با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
تأثیر الگوی شنیداری و دیداری بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال

فرزانه حاتمی؛ اکرم کاویانی

دوره 9، شماره 32 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.58826.1697

چکیده
  هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر الگوی شنیداری و دیداری بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال بود. روش: 13 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ترتیب مشاهده الگوی بینایی و الگوی شنیداری، در بین شرکت‌کنندگان به صورت موازنه متقابل کنترل شد. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی ...  بیشتر

تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال‌سازی نورون‌های آینه‌ای در مهارت روپایی فوتبال

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ علی یوسف پور

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-122

https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.44196.1397

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مشاهده الگوی زنده و ویدئویی بر فعال­سازی نورون­های آینه­ای در مهارت روپایی فوتبال بود. روش:24 شرکت­کننده در المپیادهای دانش­آموزی به­طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به­صورت تصادفی و جفت شده در دو گروه مشاهده الگوی زنده و ویدئویی قرارگرفتند. امواج مغزی در حالت استراحت، مشاهدۀ الگوی ...  بیشتر

تاثیر تمرکز توجه درونی و بیرونی بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاب دارت

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ حسن هادی چماچائی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1396، ، صفحه 115-130

چکیده
  مقدمه: هدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین تأثیر تمرکز درونی و بیرونی توجه بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاپ دارت بود. روش: 14 نفر (6 زن و 8 مرد؛ میانگین سنی: 15/23 سال) از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. شرکت­کنندگان به منظور حذف اثر ترتیب استفاده از راهبرد توجهی به روش موازنه متقابل ...  بیشتر

تأثیر مشاهده و تصویرسازی عمل بر سرکوب ریتم میو در پرتاب آزاد بسکتبال

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ الهام حاتمی شاه میر

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1396، ، صفحه 85-102

چکیده
  مقدمه: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مشاهده و تصویرسازی پرتاب آزاد بسکتبال بر واکنش نورون‌های آینه­ای بود. روش: 10 دانشجوی پسر مبتدی (میانگین سنی؛ 5/1 ±2/23 سال) به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. ترتیب مشاهده­ و تصویرسازی به‌صورت موازنه متقابل کنترل شد. امواج مغزی شرکت­کنندگان در چهار حالت استراحت با چشمان باز، ...  بیشتر