با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69915.1731

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 30 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی

علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ سالار اسدی

دوره 8، شماره 30 ، آبان 1401، ، صفحه 51-67

https://doi.org/10.30473/clpsy.2023.65160.1691

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تاثیر بازی های توجهی در تحکیم حافظه حرکتی و کنترل مهاری کودکان با اختلال کارکردهای اجرای می باشد. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر کلیبر در سال تحصیلی 1400-401 بود که با روش نمونه گیری تصادفی در ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی بر مهارت های عصب روانشناختی و نشانگان رفتاری(کمبود توجه و تکانشگری) کودکان دارای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی براساس مدل مایکنبام

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 111-130

https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.48949.1470

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخلات ایمن­ سازی روانی بر  مهارت­ های عصب روانشناختی و نشانگان رفتاری از جمله(کمبود توجه و تکانشگری) براساس مدل مایکنیام انجام گرفت. روش: این پژوهش از نوع       شبه­ آزمایشی است که در آن از طرح پیش­آزمون پس­ آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه­ ...  بیشتر

تأثیر بازی‌های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش‌آموزان مضطرب

علی مصطفائی؛ محمد اورکی؛ انور نیک نام

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1397، ، صفحه 111-128

https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41812.1354

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تأثیر بازی­های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب است. روش: این مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای ...  بیشتر