با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی

تینا تکبیری اسکویی؛ یزدان موحدی

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 65-72

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.51672.1592

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه رنگ قرمز و آبی در فرکانس‌های مغزی دانش‌آموزان ابتدایی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیّه‌ی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی ناحیه 4 تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. ابتدا با استفاده از اعلام فراخوان، سالم بودن هر یک از افراد از نظر فیزیکی و روانی مورد تایید قرار گرفت. ...  بیشتر

نبرد نورون‌ها: افزایش تمرکز با استفاده از بازی رایانه‌ای مبتنی بر بازخورد عصبی و رابط مغز-رایانه

حسام ساکیان محمدی؛ یزدان موحدی؛ یونس سخاوت

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1399، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.47141.1449

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین تأثیر استفاده از سناریوهای مجازی مبتنی بر بازخورد عصبی در قالب بازی‌ رایانه‌ای بر افزایش تمرکز افراد سالم است. روش: طرح پژوهش حاضر تجربی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال 1397 بودند. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول کوهن استفاد شد که حجم نمونه معادل 24 نفر به شکل ...  بیشتر

اثر نقش و زمینه بر ادراک تبلیغات محصول: مطالعه مبتنی بر الکتروانسفالوگرافی کمی

یزدان موحدی؛ سعید کاوه

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-20

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.42561.1371

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر اثر قانون نقش و زمینه در نظریه گشتالت بر ادراک محصول انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سالتحصیلی 1397 بودند. ابتدا به صورت تصادفی ساده از افرادی که واجد شرایط آزمایش بودند 30 نفر انتخاب شد، سپس یک کلیپ ویدیوئی ...  بیشتر

تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هاشم عبدیان؛ سودابه اسماعیلی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1397، ، صفحه 141-152

چکیده
  مقدمه: مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر درمان توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی خواندن انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه آزمودنی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقایسه تأثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف کنندگان علاقمند و غیر علاقمند به برند

یزدان موحدی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، ، صفحه 131-142

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر تبلیغات برند بر الگوی امواج مغزی مصرف کنندگان علاقمند و غیرعلاقمند به برند نایک انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع علّی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان پسر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-95 بودند. ابتدا با استفاده از اعلام فراخوان و پرسشنامه محقق ساخته میزان علاقمندی به برند، دانشجویان ...  بیشتر