با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

4 استادیار گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ترجمه و تعیین روایی و پایایی آزمون دست برتری آنت مطابق زبان و فرهنگ مردم ترک زبان آذربایجان است. روش: ابتدا برای آیتم­ های دوازده­گانه آزمون، ترجمه و یا معادل­ هایی مطابق زبان و فرهنگ مردم ترکی زبان ساخته شد. برای تعیین روایی محتوایی گزینه­ های ترجمه و ساخته شده از دو شاخص کیفی CVR  و کمی CVI  استفاده شد که پنل کارشناسان در این آزمون متشکل از 20 زبان­شناس و روان­شناس ترک زبان بودند. بر این اساس مطابق جدول تصمیم­ گیری لاوشه (حاجی­زاده، 1390) برای تعیین روایی محتوایی CVR   گزینه­ های بالای 0.42 و برای تعیین روایی محتوایی CVI نیز گزینه­ های بالای 0.79 انتخاب شدند. یافته­ ها: نسخه ترکی آزمون ساخته شده بر روی 2654 نفر اجرا شد و از 663 نفر از این تعداد نیز بازآزمون گرفته شد) 0.99ICC=). آزمون سازگاری درونی اجزاء (آلفای کرونباخ) نشان داد که همه گزینه­ های آزمون اعتبار بالای 0.99 را دارا بودند. نتایج نشان داد که 90.69 درصد مشارکت­ کنندگان راست دست، 8.25 درصد چپ دست و 1.05 درصد دوسوبرتر بودند. نتیجه­ گیری: نسخه ترکی آزمون قابلیت اعتماد و اعتبار مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric Characteristics of Annette's Handedness Test - Turkish Version

نویسندگان [English]

  • mohamad Abharian 1
  • Hassan Ashayeri 2
  • Arsalan Golfam 3
  • Ali Jahan 4

1 PhD student in Linguistics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Speech Therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Linguistics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Speech Therapy, Tabriz University of Medical Sciences. Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Aim: The present study aims to translate and determine the validity and reliability of the Annette's Handedness Test according to the language and culture of the Turkish people of Azerbaijan. Method: initially the twelve items of the test were translated and or their equivalents were made according to the language and culture of the Turkish people. Two qualitative (CVR) and quantitative (CVI) indexes were used for the determination of content validity of the translated and made options in which the expert panel was concluded 20 Turkish linguists and psychologists. Based on this, according to the Lawshe’s Sampling Decision Table (Hajizadeh, 2011) options higher than 0.42 were selected for CVR content validity and options higher than 0.79 for CVI content validity.Findings: The Turkish version of the made test was performed on 2654 person and 663 of them were retested (ICC=0.99). Internal consistency analysis (Cronbach’s alpha) showed that the validity of the entire test options was above 0.99 and the results showed that 90.69% of participants were right-handed, 8.25% left-handed and 1.05% two-handed.Conclusion: the Turkish version of the test has suitable reliability and validity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annette's Handedness Test
  • Psychometric Characteristics
  • Azeri Turkish
  • Validity
  • Reliability
حاجی­زاده، الف؛ اصغری م.(1390).روش­های و تحلیل­های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و  بهداشتی، جهاد دانشگاهی، چاپ اول
علی­پور، الف؛ آگاه­هریس،م.(1385). بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری چاپمن در کودکان، فصلنامه روانشناسان ایرانی. شماره 7، 197-205.
علی­پور، الف؛ امینی، ف؛ ذکاوت، ح.(1394). مقایسه مولفه­های خلاقیت بین دانش­آموزان راست دست، چپ دست و دوسوتوان ، فصلنامة علمی پژوهشی عصب-روانشناسی. شماره 1، 87-101.
محمدی، ش؛ مهری، ف؛ سعیدمنش، م.(1397). اثربخشی تمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان دراری اختلاف طیف اوتیسم، فصلنامة علمی پژوهشی عصب-روانشناسی. شماره 3، 23-36.
آدلر، وانداک، وب. نورولوژی آسیب شناسی گفتار و زبان. ترجمه رضائی،بهاره؛ رهبر،سولماز؛ رضائی،محمد(1390). انتشارات رویان پژوه.
 Annett, M. (1970). A classification of hand preference by association analysis. British Journal of Psychology, 61, 303-321.
Annett, M. (1985). Left, right, hand and brain: The right shift theory. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bishop, D.V.M. (2001). Individual Differences in Handedness and Specific Speech and Language Impairment: Evidence against a Genetic Link. Behavior Genetics, 31(4).
Bishop, D.V.M., Ross, V.A., Daniels, M.S. &Bright, P. (1996). The measurement of hand preference: A validation study comparing three groups of right-handers. British Journal of Psychology, 67,269285.
Chapman, L.J., and Chapman, J.P. (1987). The measurement of handedness. Brain and Cognition, 6: 175183.
Gazzaniga, M.S., Ivery, R.B. &Mangun, G.R. (2002). Cognitive Neuroscience. USA: W.W. Norton & Company.
Ghayas, S. & Adil, A. (2007). “Effect of Handedness on Intelligence Level of Students”. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 33(1): 85-91.
Noroozian, M, Lotfi, J, Gassemzadeh, H., Emami, M. & Mehrabi, Y. (2002). Academic achievement and learning abilities in left-handers: guilt or gift?. Cortex, 38, 779-785.
Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh Inventory. Neuropsychologia, 9, 97-l 13.Pinel, J.P. (2000). Biopsychology. (4Edition). USA: Allyn &Bacon.
Pinel, J. (2001).Biopsychology. Boston: Allyn and Bakon.