفی، محمود و صباحی، پرویز (1393). مقایسه عملکرد توجه درافراد وابسته و غیروابسته به متامفتامین. مجله روا شناسی بالینی،9(34)، 23-36.
قاسمی، نظام الدین؛ کیانی، احمدرضا؛ زرهپوش، اصغر؛ ربیعی، مهدی و وکیلی، نجمه (1391). بررسی تفاوتهای سوگیری توجه، عملکرد اجرایی و زمان واکنش در مصرف کنندگان آمفتامین در مقایسه با افراد غیرمصرف کننده مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 6(23)، 64-53.
قهاری، شهربانو؛ ضرغامی، مهران (1396). درمان اعتیاد. تهران: انتشارات رشد.
مارد پور علیرضا (1396). اعتیاد و عملکردهای شناختی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، ۴ (۱۵)، ۶۳-۹۲.
منصوریه، نسترن؛ محمود‌علیلو,‌مجید؛ رستمی,‌رضا؛ هاشمی,‌تورج (1391). اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری در کاهش ولع مصرف افراد سوءمصرف کننده متاآمفتامین. روانشناسی کاربردی، 4(24)، 43-56.
 میرمهدی، سید رضا؛ کاظمی، الهام (1397). مقایسه فعالیت مکانیزم های مغزی فعال‌سازی-بازداری رفتاری (BAS/BIS) و کارکرد انعطاف‌پذیری شناختی در زنان مبتلابه اختلال مصرف مواد و زنان سالم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی،4(12)، 101-124.
نجاتی، وحید (1392). ارتباط بین کارکردهای اجرایی مغز با تصمیم‌گیری پرخطر در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری.11(4)، 270-278.
نرماشیری، عبدالواحد؛ اشرفی، حمیدرضا؛ رستمی، زینب؛ باقری فر، علی؛ همتی راد، گیتی (1396). اثربخشی تحریک الکتریکی فراقشری مغز بر بهبود سرعت پردازش شناختی توجه در افراد مبتلا به بیش‌فعالی و نقص توجه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی،3(11)، 143-158.
هادی‌زاده عصار،ساناز، حسینی شریف‌آباد، محمد، یادگاری مریم (1397). اثرات سمّیت متامفتامین بر سیستم عصبی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. ۶ (۳)، ۹۱-۹۹.
AlamMehrjerdy, Z., Noroozi, A., Barr, A.M., & Ekhtiari, H. (2012). Attention Deficits in chronic Methamphetamine users as a potential target for enhancing treatment efficiency. Basic and Clinical Neuroscience, 3(4), 5-14.
Amiaz R., Levy D., Vainiger D., Grunhaus L., & Zangen A. (2009). Repeated high-frequency transcranial magnetic stimulation over the dorsolateral prefrontal cortex reduces cigarette craving and consumption. Addiction, 104: 653–660.
Antal, A., Boros, K., Poreisz, C., Chaieb, L., Terney, D., & Paulus, W. (2008). Comparatively weak after-effects of transcranial alternating current stimulation (tACS) on cortical excitability in humans. Brain stimulation, 1(2), 97-105.
Barbey, A. K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working memory. Cortex, 49(5), 1195-1205.
Blasi, G., Goldberg, T.E., Weickert, T., Das, S., Kohn, P., Zoltick, B., & Mattay, V. S. (2006). Brain regions underlying response inhibition and interference monitoring and suppression. European Journal of Neuroscience, 23(6), 1658-1664.
Camprodon J.A., Martinez-Raga J., Alonso-Alonso M., Shih M.C., & Pascual-Leone A. (2007). One session of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) to the right prefrontalcortex transiently reduces cocaine craving. Drug Alcohol Depend, 86: 91–94.
Chib, V.S., Yun, K., Takahashi, H., & Shimojo, S. (2013). Noninvasive remote activation of the ventral midbrain by transcranial direct current stimulation of prefrontal cortex. Translational Psychiatry, 3(6), e268.
 Davey, G.C. (2008). Psychopathology: research, assessment and treatment in clinical psychology, 259-308.
Foster, J. J., Sutterer, D. W., Serences, J. T., Vogel, E. K., & Awh, E. (2017). Alpha-band oscillations enable spatially and temporally resolved tracking of covert spatial attention. Psychological science, 28(7), 929-941.
Helfrich, R. F., Schneider, T. R., Rach, S., Trautmann-Lengsfeld, S. A., Engel,A. K., & Herrmann, C. S. (2014b). Entrainment of brain oscillations by transcranial alternating current stimulation. Curr. Biol. 24, 333–339.
Janes, A.C., et al., (2010). Brain reactivity to smoking cues prior to smoking cessation predicts ability to maintain tobacco abstinence. Biol. Psychiatry, 67, 722–729.
Klimesch, W. (2012). Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 16, No. 12, 607-617.
Levy, B. J., & Wagner, A. D. (2011). Cognitive control and right ventrolateral prefrontal cortex: reflexive reorienting, motor inhibition, and action updating. Annals of the New York Academy of Sciences, 1224(1), 40-62.
 Li, X., Malcolm R.J., Huebner K, Hanlon C.A., Taylor J.J., Brady K.T. et al (2013). Low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex transiently increasescue-induced craving for methamphetamine: a preliminary study. Drug Alcohol Depend, 133: 641–646.
Liu J., Liu L., Chen Y., Wen N., Kosten T.R., et al. (2013). Gender differences in sociodemographic and clinical characteristics of methamphetamine inpatients in a Chinese population. Drug Alcohol Depend, 130, 94-100.
Mishra B.R,. Praharaj S.K., Katshu M.Z., Sarkar S., & Nizamie S.H. (2015). Comparison of anticraving efficacy of right and left repetitive transcranial magnetic stimulation in alcohol dependence: a randomized double-blind study. J Neuropsychiatry Clin. Neurosci., 27: e54–e59.
Nasseri, P., Nitsche, M. A., & Ekhtiari, H. (2015). A framework for categorizing electrode montages in transcranial direct current stimulation. Frontiers in human neuroscience, 9, 54.
Nemati Mogadam M.R. (2008). Managing addiction as a chronic condition. J Add. 4&5:64-7.
Neuling, T., Rach, S., & Herrmann, C. S. (2013). Orchestrating neuronal networks: sustained after-effects of transcranial alternating current stimulation depend upon brain states. Front. Hum. Neurosci., 7:161.
Niedermeyer E., & Lopes da Silva, F. (2004). Electroencephalography: Basic Principles, Clinical Applications, and Related Fields. Lippincot Williams & Wilkins.
Nozari, N., & Thompson-Schill, S. L. (2016). Left ventrolateral prefrontal cortex in processing of words and sentences. In Neurobiology of language (pp. 569-584). Academic Press.
Paratz E.D., Cunningham N.J., MacIsaac A.I (2015). The cardiac complications of methamphetamines. Heart Lung Circ., S1443950615014894.
Philiastides, M. G., Auksztulewicz, R., Heekeren, H. R., & Blankenburg, F. (2011). Causal role of dorsolateral prefrontal cortex in human perceptual decision making. Current biology, 21(11), 980-983.
Pripfl J., Tomova L., Riecansky I., Lamm C. (2014). Transcranial magnetic stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex decreases cue-induced nicotine craving and EEG delta power. Brain Stimul., 7: 226–233.
Radfar SR, Rawson RA (2014). Current research on methamphetamine:Epidemiology, medical and psychiatric effects, treatment and harm reduction efforts. Addict Health, 6: 146-154.
Rusyniak D.E. (2001). Neurologic manifestations of chronic methamphetamine abuse. Psychiatr Clin. North Am., 29(3): 641-55.
van Holstein, M., Froböse, M. I., O’Shea, J., Aarts, E., & Cools, R. (2018). Controlling striatal function via anterior frontal cortex stimulation. Scientific reports, 8(1), 3312.
Vlahou, E. L., Thurm, F., Kolassa, I. T., & Schlee, W. (2014). Resting-state slow wave power, healthy aging and cognitive performance. Scientific reports, 4, 5101.
Vossen, A., Gross, J., & Thut, G. (2015). Alpha power increase after transcranial alternating current stimulation at alpha frequency (alpha-tACS) reflects plastic changes rather than entrainment. Brain Stimul., 8, 499–508.
Wolff, N., Zink, N., Stock, A. K., & Beste, C. (2017). On the relevance of the alpha frequency oscillation’s small-world network architecture for cognitive flexibility. Scientific reports, 7(1), 13910.
Yun K., Park H.K., Kwon D.H., Kim Y.T., Cho S.N., et al. (2012) Decreased cortical complexity in methamphetamine abusers. Psychiatry Res., 201:226-232.
 Zaehle, T., Rach, S., & Herrmann, C. S. (2010). Transcranial alternating current stimulation enhances individual alpha activity in human EEG. PloS one, 5(11), e13766.