با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

3 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر بازخورد هنجاری با توجه به سطح شایستگی ادراک‌شده بر اجرا و یادگیری تکلیف پرتابی در دانش آموزان پسر شهر اهواز بود. روش: به این منظور، 60 نفر به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و در دو گروه شایستگی ادراک‌شده بالا (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) و پایین (15 نفر بازخورد هنجاری و 15 نفر کنترل) قرار گرفتند. مرحله اکتساب در دو جلسه متوالی با 100 کوشش (5 بلوک 10 کوششی در هر جلسه) انجام شد. پس‌آزمون (20 کوشش و بدون ارائه بازخورد) بلافاصله پس از پایان جلسه دوم و آزمون یاد داری 48 ساعت بعد انجام شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازه­گیری مکرر نشان داد که بازخورد هنجاری در بین گروه شایستگی ادراک‌شده بالا و پایین دارای تأثیر متفاوتی نبود (05/0نتیجه‌گیری: بر طبق یافته­ها می­توان به معلمان و مربیان ورزشی پیشنهاد داد که از بازخورد هنجاری برای بهبود عملکرد و یادگیری تکالیف مشابه استفاده کنند و به تقویت عامل روان‌شناختی شایستگی ادراک‌شده افراد بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Normative Feedback on Performance and Learning of Throwing Task: The Role of Perceived Competence

نویسندگان [English]

  • Rasool Abedan zadeh 1
  • Mansour Heylavi neysi 2
  • Saeed Ashraf poor Navayi 3

چکیده [English]

Introduction: The aim of present study was to investigate the effect of the normative feedback regarding perceived competence on performance and learning of throwing task in male students in Ahvaz. Methods: 60 students were selected through purposive sampling were divided into high (15 in normative feedback and 15 in control group) and low (15 in normative feedback and 15 in control groups) perceived competence groups. Acquisition stage was performed in two sessions with 100 trials (each session 5 blocks with 10 trials). At the end of last practice block in second session, the posttest was performed with 20 trials without any feedback. 48 hours after posttest, retention test was administered. Findings: The results of Mixed Repeated Measure ANOVA revealed normative feedback between two high and low perceived competence groups was not statistically significant (P>0/05). But, the performance and learning of participants in high perceived competence group had were statistically different from those of the other groups. Also, the performance of normative feedback group in both posttest and retention test was better than the performance of the other groups.  Conclusion: According to the findings, sporting trainer and teachers are recommended to use normative feedback and strengthen psychology factors such as perceived competence for reaching batter performance and learning in performing the same tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normative Feedback
  • perceived competence
  • throwing task
  • student
اشمیت، آر.اِی.لی و تیموتی، دی (2005). یادگیری و کنترل حرکتی. ترجمه: حمایت‌طلب، رسول؛ قاسمی، عبدالله (1391)، انتشارات علم و حرکت، چاپ چهارم.
 
اشرف پور نوائی، س.؛ فارسی، ع. و عبدلی، ب (1395). «اثر بازخورد هنجاری مثبت بر یادگیری تکلیف مداوم پیگردی». نشریه مدیریت و رفتار حرکتی. دانشگاه مازندران.
 
اشرف پور نوائی، س.؛ فارسی، ع. و عبدلی، ب (1394). «تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متغیر». نشریه مدیریت و رفتار حرکتی. دانشگاه مازندران.
 
اشرف پور نوائی، س.؛ عابدان زاده، ر. و صاعمی، ا (1394). «تأثیر بازخورد هنجاری بر انگیزه درونی دانشجویان مبتدی در عملکرد پایداری قامت». مطالعات روان‌شناسی ورزشی. دوره 4، شماره 11،، صفحه 15-26.
 
اشرف پور نوائی، س.؛ فارسی، ع. و عبدلی، ب (1394). «اثر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل و همسانی عملکرد عضلانی در سطوح متغیر دشواری تکلیف». فصلنامه علمی ـ پژوهشی طب توان‌بخشی.
پناهی بروجنی، ا (1391). «مقایسه اثر بازخورد به کوشش‌های موفق، هنجاری و خودکنترل برانگیزش، اجرا و یادگیری مهارت سرویس بدمینتون در دختران 12-10 ساله». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
 
رشیدی، ف (1392). «اثر بازخورد هنجاری بر دقت عملکرد، الکترومایوگرافی و کینماتیک پرتاب دارت». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
 
ریو، جی. ام (1992). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی (1376)، چاپ اول، انتشارات نشر ویرایش، تهران.
 
 
 
Aiken, C.; Fairbrother, J.T. & Post, P.G. (2012). "The effects of self-controlled video feedback on the basketball set shot". Frontiers in Psychology, 3(338), 1–8.
 
Ashrafpoor Navaee, S.; Farsi, A.R. & Abdoli, B. (2016). "The effect of normative feedback on stability and efficacy of some selected muscles in a balancing task". International Journal of Applied Exercise Physiology. VOL. 5 (1). 43 – 52.
 
Ávila, L.T.G.; Chiviacowsky, S.; Wulf, G. & Lewthwaite, R. (2012). "Positive social comparative feedback enhances motor learning in children". Psychology of Sport & Exercise. 849-853.
 
Badami, R.; Vaez Mousavi, M.; Wulf, G. & Namazizadeh, M. (2012). "Feedback about more accurate versus less accurate trials: differential effects on self-confidence and activation". Research Quarterly for Exercise and Sport, 83, 196-203.
 
Badami, R.; Kohestani,S. & Taghian F(2011). "Feedback on more accurate trials enhances learning of Sport Skills". World Applied Sciences Journal. 133, 537-540.
 
Bandura, A. & Jourden, F. J. (1991). "Self-regulatory mechanisms governing the impact of social comparison on complex decision making". Journal of Personality and Social Psychology, 60, 941–951.
 
Baumeister, R. F. (1984). "Performance". Journal of Personality and Social Psychology, 46(3), 610-620. 
 
Chiviacowsky, S. & Wulf, G. (2007). "Feedback after good trials enhances learning". Research Quarterly for Exercise and Sport, 78, 40e47.
 
Chiviacowsky, S.; Wulf, G.; de Medeiros, F. L.; Kafer, A. & Wally, R. (2008). "Self-Controlled Feedback in 10-Year-Old Children: Higher Feedback Frequencies enhance learning". Journal of Research Quarterly for Exercise and Sport.vol.79, No.1. 122-127.
 
Chiviacowsky, S.; Wulf, G.; Machado, C. & Rydberg, N. (2012). "Self-controlled feedback enhances learning in adults with Down syndrome". Brazilian Journal of Physical Therapy, 16(3), 191-196.
 
Chiviacowsky, S.; Wulf, G.; Wally, R.; & Borges, T. (2009). "Knowledge of results after good trials enhances learning in older adults". Research Quarterly for Exercise and Sport, 80, 663-668.
 
Foll, D.L.; Rascle, O. & Higgins, N.C. (2008). "Attributional feedback-induced changes in functional and dysfunctional attributions, expectations of success, hopefulness, and short-term persistence in a novel sport". Psychology of Sport and Exercise, 9(2), 77-101.
 
Hutchinson, J. C.; Sherman, T.; Martinovic, N. & Tenenbaum, G. (2007). "The effect of manipulated self-efficacy on perceived and sustained effort". Journal of Applied Sport Psychology, 20, 457-472.
 
Koka, A. & Hein, V. (2003). "Perceptions of teachers’ feedback and learning environment as predictors of intrinsic motivation in physical education". Psychology of Sport and Exercise. 4, 333-346.
 
Kuhlman, S.; piel, M. & wolf, O. T. (2005). "Impaired memory retrieval after Psychological stress in healthy young men". Journal of Neuroscience, 25, 2977 - 2982.
 
Lewthwaite, R. & Wulf, G. (2010b). "Social-comparative feedback affects motor skill learning". The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1, 1-12.
Liu, W. &Chepyator-Yhomson, J. R. (2008). "Associations among field dependence-in dependence, sports participation, and physical activity level among school children". Journal of sport behavior, 31(2), 130 – 146.
 
Magil, R. (2011). Motor Learning and Control: Concepts and Applications (9 th ed). New York: MC Graw – Hill.P 308-368.
 
Maleki, F. (2012). "Knowledge of results after relatively good trials enhances self-efficacy and motor learning". Psychology of Sport and Exercise, 13, 378-382.
 
McAuley, E.; Duncan, T. & Tammen, V. V. (1987). "Psychometric properties of the Intrinsic Motivation Inventory in a competitive sport setting: A confirmatory factor analysis". Research Quarterly for Exercise and Sport, 60, 48 -58.
 
Mouratidis, A.; Vansteenkiste, M.; Lens, W. & Sideridis, G. (2008). "The motivating role of positive feedback in sport and physical education: evidence for a motivational model". Journal of Sport and Exercise Psychology, 30, 240-268.
 
Nicaise,V.; Bois, J.E.; Fairclough, S.J..; Amorose, A.J. & Cogerino, G. (2007). "Girls and boys perceptions of physical education teacher’s feedback: Effects on performance and psychological responses". Journal of Sports Sciences, 25(8), 915-926.
 
Petri, H.L. (1996). "Motivation: Theory, Research, and Applications". (4 th ed). Brooks. Cole Publishing Company. PP 10-17.
 
Saemi, E.; Wulf, G.; Varzaneh, A. G. & Zarghami, M. (2011). "Feedback after good versus poor trials enhances learning in children". Brazilian Journal of Physical Education and Sport, 25, 671-679.
 
Saemi, E.; Porter, J. M.; Ghotbi-Varzaneh, A.; Zarghami, M. & Wulf, G.; Chiviacowsky, S. & Lewthwaite, R. (2010). "Normative feedback effects on learning a timing task". Research Quarterly for Exercise and Sport, 81, 425-431.
 
Senko, C. & Harackiewicz, J.M. (2002). "Performance goals: The moderating roles of context and achievement orientation". Journal of Experimental Social Psychology, 38(6), 603-610.
 
Stoate, I.; Wulf, G. & Lewthwaite, R.
(2012). "Enhanced expectancies improve movement efficiency in runners". Journal of Sport sciences, 1-9 I First article.
 
Wulf, G.; Chiviacowsky, S. & Lewthwaite, R. (2012). "Altering mindset can enhance motor learning in older adults". Psychology & Aging, 27, 14-21.
 
Wulf, G. (2014). "Motor Learning and Control: Changing our view of motor learners: From information processors to human beings". Journal of Sport and Exercise Psychology; 36: 1-5.