با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
تدوین و اعتباریابی بسته توانبخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر آگاهی واجی کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص با مشخصه خواندن

حسین اکبری فر؛ سعید رضایی؛ مهدی دستجردی کاظمی؛ عنایت اله زمانپور

دوره 9، شماره 34 ، آبان 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69524.1724

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تدوین و اعتباریابی بسته توانبخشی شناختی یافتن سریع کلمه و اثربخشی آن بر آگاهی واجی کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص با مشخصه خواندن بود.  روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) بود. در مرحله کیفی طی مرور نظام‌مند برنامه فست‌فورورد بررسی شد و بر اساس آن برنامه ...  بیشتر

مقایسه سبک تسلط ربع های مغزی و سبک های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی

منیره پیرمحمدی؛ سعید رضایی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، ، صفحه 21-28

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.62231.1645

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه سبک تسلط ربع‌های مغزی و سبک-های پردازش اطلاعات در دانش آموزان تیزهوش و عادی، از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع علی- مقایسه است. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی 1401- 1400 بود. با توجه به حجم جامعه دانش آموزان دختر متوسطه دوم تیزهوش ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزش توانبخشی شناختی(باشگاه مغز) بر سرعت پردازش درونداد و سرعت واکنش عصبی به درونداد کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

سعید رضایی

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1399، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.52619.1539

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی توانبخشی شناختی(باشگاه مغز) بر سرعت پردازش درونداد و سرعت واکنش عصبی به درونداد درکودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شده است. روش: روش پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش­ آزمون و پس­ آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال هماهنگی حرکتی ...  بیشتر